Регистрациона пријава за упис података о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга налази се у одељку Обрасци.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС ПОДАТАКА О ПОСЕБНОМ ОВЛАШЋЕЊУ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА И КОРИШЋЕЊА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Регистрациону пријаву за упис података о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга могу поднети:

 • Давалац лизинга, и
 • Прималац лизинга.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник, који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико подносилац пријаве  поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве означава број под којим је уговор о финансијском лизингу за који се уписују подаци о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга, регистрован у Регистру финансијског лизинга.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган, наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице, прва страна пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (давалац лизинга лично, пуномоћник/заступник даваоца лизинга, прималац лизинга лично, пуномоћник/заступник примаоца лизинга). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра финансијског лизинга.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву, неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 – Правни основ регистрације података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга

На страни 3 обавезно назначити поље испред одговарајућег правног основа регистрације посебног овлашћења које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга.

Уколико се доставља посебно овлашћење за регистрацију возила, потребно је штиклирати поље испред „Овлашћење за регистрацију возила”, а у пољу испод овог назива потребно је навести основне податке о овлашћењу (датум сачињавања, заводни број и сл).

Уколико се доставља друго овлашћење, потребно је штиклирати поље испред „Друго овлашћење”, а у пољу испод овог назива потребно је навести основне податке о овлашћењу (датум сачињавања, заводни број и сл).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

За упис података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга прилаже се:

 • Овлашћење за регистрацију возила;
 • Овлашћење за продужење регистрације возила;
 • Другo овлашћењe.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

НАКНАДА ЗА УПИС ПОСЕБНОГ ОВЛАШЋЕЊА КОЈЕ ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ДАЈЕ ПРИМАОЦУ ЛИЗИНГА У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА И КОРИШЋЕЊА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Висина накнаде за упис података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга, у погледу држања и коришћења предмета лизинга, прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга и испоруку ових података путем веб сервиса органу надлежном за регистрацију возила плаћа се накнада од 330,00 динара по овлашћењу или једнократна накнада у износу од 1.100,00 динара за цео период трајања уговора, ако је пријава поднета у папирној форми.  Ако је пријава електронска, накнада по овлашћењу износи 300,00 динара, а једнократна накнада за цео период трајања уговора 1.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за упис посебног овлашћења које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга, која се плаћа Агенцији за привредне регистре је:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију. У том случају, подносилац треба да поднесе:

 • нову, уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене:

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном, регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.