Oбавештење за све предузетнике код којих се спроводи пореска контрола или им је одузет ПИБ

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање предузетника из прописаног регистра,
 • вршити промене података о привременом прекиду обављања делатности или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код предузетника вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је предузетнику, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је код предузетника завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

У сваком тренутку можете проверити да ли је конкретном предузетнику Пореска управа изрекла меру пореске контроле или одузела ПИБ претрагом у Централној евиденцији привремених ограничења.

Упис промене података

Накнада за регистрацију промена код привредних субјеката

 • Висина накнаде за промене података прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (висина накнаде).

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за промене регистрованих података код предузетника:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Поступак регистрације промене података код предузетника

Поступак регистрације промене података код предузетника започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом или у општинској канцеларији, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Пријава се може поднети и у електронској форми, а више информација о електронском подношењу пријава можете наћи у одељку еРегистрација предузетника.

Регистрациона пријава

Регистрациона пријава промене није прописана, али се у одељку Обрасци могу пронаћи понуђени обрасци који олакшавају регистрацију и садрже одговарајуће напомене које могу бити корисне при попуњавању пријаве. Треба водити рачуна да се приликом подношења регистрационе пријаве промене увек подноси прва страна пријаве (Обавезни подаци), а да се уз њу прилажу и одговарајући додаци у зависности од врсте промене која се пријављује за регистрацију. При томе, битно је одабрати одговарајући додатак, тако да подаци уписани у додатку буду у сагласности са документацијом која се прилаже уз регистрациону пријаву. Ако се истовремено пријављује више промена, прилаже се само један примерак прве стране пријаве (Обавезни подаци), а уз њу се прилажу одговарајући додаци (у потребном броју примерака).

Подносилац пријаве

Регистрациону пријаву промене подноси предузетник или регистровани пословођа. Подносилац може бити и лице које предузетник овласти пуномоћјем, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје.

Више о пуномоћју можете прочитати у одељку Општа упутства.

Пријава почетка обављања делатности

Регистрациона пријава почетка обављања делатности:

Промена пословног имена

Регистрациона пријава промене пословног имена:

Пословно име обавезно садржи: име и презиме предузетник, ознаку „предузетник“ или „пр“ и место у ком је седиште предузетника, а може да садржи и посебан назив као и предмет пословања предузетника. Ако пословно име предузетника садржи назив, онда то пословно име обавезно садржи и предмет пословања.

Поред пословног имена, предузетник може да користи и скраћено пословно име, под истим условима под којим користи и пословно име и оно обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку „предузетник“ или „пр“ и назив.

Више о пословном имену можете прочитати у одељку Општа упутства.

Ако се за регистрацију пријављује превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена, потребно је користити додатак 02.

Промена седишта

Регистрациона пријава промене седишта:

Седиште предузетника је место на територији Републике Србије где предузетник обавља делатност.

Адреса седишта предузетника подразумева град, општину, насељено место, улицу или трг, кућни број, спрат и број стана, у складу са прописима којима се уређује Адресни регистар.

Ако се промена седишта врши тако да се поред улице и броја мења и место седишта, тако да се предузетник сели нпр. из Београда у Панчево, регистратор ће извршити промену пословног имена у делу који се односи на место седишта (без захтева и без посебне накнаде). Међутим, ако предузетник има регистроване преводе пословног имена, потребно је приложити захтев за промену ових података (додатак 02) и доказ о уплати накнаде.

Пре подношења регистрационе пријаве промене података о седишту  проверите податке о адреси седишта у Адресном регистру Републичког геодетског завода или на Националној инфраструктури геопросторних података, и то пре свега да ли назив улице у којој се налази објекат у ком ће бити седиште постоји на територији одређеног насељеног места, будући да је регистратор дужан да користи податке о адресама из Регистра просторних јединица и Адресног регистра који води Републички геодетски завод.

Уколико у Адресном регистру не постоји одређени назив улице на територији одређеног насељеног места на начин који је наведен у пријави, регистратор ће донети одлуку о одбацивању регистрационе пријаве. За све недоумице око тачне адресе одређеног објекта у ком ће бити седиште привредног субјекта можете се обратити Републичком геодетском заводу на имејл: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Упис/промена адресе за пријем поште и адресе за пријем електронске поште

Регистрациона пријава уписа или промене адресе за пријем поште и адресе за пријем електронске поште:

Адреса за пријем поште је посебна адреса која се, ако постоји, увек разликује од адресе седишта. Дакле, предузетник не мора имати адресу за пријем поште, али ако је има, она мора бити различита од адресе седишта и регистрована.

Пре подношења регистрационе пријаве промене података о седишту проверите податке о новој адреси седишта у Адресном регистру Републичког геодетског завода, будући да је регистратор дужан да користи податке о адресама из Регистра просторних јединица и Адресног регистра који води Републички геодетски завод.

