Општа упутства

Регистрација података о стечајној маси може се вршити и по службеној дужности, без накнаде, на основу акта надлежног органа или у поступку размене података са другим надлежним органом, у ком случају регистратор не доноси решење о извршеној регистрацији података.

Документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији.

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Жалба на одлуку регистратора

На одлуку регистратора жалбу може поднети подносилац пријаве.

У жалби се обавезно наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Жалба се подноси министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење којим је захтев за регистрацију одбачен уз утврђивање услова који нису били испуњени и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. Ово значи да подносилац уз жалбу не може доставити недостајућу или исправљену документацију, односно да она неће бити узета у обзир ако је достављена уз жалбу.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, одбациће жалбу својим решењем.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијену одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет дана од дана њеног пријема, жалбу нити одбаци нити усвоји, без одлагања је доставља надлежном министру.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57, позив на број 50-016.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 и 62/2021) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 490,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 570,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 290,00 динара (тарифни број 18).

Упис стечајне масе у Регистар

На основу члана 136. став 9. Закона о стечају, Влада Републике Србије донела је Уредбу о садржини, начину уписа и вођења Регистра стечајних маса, као и Уредбу о врсти и висини накнада за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра стечајних маса.

Ступањем на снагу наведених прописа настаје обавеза стечајних управника да у року од 15 дана од дана доношења решења надлежног суда Регистру привредних субјеката поднесу регистрациону пријаву за упис података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама новог Закона о стечају који се примењује од 23.01.2010. године, и то за:

 • стечајне масе у коју улази новац добијен продајом стечајног дужника, као и имовина стечајног дужника која није била предмет процене вредности стечајног дужника као правног лица приликом његове продаје, дакле стечајне масе, из члана 136. Закона о стечају, која настаје након продаје стечајног дужника као правног лица над којим се стечајни поступак обуставља и наставља над стечајном масом,
 • стечајне масе стечајног дужника коју, након доношења решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником, чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника, дакле стечајне масе из члана 148. Закона о стечају које настају након закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

Уписом у Регистар стечајна маса не стиче својство правног лица али стиче правни субјективитет добијањем матичног и пореског идентификационог броја.

Регистрациону пријаву за упис стечајне масе у Регистар подноси стечајни управник, као законски заступник стечајне масе, и уз исту прилаже:

 • извод из одговарајућег јавног регистра, којим се доказује идентитет стечајног дужника, ако стечајни дужник није регистрован у Регистру који води Агенција,
 • решење надлежног суда о обустави стечајног поступка против стечајног дужника и наставку поступка у односу на стечајну масу, или
 • решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка и именовању стечајног управника за заступника стечајне масе за регистрацију података о стечајној маси коју чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница  у корист стечајног дужника на којим је стечајни поступак закључен,
 • доказ да су средства за обезбеђење потраживања положена код суда (ако су положена код суда),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију (висина накнаде).

Упис промене података о стечајној маси

Стечајни управник има обавезу пријављивања свих промена података о стечајној маси, у року од 15 дана од дана извршене промене, и то подношењем:

 • регистрационе пријаве промене података о стечајној маси (обрасци),
 • документације која је доказ о насталој промени,
 • доказа о уплати накнаде за регистрацију настале промене (висина накнаде).

Уз регистрациону пријаву забележбе података од значаја за правни промет стечајни управник подноси:

 • документ који је основ за забележбу,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију (висина накнаде).

Брисање података о стечајној маси

За регистрацију брисања података о стечајној  маси из Регистра стечајни управник подноси:

 • регистрациону пријаву брисања података о стечајној маси (обрасци),
 • решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка над стечајном масом (снабдевено клаузулом правоснажности), за  стечајне масе које су настале након продаје стечајног дужника или
 • изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу о окончању свих послова из решења о закључењу стечајног потупка, укључуујући и окончање намирења поверилаца у складу са законом којим се уређује стечај, за стечајне масе које су чинила средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника,
 • доказ о уплати накнаде за брисање (висина накнаде). 

Напомена

Адреса електронске поште

Одредбом члана 158. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2018), привредни субјекти који су у обавези да региструју адресу за пријем електронске поште су постојећа привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава па сходно цитираној законској одредби регистрација адресе за пријем електронске поште регистроване стечајне масе није предмет регистрације.

Промена седишта стечајне масе

Приликом уписа стечајне масе врши се регистрација податка о стечајном дужнику над којим је обустављен стечајни поступак, а затим настављен у односу на стечајну масу. Подаци о стечајном дужнику који се уписује су подаци актуелни на дан уписа стечајне масе и то су: његово пословно име, седиште и матични број. Ови подаци не спадају у податке који се даље могу мењати јер је потребно да трећа заинтересована лица могу да добију обавештење о томе у односу на које правно лице је формирана стечајна маса тј. ко је био стечајни дужник у тренутку када је обустављен стечајни поступак, као и који су његови идентификациони подаци на тај дан. Све даље промене које би настале могле би бити видљиве искључиво у статусном регистру какав је Регистар привредних субјеката и у којем предметно правно лице наставља свој правни субјективитет. Међутим, од тренутка када је обустављен стечајни поступак, то правно лице више нема својство стечајног дужника, нити се налази у стечају, па утолико све промене које би се десиле на том субјекту не могу да се искажу у Регистру стечајних маса као промена стечајне масе. Другим речима, за стечајну масу уписани су подаци о стечајном дужнику на дан њене регистрације и као такви су непромењиви све док постоји стечајна маса.