Пре припреме и подношења пријаве за регистрацију промена код задруге, потребно је консултовати упутства за промене података заједничка за све правне форме привредних субјеката, која можете погледати овде.

Регистрациона пријава промене пословног имена:

Законом о задругама прописано је да задруга послује под регистрованим пословним именом које обавезно садржи ознаку врсте задруге, правне форме, назива и места седишта задруге (нпр. ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА РОТКВИЦА НОВИ САД). Задруга може у пословању, поред пословног имена, да користи и скраћенo пословно име, као и пословно име на страном језику, ако су та имена наведена у оснивачком акту и регистрована. Скраћено пословно име обавезно садржи назив и правну форму (нпр. ЗАДРУГА РОТКВИЦА). Ако се за регистрацију пријављује превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена, потребно је користити додатак 02.

Назив задруге не сме да буде сличан неком постојећем називу другог привредног субјекта, па у се у овом погледу треба придржавати упутства за избор назива која су дата за привредна друштва (видео упутство за регистрацију пословног имена можете погледати овде). Поред тога, кроз пословно име обавезно се опредељује и врста задруге.

Регистрациона пријава промене седишта:

Седиште задруге је место на територији Републике Србије из кога се управља пословањем. Одређује се оснивачким актом и задружним правилима или одлуком скупштине задруге.

Ако се промена седишта врши тако да се поред улице и броја мења и место седишта, тако да се задруга сели нпр. из Београда у Панчево, регистратор ће извршити промену пословног имена у делу који се односи на место седишта (без захтева и без посебне накнаде). Исто ће бити учињено и ако задруга има регистровано скраћено пословно име које у себи садржи и место седишта. Међутим, ако задруга има регистроване преводе пословног имена, потребно је приложити захтев за промену ових података (додатак 02) и одговарајућу документацију и накнаду.

Регистрациона пријава уписа, промене или брисања адресе за пријем поште:

Адреса за пријем поште је посебна адреса која се, ако постоји, увек разликује од адресе седишта. Дакле, задруга не мора имати адресу за пријем поште, али ако је има, она мора бити различита од адресе седишта и регистрована.

Регистрациона пријава уписа или промене адресе за пријем електронске поште:

Задруга је дужна да има адресу за пријем електронске поште, која се региструје у складу са законом о регистрацији. 

Регистрациона пријава промене претежне делатности:

Задруга има претежну делатност која се региструје, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно задружним правилима. Битно је да претежна делатност одређује врсту задруге, што значи да претежна делатност (четвороцифрена шифра делатности из важеће Уредбе о класификацији делатности) мора да одговара одабраној врсти задруге по природи и смислу те делатности и опису сваке поједине врсте задруге коју Закон одређује у члану 11. Ако се услед промене претежне делатности мења и врста задруге (и пословно име), потребно је приложити и документацију за промену врсте задруге (и пословног имена).

Регистрациона пријава промене врсте задруге:

 • регистрациона пријава промене претежне делатности (Обавезни подаци + додатак 01 + додатак 32),
 • одлука скупштине о промени врсте задруге,
 • одлука скупштине о промени пословног имена задруге (ако није садржана у одлуци о промени врсте задруге)
 • одлука скупштине о промени претежне делатности (ако се услед промене врсте задруге мења и претежна делатност) (Обавезни подаци + додатак 04)
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Ознака врсте задруге је обавезан предмет регистрације и обавезно се наводи у пословном имену. Такође, претежна делатност одређује врсте задруге.

Једном одређена врста задруге (приликом оснивања или усклађивања са Законом о задругама) може се накнадно променити одлуком скупштине задруге, с тим што ће ова промена бити нужно повезана са променом пословног имена, а може бити повезана и са променом претежне делатности. У том случају, потребно је приложити и документацију за промену ових података.

Такође, ова промена може се уместо кроз скупштинску одлуку, извршити и променом оснивачког акта и/или задружних правила. У том случају, потребно је пријави и ту промену (додатак 28).

