Opšte napomene:

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja preduzetnika je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Na stranici Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava su objavljena detaljna korisnička i video uputstva koja treba da olakšaju korišćenje sistema e-registracije.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, poslovnog imena ili u vezi sa unetom šifrom delatnosti) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv preduzetnika već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu ili načinu unosa prezimena na latinici koja sadrže slova Č, Ć, Ž, Š i Đ (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ), pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

Agencija je obezbedila korisnicima i službu tehničke podrške dostupnu na broj telefona: 011 418 2000 i imejl adresu: sd@apr.gov.rs. Za pitanja koja se odnose na registraciju preduzetnika, iz delokruga rada Registra privrednih subjekata, možete uputiti imejl na: preduzetnici@apr.gov.rs.

TRI PREDUSLOVA ZA PODNOŠENjE E-PRIJAVE

Za podnošenje e-prijave preduzetnika postoje tri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

1.  elektronski potpis,2.  mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa ili MasterCard platne kartice,3. otvoren nalog u sistemu Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu.

NAJČEŠĆA PITANjA

1.    Ko može da ponese e-prijavu za upis preduzetnika u Registar privrednih subjekata?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući preduzetnik) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući preduzetnik (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući preduzetnik, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg preduzetnika njegovim elektronskim potpisom).

2.    Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ne, identitet podnosioca i fizičkog lica preduzetnika proverava aplikacija validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca.

3.    Šta sve treba uneti u polje poslovno ime preduzetnika prilikom popunjavanja e-prijave?

U polje POSLOVNO IME PREDUZETNIKA treba uneti:

  1. lično ime,
  2. oznaku pravne forme (PREDUZETNIK ili PR),
  3. mesto sedišta.

Ova tri podatka će aplikacija sama preuzeti iz već popunjenih podataka u zaglavlju. Na primer, nakon unetih podataka o adresi podnosioca prijave, aplikacija automatski istu adresu upisuje i kao mesto sedište preduzetničke radnje. U slučaju da se adresa podnosica prijave i adresa sedišta preduzetničke radnje razlikuju, podnosilac treba samo da ispravi adresu sedišta radnje.  

Važne napomene:

  • Naziv nije obavezan pa se polje ŽELjENI NAZIV  može ostaviti prazno.
  • Ako podnosilac odluči da preduzetnička radnja ima naziv, mora da popuni polje ŽELjENI NAZIV. Ukoliko u polje ŽELjENI NAZIV podnosilac ne unese nikakav podatak, korisnička aplikacija neće dozvoliti unos naziva u polje PUNO POSLOVNO IME.
  • Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu drugog preduzetnika, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih preduzetnika i njihovih naziva u pretragama podataka.
  • Ukoliko je naziv unet u prijavu, mora biti popunjeno i polje OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI.
  • Opis pretežne delatnosti mora upućivati obavezno na pretežnu delatnost koja je uneta u polje PRETEŽNA DELATNOST.

4.    Da li mogu da navedem i druge delatnosti u poslovnom imenu, osim pretežne?

Ako pored pretežne delatnosti želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete pored opisa pretežne delatnosti da dodate i precizan ili manje precizan opis tih drugih delatnosti.

Korisnička aplikacija će sama iz polja OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI da preslika navedeno u polje POSLOVNO IME gde podnosilac  može samo da doda druge reči, ali neće moći da menja onaj deo poslovnog imena koji ste uneli u polje OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI.

5.    Da li mogu da koristim skraćenice u poslovnom imenu kao opis delatnosti, npr. SZR, STR, SUR, odnosno da koristim neodređene formulacije kao što su uslužna radnja, proizvodna radnja?

Ne, opis delatnosti u poslovnom imenu preduzetnika mora da upućuje na pretežnu delatnost u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i ne sme da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika. Takođe, reč samostalna u poslovnom imenu preduzetnika je nepotrebna jer ortačke radnje više nisu previđene zakonom, te je svaka „radnja“ samostalna.

6.    Kako da pronađem u Uredbi o klasifikaciji delatnosti odgovarajuću šifru delatnosti, jer želim da obavljam više sličnih ili različitih delatnosti?

Preduzetnik može da registruje samo jednu pretežnu delatnost. To ne znači da ne može da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti za čije obavljanje ispunjava uslove.  Ukoliko želi da ukaže na te druge delatnosti, može to učiniti tako što će u poslovnom imenu dodati pored opisa pretežne delatnosti i reči koje ukazuju na te druge delatnosti koje obavlja. Dakle, potrebno je pretraživati Uredbu o klasifikaciji delatnosti pomoću uopštenih reči, (proizvodnja, trgovina, dizajn) pa u okviru ponuđenih pronaći onu koja je približna onome čime bi se preduzetnik bavio. Možete suziti pretragu navodeći vrstu proizvoda koji bi ste proizvodili. Preporuka je da se ne vrši pretraga unosom cele reči već njenog dela ( plasti, računar, oprem, instalac).

7.    Da li, ukoliko obavljam delatnost na terenu, odnosno delatnost za koju nije potreban prostor, moram da registrujem sedište?

Sedište mora biti registrovano, i ako se delatnost obavlja na terenu. U takvim slučajevima se kao adresa sedišta, unosi u prijavu kućna adresa (adresa prebivališta). Aplikacija po pravilu prepisuje podatak o sedištu iz seta podataka unetih u zaglavlje (Podaci o fizičkom licu preduzetniku). Podnosilac može da izmeni taj podatak ukoliko će delatnost obavljati u određenom prostoru.

8.    Da li mogu da biram datum početka obavljanja delatnosti?

Nije moguće birati datum početka obavljanja delatnosti, to je po pravilu datum donošenja odluke registratora o upisu preduzetnika u registar, ali postoji mogućnost biranja opcije da će se datum početka obavljanja delatnosti prijaviti naknadno.

Mogućnost naknadne prijave početka obavljanja delatnosti se ostavlja podnosiocu za slučaj da nije spreman da otpočne sa radom odmah po donošenju rešenja o registraciji. Na primer: renoviranje lokala nije privedeno kraju ili je obavljanje određene delatnosti koja je navedena kao pretežna uslovljeno dobijanjem saglasnosti ili odobrenja nadležnog organa. U svakom slučaju bez obzira na registraciju, ukoliko početak obavljanja delatnosti nije prijavljen, preduzetnik neće biti zaduživan obavezama javnih prihoda.

9.    Da li penzioner može da osnuje preduzetničku radnju?

Može, ali isključivo starosni penzioner. Penzioneri koji su u invalidskoj penziji ili ostvaruju pravo iz porodične penzije mogu osnivanjem radnje  izgubiti naknadu koju ostvaruju po nekom od navedena dva osnova.

10.    Da li mogu da imam dve preduzetničke radnje?

Ne. Korisnička aplikacija će sama upozoriti podnosioca da je već registrovan kao preduzetnik, i neće moći da podnese prijavu.