АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

На интернет страни Агенције за привредне регистре доступни су за претраживање подаци о издатим, односно одузетим одобрењима за обављање послова факторинга које је доставило надлежно министарство за послове финансија, а у складу са Законом о факторингу који је ступио на снагу 24.7.2013. године.

Подаци о издатим, односно одузетим одобрењима евидентирају се по службеној дужности одмах по достављању решења надлежног министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање послова факторинга.

Регистар факторинга - Претраживање података

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру факторинга

Претраживање података који су уписани у Регистар факторинга врши се према три основна критеријума, и то:

  • субјектима,
  • броју под којим је у Регистру евидентирано решење  министарства надлежног за послове финансија,
  • броју решења министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга.

Претраживање према субјектима

Ако се претраживање врши према субјектима, уносе се подаци о матичном броју привредног друштва на које се решење односи.

Претраживање према броју под којим је у Регистру евидентирано решење  министарства надлежног за послове финансија (ФА. бр.)

Претраживање се врши према броју под којим је заведено /евидентирано конкретно решење министарства надлежног за послове финансија. Формат уноса броја је  ФА хххх/хххх.

Претраживање према броју решења министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга

Критеријум за претраживање је број решења министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга.