ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОД ПРЕДУЗЕТНИКА

Накнада за регистрацију промена код привредних субјеката

 • Висина накнаде за промене података прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (висина накнаде).

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за промене регистрованих података код предузетника:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Поступак регистрације промене података код предузетника

Поступак регистрације промене података код предузетника започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом или у општинској канцеларији, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациона пријава

Регистрациона пријава промене није прописана, али се у одељку Обрасци могу пронаћи понуђени обрасци који олакшавају регистрацију и садрже одговарајуће напомене које могу бити корисне при попуњавању пријаве. Треба водити рачуна да се приликом подношења регистрационе пријаве промене увек подноси прва страна пријаве (Обавезни подаци), а да се уз њу прилажу и одговарајући додаци у зависности од врсте промене која се пријављује за регистрацију. При томе, битно је одабрати одговарајући додатак, тако да подаци уписани у додатку буду у сагласности са документацијом која се прилаже уз регистрациону пријаву. Ако се истовремено пријављује више промена, прилаже се само један примерак прве стране пријаве (Обавезни подаци), а уз њу се прилажу одговарајући додаци (у потребном броју примерака).

Подносилац пријаве

Регистрациону пријаву промене подноси предузетник, регистровани пословођа или прокуриста. Подносилац може бити и лице које предузетник овласти пуномоћјем, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје.

Више о пуномоћју можете прочитати у одељку Општа упутства.

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,
 • регистровати статусне промене и
 • вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

Потребна документација за регистрацију промена података код предузетника

Регистрациона пријава почетка обављања делатности:

Регистрациона пријава промене пословног имена:

Пословно име обавезно садржи: име и презиме предузетник, ознаку „предузетник“ или „пр“ и место у ком је седиште предузетника, а може да садржи и посебан назив као и предмет пословања предузетника. Ако пословно име предузетника садржи назив, онда то пословно име обавезно садржи и предмет пословања.

Поред пословног имена, предузетник може да користи и скраћено пословно име, под истим условима под којим користи и пословно име и оно обавезно садржи име и презиме предузетника, ознаку „предузетник“ или „пр“ и назив.

Више о пословном имену можете прочитати у одељку Општа упутства.

Ако се за регистрацију пријављује превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена, потребно је користити додатак 02.

Регистрациона пријава промене седишта:

Седиште је место из кога се управља обављањем делатности. 

Ако се промена седишта врши тако да се поред улице и броја мења и место седишта, тако да се предузетник сели нпр. из Београда у Панчево, регистратор ће извршити промену пословног имена у делу који се односи на место седишта (без захтева и без посебне накнаде). Међутим, ако предузетник има регистроване преводе пословног имена, потребно је приложити захтев за промену ових података (додатак 02) и доказ о уплати накнаде.

Регистрациона пријава уписа или промене адресе за пријем поште и адресе за пријем електронске поште:

 • регистрациона пријава уписа или промене адресе за пријем поште или адресе за пријем електронске поште (Обавезни подаци+додатак 16),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Адреса за пријем поште је посебна адреса која се, ако постоји, увек разликује од адресе седишта. Дакле, предузетник не мора имати адресу за пријем поште, али ако је има, она мора бити различита од адресе седишта и регистрована.

Напомена: Регистровани предузетници имају рок до 1. октобра 2019. године да, без плаћања накнаде, пријаве адресу електронске поште. АПР-у подносе само регистрациону пријаву промене-обавезни подаци и додатак 16.

Регистрациона пријава промене претежне делатности:

 • регистрациона пријава промене претежне делатности (Обавезни подаци+додатак 07),
 • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Предузетник има претежну делатност која се региструје, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Више о претежној делатности можете прочитати у одељку Општа упутства.