Регистрациона пријава промене извора средстава за оснивање и пословање задруге:

Извор средстава за оснивање и пословање задруге (улози или чланарина) обавезно се одређује оснивачким актом. Ако се у току пословања задруге промени извор средстава за пословање, потребно је пријавити овај податак регистру. Ако се уз промену извора средстава за пословање задруге мења и врста и пословно име задруге, потребно је пријавити и промену ових података.

Регистрациона пријава промене оснивачког акта задруге:

 • регистрациона пријава измене оснивачког акта (Обавезни подаци + додатак 28),
 • одлука скупштине о изменама оснивачког акта,
 • пречишћен текст измена оснивачког акта, потписан од стране директора задруге,
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Оснивачки акт се мења одлуком скупштине задруге. Одлуку потписује председник скупштине, а ова се одлука оверава ако је то предвиђено оснивачким актом и ако је та обавеза регистрована. У супротном, законска је претпоставка да се измене оснивачког акта не оверавају.

Законски заступник (директор) је у обавези да након сваке измене оснивачког акта, сачини и потпише пречишћени текст тог документа. Дакле, када задруга ради измене и допуне оснивачког акта, обавезно је сачинити и пречишћени текст оснивачког акта, а оба ова документа достављају се ради регистрације.

Такође, задруга може уместо сачињавања два документа (измене оснивачког акта + пречишћени текст), да се одлучи за доношење новог оснивачког акта. У овом случају, претходни оснивачки акт се ставља ван снаге, а доноси се нови. Овако сачињени нови оснивачки акт не мора бити оверен, осим ако постоји обавезе овере измена оснивачког акта (ово правило не важи код оснивања, јер први оснивачки акт мора увек бити оверен).

Регистрациона пријава промене задружних правила:

 • регистрациона пријава измене задружних правила (Обавезни подаци + додатак 28),
 • одлука скупштине о промени задружних правила,
 • пречишћен текст задружних правила, потписан од стране законског заступника (директора) и председника скупштине задруге,
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Задруге поред оснивачког акта имају и задружна правила, која се као и оснивачки акт сачињавају у писаној форми и региструју. Задружним правилима уређује се управљање задругом, унутрашња организација задруге и друга питања у складу са законом. Исто као и измене оснивачког акта, и задружна правила се могу променити доношењем нових задружних правила, док се претходна стављају ван снаге.

Регистрациона пријава уписа обавезе овере оснивачког акта односно престанка обавезе овере оснивачког акта:

 • регистрациона пријава уписа обавезе овере оснивачког акта односно престанка обавезе овере оснивачког акта (Обавезни подаци + додатак 28),
 • одлука скупштине о промени оснивачког акта, потписана од стране председника скупштине,
 • пречишћен текст измена оснивачког акта, потписан од стране директора,
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).  

Обавеза овере измене оснивачког акта предвиђа се оснивачким актом и региструје се. У супротном, законска претпоставка је да се измене оснивачког акта не оверавају.

Регистрациона пријава промене законског заступника (директора):

 • регистрациона пријава уписа, односно промене заступника (Обавезни подаци + додатак 06),
 • одлука скупштине задруге о разрешењу и именовању директора или в.д. директора,
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Законски заступник задруге је директор и то може бити само пословно способно физичко лице које не мора истовремено бити и задругар, али не сме истовремено бити члан (нити председник) управног ни надзорног одбора. Закон предвиђа да је надлежни орган дужан да изабере директора, а ако директор није изабран, скупштина је дужна да изабере вршиоца дужности диркетора на период који не може бити дужи од годину дана.

Задруга може имати само једног директора, али заступници задруге, поред законског (директора одн. в.д. директора), могу бити и лица која су актом или одлуком надлежног органа задруге овлашћена да заступају задругу (остали заступници), што произилази из сходне примене Закона о привредним друштвима. Остали заступници уписују се на додатку 07, а такође је потребна одлука надлежног органа задруге (у складу са задружним правилима) о именовању овог лица и доказ о уплати накнаде.

Ако заступници имају ограничења овлашћења за заступање супотписом која су такве садржине да не могу бити уписана у одговарајућим пољима у пријави (на додатку 06 или 07), онда се прилаже и додатак 30 у ком има довољно простора за упис ограничења.

 Више о заступницима прочитајте у Практичним напоменама у одељку Привредна друштва-Промене.

