Поступак регистрације се покреће подношењем регистрационе пријаве на одговарајућем обрасцу.

Уз пријаву се прилаже прописана документација у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, као и доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације. 

Ако се прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом којим се уређује легализација исправа у међународном промету и уз њу се прилаже превод сачињен од стране овлашћеног судског тумача. 

Поступак регистрације се покреће по службеној дужности, само ако је посебним законом предвиђено да се регистрација врши по службеној дужности. 

*Поступак регистрације регулисан је Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 31/19 и 105/21). 

*Садржина Регистра и документација која се прилаже за регистрацију података  прописана је Правилником о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података. („Сл. гласник РС", бр. 44/2015).

*Висина накнаде за вођење поступка регистрације и друге услуге Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 131/22). 

ПОДНОШЕЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ

Регистрациона пријава се може поднети непосредно или поштом.

Непосредно подношење пријаве је могуће у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, или у некој од тринаест организационих јединица. Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку Контакти".

Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве сматра се време пријема пријаве у Агенцији за привредне регистре.

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

ВРСТЕ РЕГИСТРАЦИОНИХ ПРИЈАВА

У Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње (Регистар уговора) постоје следеће врсте регистрационих пријава:

 • Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње;
 • Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње;
 • Регистрациона пријава за упис забележбе;
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе;
 • Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору.

Обрасци регистрационих пријава су доступни у одељку „Обрасци”.

У одељку „Упутства” налази се посебно упутство за попуњавање сваког од образаца и детаљна упутства о документaцији коју је потребно приложити у поступку регистрације.

Детаљна упутства о висини накнаде за регистрацију или брисање података налазе се у одељку „Накнаде”.

ПОДНОСИЛАЦ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ

Да би се пријава сматрала уредном, мора да буде поднета од стране овлашћеног лица.

Лица овлашћена за подношење регистрационе пријаве за упис уговора о финансирању пољопривредне производње:

 • Поверилац и/или дужник (физичко или правно лице).

Остале врсте регистрационих пријава, поред повериоца и дужника, могу поднети и заинтересована лица, тј. лица која имају одређени правни интерес  да се, подаци чију регистрацију траже, региструју или бришу из Регистра (лице које води парницу која се односи на регистровани уговор о финансирању пољопривредне производње, лице које је власник места производње за упис забележбе, и сл.).

ПОТПИСНИК РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ У ИМЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Регистрациону пријаву коју подноси правно лице потписује:

 • Законски заступник привредног друштва или другог правног лица;
 • Заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво;
 • Прокуриста, с тим што не може дати пуномоћје другом лицу, јер је прокура непреносива;
 • Овлашћено лице, на основу уредног пуномоћја, односно овлашћења

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Уколико се регистрациона пријава подноси преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже уредно пуномоћје за заступање.

Пуномоћје може бити:

 • Генерално пуномоћје, којим се пуномоћник овлашћује за предузимање свих радњи у поступку;
 • Специјално пуномоћје, којим се пуномоћник овлашћује за предузимање само одређених, у пуномоћју тачно наведених радњи.

АДВОКАТ КАО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Уколико је пуномоћник адвокат, пуномоћје не мора бити оверено. Међутим, ако пуномоћјем страно правно лице овлашћује адвоката, потпис властодавца треба да буде оверен, како би се утврдило да је потписник овлашћени заступник даваоца пуномоћја. Уколико је пуномоћје оверено у иностранству, таква исправа мора бити легализована у складу са законом којим се уређује легализација исправа у међународном промету.

ДЕПОНОВАЊЕ ПУНОМОЋЈА

Уколико се неко правно лице често појављује као странка у поступку регистрације, пуномоћје се може депоновати у Регистру уговора о финансирању пољопровредне производње.

Приликом подношења регистрационе пријаве подносилац треба да наведе да је пуномоћје депоновано уз обавезно назначавање броја под којим је исто заведено.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Уз уредно попуњену одговарајућу регистрациону пријаву прилаже се:

 • документ који представља правни основ за регистрацију или брисање података;
 • други одговарајући документ из кога се могу утврдити подаци који се региструју;
 • доказ о уплати прописаног износа накнаде за вођење поступка регистрације.

Документација која се прилаже уз пријаву мора бити у оригиналу или овереној копији.

Ако се ради регистрације података доставља страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом којим се уређује легализација исправа у међународном промету.

Уз документ који је сачињен на страном језику, прилаже се и превод тог документа, који мора бити сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Правилником о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилаже за регистрацију података детаљно је прописана документација коју је потребно приложити ради регистрације или брисања регистрованих података, и то за сваку врсту регистрационе пријаве, посебно.

Текст Правилника доступан је у одељку „Прописи”.

Детаљна упутства о документацији која се подноси уз сваку од регистрационих пријава налазе се у одељку „Упутства”.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Подносилац регистрационе пријаве је дужан да поднесе пријаву у року од 15 дана од дана настанка податка или документа који је предмет регистрације, односно измене регистрованог податка или документа, ако законом није одређен други рок. За пријаву поднету по истеку законом прописаног рока, износ накнаде за вођење поступка регистрације се увећава за износ прописан Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

ОДЛУЧИВАЊЕ РЕГИСТРАТОРА О ПРИЈАВИ

Рок за одлучивање о регистрационој пријави је пет радних дана од дана пријема пријаве.

Ако Регистратор не донесе одлуку у законском року, сматра се да је пријава усвојена. У том случају Регистратор је дужан да донесе решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроведе у Регистар.

Усвајање пријаве

Уколико су испуњени услови за регистрацију, Регистратор доноси решење којим се пријава усваја. Одлука регистратора се објављује на интернет страни Агенције истовремено са њеним доношењем.