Регистрациона пријава промене времена трајања предузетника:

Регистрациона пријава прекида, односно наставка обављања делатности предузетника:

Регистрациона пријава издвојеног места:

Регистрациона пријава промене предузетника:

 • регистрациона пријава промене (Обавезни подаци+додатак 01+додатак 08),
 • решење о наслеђивању или међусобни споразум наследника, односно чланова породичног домаћинства, о наставку обављања делатности или, уколико се промена врши за живота предузетника: уговор о уступању и расподели имовине за живота
 • извод из Матичне књиге умрлих у оригиналу или овереној копији (у случају смрти предузетника),
 • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

У случају смрти предузетника или губитка пословне способности предузетника, наследник односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је при том и сам пословно способно физичко лице може, у року од 30 дана од дана смрти предузетника, наставити обављање делатности на основу решења о наслеђивању или међусобног споразума о наставку обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства.

Пословно способни наследник може наставити обављање делатности предузетника и за живота предузетника ако то право врши на основу расподеле заоставштине за живота у складу са прописима са којима се уређује наслеђивање (потомак или супружник).

Регистрациона пријава уписа пословође:    

Регистрациона пријава опозива овлашћења, односно отказа пословође:

 • регистрациона пријава опозива овлашћења пословође /отказа/ пословође (Обавезни подаци+додатак 10),
 • опозив овлашћења пословође /писани отказ/ пословође,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Пословођење може бити опште или ограничено на једно или више издвојених места обављања делатности. Пословођа мора бити у радном односу код предузетника, осим ако је предузетник из оправданих разлога привремено одсутан (болест, школовање и сл.), а нема запосленог пословођу, он може опште пословођење поверити члану породичног домаћинства за време тог одсуства, без обавезе да га запосли. Пословођа има својство законског заступника. Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни услови у погледу личних квалификација предузетника, пословођа мора да испуњава те услове.

Регистрациона пријава прокуре:

Регистрациона пријава престанка прокуре:

 • регистрациона пријава престанка прокуре (Обавезни подаци+додатак 13)
 • опозив писаног овлаћења прокуре, односно отказ прокуре
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Више о прокури можете прочитати у одељку Оснивање.

Регистрациона пријава промене личних података о регистрованим лицима:

 • регистрациона пријава промене личних података о регистрованим лицима (Обавезни подаци+додатак 09),
 • доказ који представља основ за промену података,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Подаци који се уписују у Регистар за домаће физичко лице су лично име и ЈМБГ, а за странца лично име, број пасоша и држава издавања, односно ако је странцу издата лична карта за странца - онда лично име и лични број странца. Лични број за странца може се у пријави уписати у поље за ЈМБГ.

За промену презимена физичког лица доставља се фотокопија личне карте или пасоша или друга документација у складу са законом (извод из матичне књиге венчаних, итд.).

Пребивалиште физичког лица (предузетника, пословође, прокуристе) није податак који се региструје, тако да предмет регистрације нису ни промене ових података.

Регистрациона пријава забележбе:

 • регистрациона пријава забележбе чињеница од значаја за правни промет  (Обавезни подаци+додатак 14),
 • документација којом се те чињенице утврђују, 
 • доказ о уплати накнаде

Регистрациона пријава других података:

У Регистар се региструју и друге промене података из члана 4. и 6. Правилника о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију. Уз регистрациону пријаву промена података из члана 4. и 6. Правилника прилаже се документација којом су, у складу са законом, извршене те промене.

 • регистрациона пријава промене података из члана 4. Правилника (навести која промена се тражи, при чему се може користити најпогоднији додатак или се може доставити у форми поднеска),
 • документација којом је у складу са законом извршена та промена, 
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику (висина накнаде).

Промене које нису предмет регистрације:

 • проширење делатности,
 • привремени престанак рада издвојеног места,
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер),
 • начин обављања делатности предузетника (рад на терену, од места до места, кроз шалтер, преко пулта, итд),
 • подаци о обављању спољнотрговинског промета,
 • упис и промена регистарске ознаке возила (у случају да је у Јединственој регистарционој пријави оснивања прваних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника уписан податак о регистарској ознаци возила, тај податак неће бити регистрован, а раније регистровани подаци биће накнадно брисани).