 

Промена претежне делатности

Регистрациона пријава промене претежне делатности:

Предузетник има претежну делатност која се региструје, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Више о претежној делатности можете прочитати у одељку Општа упутства.

Промена времена трајања предузетника

Регистрациона пријава промене времена трајања предузетника:

Пријава прекида/наставка обављања делатности предузетника

Регистрациона пријава прекида, односно наставка обављања делатности предузетника:

Напомена:

Уколико предузетница треба да оствари право на новчану накнаду за време трудничког боловања, важно је да се, ПРЕ подношења пријаве АПР-у, обрати Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) како би добила информацију који је датум потребно да региструје као датум привременог престанка обављања делатности.

Пријава издвојеног места

Регистрациона пријава издвојеног места:

Пријава промене предузетника

Регистрациона пријава промене предузетника:

 • регистрациона пријава промене података + додатак 01 + додатак 08,
 • решење о наслеђивању или међусобни споразум наследника, односно чланова породичног домаћинства, о наставку обављања делатности или, уколико се промена врши за живота предузетника: уговор о уступању и расподели имовине за живота
 • извод из Матичне књиге умрлих у оригиналу или овереној копији (у случају смрти предузетника),
 • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

У случају смрти предузетника или губитка пословне способности предузетника, наследник односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је при том и сам пословно способно физичко лице може, у року од 60 дана смрти предузетника, наставити обављање делатности на основу решења о наслеђивању или међусобног споразума о наставку обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства.

Пословно способни наследник може наставити обављање делатности предузетника и за живота предузетника ако то право врши на основу уговора о уступању у расподели имовине за живота, у складу са прописима којима се уређује наслеђивање (потомак или супружник).

Упис пословође

Регистрациона пријава уписа пословође:    

Опозив овлашћења/отказа пословође

Регистрациона пријава опозива овлашћења, односно отказа пословође:

Пословођење може бити опште или ограничено на једно или више издвојених места обављања делатности. Пословођа мора бити у радном односу код предузетника, осим ако је предузетник из оправданих разлога привремено одсутан (болест, школовање и сл.), а нема запосленог пословођу, он може опште пословођење поверити члану породичног домаћинства за време тог одсуства, без обавезе да га запосли. Пословођа има својство законског заступника. Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни услови у погледу личних квалификација предузетника, пословођа мора да испуњава те услове.

Пријава прокуре

Регистрациона пријава прокуре:

Пријава престанка прокуре

Регистрациона пријава престанка прокуре:

Више о прокури можете прочитати у одељку Оснивање.

Промена личних података о регистрованим лицима

Регистрациона пријава промене личних података о регистрованим лицима:

Подаци који се уписују у Регистар за домаће физичко лице су лично име и ЈМБГ, а за странца лично име, број пасоша и држава издавања, односно ако је странцу издата лична карта за странца - онда лично име и лични број странца.

За промену презимена физичког лица доставља се фотокопија личне карте или пасоша или друга документација у складу са законом.

Пребивалиште физичког лица (предузетника, пословође, прокуристе) није податак који се региструје, тако да предмет регистрације нису ни промене ових података.

Пријава забележбе

 Регистрациона пријава забележбе:

Пријава забележбе о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у приватној пракси

Регистрациона пријава забележбе о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у приватној пракси: 

Напомена:

Законом о здравственој заштити (члан 56. став 3) прописано је да здравствена установа, као и приватна пракса, о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена, обавештава АПР, ради уписа у надлежни регистар. У складу са одредбом члана 40. став 9. истог закона, приватна пракса се уписује у Регистар привредних субјеката, а подаци о приватној пракси се у складу са одредбом члана 46. став 4. обједињују са подацима здравствених установа у Јединственој евиденцији субјеката у здравству.

Пријава других података

Регистрациона пријава других података:

У Регистар се региструју и друге промене података из члана 4. и 6. Правилника о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију. Уз регистрациону пријаву промена података из члана 4. и 6. Правилника прилаже се документација којом су, у складу са законом, извршене те промене.

 • регистрациона пријава промене података из члана 4. Правилника (навести која промена се тражи, при чему се може користити најпогоднији додатак или се може доставити у форми поднеска),
 • документација којом је у складу са законом извршена та промена, 
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Промене које нису предмет регистрације

 • проширење делатности,
 • привремени престанак рада издвојеног места,
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер),
 • начин обављања делатности предузетника (рад на терену, од места до места, кроз шалтер, преко пулта, итд),
 • подаци о обављању спољнотрговинског промета,
 • упис и промена регистарске ознаке возила (у случају да је у Јединственој регистарционој пријави оснивања прваних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника уписан податак о регистарској ознаци возила, тај податак неће бити регистрован, а раније регистровани подаци биће накнадно брисани).