Достављање података без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе

Агенција за привредне регистре (АПР) уступа без накнаде одређеној групи корисника  регистроване и евидентиране податке и документа на основу члана 5а ст. 3. и 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011) и Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, усвојене  24. априла 2012. године на седници УО.

Корисници којима се регистровани и евидентирани подаци и документа уступају без накнаде су:

  • Државни органи и организације
  • Органи аутономних покрајина
  • Јединице локалне самоуправе

Поред тога, АПР може да доставља податке без накнаде и међународним организацијама са којима Република Србија остварује сарадњу на основу чланства, узајамности или споразума

Споразумом или протоколом се именује овлашћено лице корисника које је одговорно за коришћење и заштиту података.

Уколико корисник захтева испоруку података и докумената на основу појединачног захтева, без закључења посебног споразума или протокола, уз захтев треба да достави и појединачни акт о именовању лица које је овлашћено за подношење захтева.

У случају да корисник података именује више овлашћених лица, подаци и документа се достављају једном од наведених лица.


Важно

Податке и документа добијене на овај начин од АПР-а, корисник је дужан да користи само у сврху наведену у захтеву за податке, као и да предузме све расположиве мере осигурања у циљу спречавања неовлашћеног коришћења добијених података.

Подаци и документа се не смеју умножавати и дистрибуирати у комерцијалне сврхе.

Ако се подаци и документа користе за израду сопственог документа или другог производа, корисник је дужан да Агенцију наведе као извор података.

Јединица локалне самоуправе може да тражи податке само са територије своје надлежности.


Подношење захтева

Овлашћено лице корисника подноси АПР-у захтев на обрасцу који је прописан и састоји се из општег и посебног дела.

Општи део који се обавезно попуњава је:

Посебан део садржи листу стандардизованих извештаја, где је потребно да се изабере извештај према критеријумима избора податка:

Захтеви се достављају Агенцији лично или поштом, или се могу предати у некој од организационих јединица АПР-а.

Посебне захтеве корисника за податке и извештаје који по својој структури, сложености и обиму нису предвиђени Одлуком о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се  уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе и чија израда захтева додатну обраду изворних и збирних података, односно комбинацију података из различитих регистара и евиденција као и посебно ангажовање људских и материјалних потенцијала, одобрава директор Агенције, на образложени захтев корисника, водећи рачуна о могућностима Агенције.

Ако се захтевом тражи обрада и испорука података и докумената, а из образложеног захтева се не може утврдити да ли су тражени подаци и документи од значаја за обављање послова из надлежности корисника, такав захтев се неће обрадити о чему ће корисник бити обавештен у року од 5 дана од дана подношења захтева.


Достављање података

Агенција за привредне регистре (АПР) испоручује изворне и збирне податке у форми стандардизованих извештаја из сваког појединачног регистра у електронском облику.


Рокови за обраду и доставу података

Агенција врши обраду захтева и испоруку података и докумената у року од 30 дана од дана пријема захтева, односно од дана објављивања података на интернет страници АПР-а.

Рокове за достављање података по посебним захтевима одређује директор Агенције, о чему благовремено обавештава подносиоца захтева.


Речник појмова

РЕГИСТАР јесте јединствена, централна и електронска база података који су прописани као предмет регистрације као и докумената на основу којих је извршена регистрација.

БАЗА ПОДАТАКА јесте скуп података и докумената систематизованих по посебној методологији на начин који обезбеђује доступност појединачним подацима електронским или другим путем, а на којима Република Србија преко Агенције остварује ауторска права, сходно домаћим и међународним прописима и стандардима.

ИЗВОРНИ ПОДАТАК јесте чињеница која је прописана као предмет регистрације или евиденције и која се појединачно из сваког регистра или евиденције Агенције доставља корисницима.

СТАНДАРДИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈ представља груписање изворних и збирних података из база података регистара, односно евиденција, по утврђеној структури и критеријумима, датих у Листи стандардизованих извештаја, која је саставни део ове одлуке.

ДОКУМЕНТ представља акт утврђен материјалним прописима, на основу кога се врши упис чињеница, односно података у регистре и евиденције које води Агенција, а који се као саставни део архивске грађе и регистратурског материјала уступа корисницима за потребе вршења послова из њихове надлежности.

ОБЈАВЉИВАЊЕ јесте електронско приказивање, на интернет страни Агенције, података и докумената који су предмет појединачне регистрације, евиденције, као и приказивање извештаја или саопштења из база података Агенције.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КОРИСНИКА јесте физичко лице означено у захтеву корисника за подацима, односно споразуму или протоколу закљученом на основу ове одлуке између корисника и Агенције које је одговорно за коришћење и заштиту података у складу са овом одлуком.