Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње налази се у одељку „Обрасци“ и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 8); 
 • посебног дела (прилози А1,А2, Б1, Б2, В1-В10, Г1-Г3). 

Приликом подношења регистрационе пријаве за упис уговора о финансирању пољопривредне производње обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 8), као и одговарајући прилог. Уколико се регистрационом пријавом тражи и упис заложног права, потребно је на страни 7 регистрационе пријаве штиклирати поље да се истовремено тражи и упис заложног права и доставити регистрациону пријаву за упис заложног права која се налази на сајту Агенције за привредне регистре, Заложно право, у одељку „Обрасци“.

Уколико у уговору о финансирању пољопривредне производње постоји већи број субјеката или се основна обавеза повериоца или дужника састоји из више робних или новчаних обавеза потребно је уз регистрациону пријаву доставити већи број одговарајућих прилога (одговарајући број прилога А1, ако у уговорном односу има више поверилаца, одговарајући број прилога А2, ако је већи број дужника, одговарајући број прилога Б1, ако поверилац има више уговорних обавеза и одговарајући број прилога Б2, ако дужник има више уговорних обавеза).

У зависности од врсте средства обезбеђења, уз регистрациону пријаву се доставља и одговарајући прилог Г1, Г2 или Г3. Прилог Г1, се доставља ако се повериочево потраживање обезбеђује залогом на будућим пољопривредним производима, прилог Г2 ако је у питању хипотека и прилог Г3 када је уговорено друго средство обезбеђења.

Ако се регистрационом пријавом тражи упис заложног права на будућим пољопривредним производима или на другим покретним стварима и правима потребно је поднети посебну регистрациону пријаву за упис заложног права коју можете преузети „овде“.

Упутству за подношење регистрационе пријаве за упис заложног права, можете приступити овде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Регистрациону пријаву за упис уговора о финансирању пољопривредне производње могу поднети:

 • поверилац и/или
 • дужник.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве 

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Уколико подносилац пријаве истовремено са регистрацијом уговора о финансирању пољопривредне производње тражи и регистрацију заложног права, на пријави се штиклира поље са назнаком да се тражи регистрација заложног права.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, јединствени матични број, пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, наводи се  име и презиме, број пасоша, држава издавања, адреса пребивалишта или боравишта; 
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, седиште (улица и број, место или град и поштански број), пореско-идентификациони број (ПИБ) и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника, а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/19 и 109/21).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (поверилац лично, пуномоћник/заступник повериоца, дужник лично, пуномоћник/заступник дужника. Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме, својство и матични број у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати. Страна 3 и 4 - Подаци о субјектима 

 • Подаци о повериоцу уносе се на страни 3 обрасца;
 • Подаци о дужнику уносе се на страни 4 обрасца.

На страни 3 обрасца обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице, или се као поверилац појављује државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, јединствени матични број, пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), а за страно физичко лице, наводи се  име и презиме, број пасоша, држава издавања, адреса пребивалишта или боравишта; 
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, седиште (улица и број, место или град и поштански број), пореско-идентификациони број (ПИБ) и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника, а за страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

На страни 4 обрасца обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, јединствени матични број, пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), а за страно физичко лице, наводи се  име и презиме, број пасоша, држава издавања, адреса пребивалишта или боравишта; ако је дужник пољопривредно газдинство поред података које се односе на домаће физичко лице уноси се и податак о броју пољопривредног газдинства;
 • за домаће правно лице наводи се пословно име/назив, матични број, седиште (улица и број,  место или град и поштански број), пореско-идентификациони број (ПИБ) и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника, а за страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број);
 • ако се као дужник појављује пољопривредно газдинство, потребно је унети и регистарски број пољопривредног газдинства.       

Уколико се региструје већи број субјеката, користи се одговарајући број прилога А1 (за повериоце), А2 (за дужнике).

Страна 5 - Подаци о уговору о финансирању пољопривредне производње и  његова садржина

У погледу података о уговору о финансирању пољопривредне производње обавезно је означити  дан закључења уговора (дан, месец, година), податке који се односе на број и датум овере уговора као и заводни број и датум уговора уколико их има на уговору, датум доспелости дужникове обавезе, место и услове испоруке. 

У пољу „Додатни подаци" могу се означити други подаци који су од значаја за уговор о финансирању пољопривредне производње.

Страна 6 – Подаци о основној обавези повериоца и дужника

На страни 6  пријаве потребно је у одговарајуће поље унети податак који се односи на основну обавезу повериоца. 

Уколико је у питању новчана обавеза повериоца износ новачане обавезе и валуту, а ако се обавеза повериоца односи на давање других средстава потребно је у пољу „Опис“ унети одговарајући опис те обавезе при чему водити рачуна да је исти довољно одређен без сувишних карактера и наведену обавезу исказати у новчаној противвредности уз означавање валуте.  