Одбацивање пријаве и могућност подношења нове уз плаћање половине прописаног износа накнаде

Регистратор одбацује пријаву уколико утврди да је поднета од стране неовлашћеног лица, да не садржи податке и чињенице потребне за регистрацију, да уз пријаву није приложена прописана документација, да чињенице из пријаве нису сагласне чињеницама у приложеној документацији и подацима који су регистровани у јавно доступним регистрима и/или да уз пријаву није поднет доказ о уплати прописане накнаде, при чему у решењу којим се пријава одбацује, утврђује који од прописаних услова за регистрацију нису испуњени.

Ако подносилац пријаве у року од 30 дана од дана објављивања решења којим је пријава одбачена, поднесе нову регистрациону пријаву и отклони утврђене недостатке, за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног износа накнаде. У новој пријави подносилац мора да наведе број решења којим је ранија пријава одбачена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.

Други разлози за одбацивање пријаве

Ако Регистратор утврди да није надлежан за одлучивање о пријави, да податак или документ није предмет регистрације, да је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован, да пријава из члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре није поднета у прописаном року, да је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом или да је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом, донеће решење којим пријаву одбацује.

Подносилац пријаве одлуку Регистратора може побијати жалбом.

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве.

Писмени отправак одлуке регистратора може бити достављен:

 • поштанском пошиљком, на регистровану адресу за пријем поште правног лица или предузетника;
 • поштанском пошиљком, на адресу седишта правног лица или предузетника, ако адреса за пријем поште није регистрована;
 • слањем на регистровану адресу за пријем електронске поште у складу са прописима којима се уређује електронско пословање;
 • преузимањем у седишту Агенције или њених организационих делова;
 • поштанском пошиљком, на адресу пребивалишта или боравишта физичког лица које је странка у поступку.

Достављање писменог отправка одлуке регистратора сматра се извршеним даном слања на адресу, изузев у случају када се одлука преузима у седишту Агенције или њених организационих делова. 

ПОВРАЋАЈ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње стање. 

ЖАЛБА НА ОДЛУКУ РЕГИСТРАТОРА

Против одлуке Регистратора лице овлашћено за подношење пријаве може поднети жалбу у року од 30 дана од дана објављивања одлуке министру надлежном за послове привреде.

Жалба се у истом року може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

Жалба не задржава извршење решења.

Ако лице овлашћено за подношење пријаве изјави жалбу на решење којим је одбачена пријава за регистрацију уз утврђивање услова који нису испуњени, а истовремено отклони и недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.

Подносилац жалбе у жалби не може да се позива на чињенице које нису унете у пријаву и документацију која није приложена уз пријаву.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57, позив на број 50-016.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административни таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 и 138/2022) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 560,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 660,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 330,00 динара (тарифни број 18).

ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ

Ако Регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, доноси решење којим жалбу одбацује.

Ако Регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијану одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење којим се пријава усваја.

Ако Регистратор у року од пет радних дана од дана пријема уредне жалбе, не донесе неку од наведених одлука по жалби, он жалбу без одлагања доставља министру надлежном за послове привреде.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Ако је приликом регистрације начињена грешка у писању, рачунању или друга очигледна грешка, Регистратор ће у року од пет радних дана од сазнања за грешку или од дана подношења захтева за исправку, донети решење којим ће грешку исправити.

Ако Регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим  захтев одбија као неоснован.

ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА, ПОТВРДА И КОПИЈА ДОКУМЕНАТА

Извод по РПУ броју

Извод из Регистра је јавна исправа која садржи све регистроване податке о конкретном уговору о финансирању пољопривредне производње.

Потврда

Потврда је јавна исправа којом се потврђује да је одређено лице регистровано као поверилац или дужник, уз навођење основних података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње или којом се потврђује да одређено лице није регистровано као поверилац или дужник.

Потврдом се потврђује и да је податак или документ био регистрован, односно да Регистар садржи одређен документ.

Захтев за издавање извода/потврде из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње

У одељку „Обрасци” истакнут је образац Захтев за издавање извода/потврде из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње и може га поднети свако заинтересовано лице.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде. 

Издавање копија докумената

Заинтересовано лице може тражити и издавање копија докумената на основу којих је извршена регистрација или брисање података из Регистра.

Накнаде за издавање извода, потврда и копија докумената

Детаљна упутства о висини накнаде за услуге Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње укључујући издавање извода, потврда и копија докумената налазе се у одељку „Накнаде”.

ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА

Доступност података преко интернет стране Агенције

Сви регистровани подаци су јавно доступни преко интернет стране Агенције, Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње, без плаћања накнаде, и то у одељку „Претраживање података”.

Детаљна упутства о начину претраживања налазе се у одељку „Упутства”, под називом „Упутство за претраживање података”.

Увид у документацију на основу које је извршена регистрација

Заинтересована лица могу остварити увид у документацију на основу које је извршена регистрација података.

Захтев за увид у списе предмета се подноси Служби архиве Агенције за привредне регистре, а детаљније информације, укључујући и контакт телефоне, можете пронаћи у одељку „Архива”.

Ограничена доступност података

Доступност одређених података и докумената може бити ограничена, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности и пословна тајна.

ПОСЛЕДИЦЕ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕИСТИНИТОГ ПОДАТКА ИЛИ ДОСТАВЉАЊА ЛАЖНОГ ИЛИ ПРЕИНАЧЕНОГ ДОКУМЕНТА У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ

Чланом 45. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре прописано је да пријављивање неистинитог податка или достављање лажног или преиначеног документа у намери да се такав податак или документ у поступку регистрације и евиденције употреби као прави представља кривично дело за које је прописана казна затвора од три месеца до пет година.