Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за изводе и потврде, врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА, ПОТВРДА, ПРЕПИСА РЕШЕЊА И КОПИЈА ДОКУМЕНАТА

Извод по Фл. броју

Извод из Регистра је јавна исправа која садржи све регистроване податке о конкретном уговору о финансијском лизингу, према стању у тренутку издавања. Овакав извод има снагу извршне исправе.

На интернет страни Регистра, у одељку „Обрасци”, истакнут је образац Захтев за издавање извода/потврде из Регистра финансијског лизинга.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање извода из Регистра износи 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара.

Захтев може поднети свако заинтересовано лице.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти”.

Извод се издаје у року од два радна дана од дана пријема захтева, а уколико се подноси лично у седишту Агенције за привредне регистре у Београду, преузима се одмах.

Наведени захтев се из одељка „Обрасци”, преузима бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузима уз накнаду од 120,00 динара.

Потврда

Потврда је јавна исправа којом се потврђује да је одређена покретна ствар или непокретност регистрована као предмет лизинга, односно да је одређено лице регистровано као прималац лизинга, уз навођење основних података о регистрованом уговору о финансијском лизингу или којом се потврђује да одређена покретна ствар или непокретност није регистрована као предмет лизинга, односно да одређено лице није регистровано као прималац лизинга.

Потврдом се потврђује и да је податак или документ био регистрован, односно да Регистар садржи одређен документ.

На интернет страни Регистра, у одељку „Обрасци”, истакнут је образац Захтев за издавање извода/потврде из Регистра финансијског лизинга.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање потврда из Регистра износи:

  • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације у папирној форми 1.600,00 динара, а у електронској форми 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара;
  • за издавање потврде о томе да Регистар не садржи податке о финансијском лизингу на одређеној ствари у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара;
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара по упису;

Ако се потврда издаје за већи број субјеката, покретних или непокретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти, покретне или непокретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара за потврду у папирној форми, односно 1.500,00 динара за потврду у електронској форми, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних или непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара.

Захтев може поднети свако заинтересовано лице.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти".

Потврда се издаје у року од два радна дана од дана пријема захтева.

Наведени захтев се из одељка „Обрасци”, преузима бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузима уз накнаду од 120,00 динара.

Препис решења 

Захтев за издавање преписа решења из Регистра финансијског лизинга сачињава се у слободној форми и могу га поднети  уговорне стране и друга лица која имају правни интерес.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти”.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање преписа решења износи 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара.

Препис решења се издаје у року од два радна дана од дана пријема захтева, а уколико се подноси лично у седишту Агенције за привредне регистре у Београду, преузима се одмах.

Издавање копија докумената и увид у архиву

Заинтересовано лице може тражити и издавање копија докумената на основу којих је извршена регистрација или брисање података из Регистра. Више информација можете добити у одељку „Архива”.