Код података о обавезама дужника на страни 6 пријаве потребно је унети у зависности од тога да ли је у питању робна или новчана обавеза дужника податке за робну обавезу који се односе на назив културе, сорту, количину и мерну јединицу, а за новчану обавезу износ главнице и валуту.

Страна 7 – Подаци о средствима обезбеђења наплате потраживања

На страни 7 пријаве потребно је у одговарајуће поље унети податак о средству обезбеђења наплате потраживања и то тако што ће се штиклирати поље испред уговореног средства обезбеђења. Ако је као средство обезбеђења уговорена залога на будућим пољопривредним производима или на другим покретним стварима и правима, потребно је уодговарајућем пољу на пријави означити да се истовремено са подношењем регистрационе пријаве за регистрацију уговора тражи регистрација заложног права на покретним стварима и правима и приложити регистрациону пријаву за упис заложног права са одговарајућим прилогом (Г1, В1-В10).

Страна 8 – Прилози уз општи део обрасца

На страни 8 пријаве потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца. 

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи упис уговора о финансирању пољопривредне производње са већим бројем субјеката, неопходно је користити потребан број прилога, и то:

 • Прилог А1 уколико има више поверилаца;
 • Прилог А2 уколико има више дужника;

*За попуњавање ових прилога користи се упутство за попуњавање општег дела регистрационе пријаве које је дато за страну 3 и 4 - Подаци о субјектима 

Уколико се основна обавеза повериоца и/или дужника састоји из више робних и/или новчаних обавеза неопходно је користити потребан број прилога, и то:

 • Прилог Б1 уколико се основна обавеза повериоца састоји из више робних и/или новчаних обавеза; 
 • Прилог Б2 уколико се основна обавеза дужника састоји из више робних и/или новчаних обавеза. 

*За попуњавање ових прилога користи се упутство за попуњавање општег дела регистрационе пријаве које је дато за страну 6 - Подаци о обавезама повериоца и дужника.

У зависности од уговореног средства обезбеђења потребно је попунити и одговарајући прилог, и то:

Прилог Г1 се попуњава уколико је као средство обезбеђења уговорена залога на будућим пољопривредним производима. У пољу „Назив биљне културе" потребно је штиклирати одговарајуће поље које означава различиту културу. Остале податке је потребно навести у одговарајућа поља.

Детаљна упутства о начину попуњавања прилога (В1-В10) се налазе на сајту Агенције за привредне регистре, Заложно право у одељку „Упутства“.

Прилог Г2 се попуњава уколико је као средство обезбеђења уговорена хипотека. Потребно је штиклирати одговарајуће поље и означити да ли је предмет хипотеке земљиште или објекат, те означити тип земљишта или објекта. Након тога је потребно унети остале податке у за то предвиђена поља. Поље „Додатни опис“ је могуће попунити подацима који нису обухваћени предвиђеним пољима.

Прилог Г3 се попуњава уколико је уговорено друго средство обезбеђења које није наведено у прилозима В1-В10 и Г1-Г2. Уколико је у питању ово средство обезбеђења у поље „Опис“ се уносе подаци о наведеном средству обезбеђење којим се исто ближе описује. Податке је потребно унети што детаљније.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником o Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилаже за регистрацију података, који је доступан у одељку „Прописи“.

Уз уредно попуњену пријаву за регистрацију података из уговора о финансирању пољопривредне производње прилажу се:  

 • уговор
 • други одговарајући документ из кога се могу утврдити подаци чија се регистрација тражи, а који су прописани чланом 2. Правилника o Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података;
 • доказ о уплати прописаног износа накнаде за вођење поступка регистрације.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са прописима који регулишу легализацију исправа у међународном промету и преведена од стране овлашћеног судског тумача.

 „Пуна легализација“ се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације.  Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille“. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille“.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Детаљне информације о документацији која се подноси за регистрацију заложног права се налазе на сајту АПР, Заложно право, у одељку „Упутства“.

НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Висина накнаде за регистрацију података о уговору о финансирању пољопривредне производње прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију података о уговору о финансирању пољопривредне производње плаћа се накнада према висини основне обавезе повериоца из уговора о финансирању пољопривредне производње (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 1. за обавезу до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара;
 2. за обавезу преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара;
 3. за обавезу преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара.

Ако се пријавом за упис уговора о финансирању пољопривредне производње истовремено тражи и регистрација заложног права у Регистру заложног права на покретним стварима и правима, за регистрацију уговора о финансирању пољопривредне производње накнада износи 2.200,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде се увећава за 220,00 динара, осим уколико су покретне ствари предмет истовременог уписа у Регистру заложног права на покретним стварима и правима.

Све информације о висини прописаних накнада у Регистру заложног права на покретним стварима и правима доступне су у одељку „Накнаде“.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара. 

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за регистрацију података о уговору о финансирању пољопривредне производње, која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу)

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико се подносилац позива на право приоритета у новој регистрационој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.