Регистрациона пријава оставке директора:

Директор задруге може писаним путем дати оставку скупштини задруге, што произилази из сходне примене одредби Закона о привредним друштвима. Оставка се региструје и производи дејство у односу на задругу даном подношења, осим ако је у њој наведен неки каснији датум. Ако директор задруге поднесе оставку, дужан је да настави да предузима радње које не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације оставке.

Регистрациона пријава прокуре:

Сходном применом одредби Закона о привредним друштвима, задруга може издати прокуру. Прокура је пословно пуномоћје којим задруга овлашћује једно или више физичких лица да у њено име и за њен рачун закључује правне послове и предузима друге пословне радње. Изузетно се може издати и за огранак. Издаје се одлуком скупштине задруге (ако оснивачким актом или задружним правилима није другачије одређено), непреносива је, може се опозвати, може бити појединачна или заједничка. Ограничења прокуре су прописана Законом о привредним друштвима тако да прокуриста не може без посебног овлашћења да закључује правне послове у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које задруга поседује у другим правним лицима, да преузима меничне обавезе и обавезе јемства, закључује уговоре о зајму и кредиту, заступа задругу у судским поступцима или пред арбитражом. Посебно овлашћење прокуристе за закључење ових правних послова није предмет регистрације. Једини вид ограничења прокуре кроз одлуку је ограничење овлашћења прокуристе супотписом других прокуриста (заједничка прокура) или супотписом заступника. Прокуриста не може дати пуномоћје за заступање другом лицу. Прокуриста може отказати прокуру у свако доба уз обавезу да у наредних 30 дана, рачунајући од дана доставе отказа, закључује правне послове и предузима друге правне радње ако је то потребно ради избегавања настанка штете.

Регистрациона пријава уписа односно промене председника и/или члана надзорног одбора:

 • регистрациона пријава уписа односно промене председника и члана надзорног одбора (Обавезни подаци + додатак 09),
 • одлука скупштине задруге о именовању односно разрешењу члана надзорног одбора,
 • одлука надзорног одбора о именовању односно разрешењу председника надзорног одбора
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Регистрациона пријава уписа односно промене председника и/или члана управног одбора:

 • регистрациона пријава уписа односно промене председника и члана управног одбора (Обавезни подаци + додатак 10),
 • одлука скупштине задруге о именовању односно разрешењу члана управног одбора,
 • одлука управног одбора о именовању односно разрешењу председника управног одбора
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

У задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима може да се одреди да функцију управног одбора и надзорног одбора врши скупштина задруге. Дакле, образовање управног и надзорног одбора није обавезно ако у задрузи има мање од 20 задругара, али ако задруга жели да формира један или оба ова органа, може то да учини и ако има мање од 20 задругара. Код задруга са 20 и више задругара, обавезно се образују управни и надзорни одбор. Оба органа морају имати минимум 3 члана (а могу имати  и више) од којих је један председник.

При томе, чланове управног и надзорног одбора бира скупштина, а тако изабрани чланови између себе бирају председника.

Закон предвиђа ограничење да за члана управног одбора не може бити биран председник скупштине, чланови надзорног одбора и директор задруге, а за члана надзорног одбора не може бити биран председник скупштине, чланови управног одбора и директор задруге. Са друге стране, питање броја чланова, начина избора и разрешења чланова ових органа уређује се задружним правилима.

Регистрациона пријава промене задругара:

Промене задругара региструју само задруге које послују са улозима. Задруге које послују са чланаринама, региструју само промене оснивача што подразумева да увек морају имати регистровано минимум 5 задругара.

Код промене задругара потребно је разликовати неколико ситуација и документацију коју би требало у тим случајевима приложити, а у складу са одредбама чланова 23. – 30. Закон о задругама и члана 54. Правилника:

1.  Приступање задругара

Код подношења регистрационе пријаве приступања задругара (Обавезни подаци + додатак 12) задрузи потребно је да се достави и: 

а) одлука надлежног органа о прихватању захтева за приступање задрузи,

б)  приступна изјава,

в) фотокопија личног идентификационог документа задругара који приступа,

г) копија/извод из важећих задружних правила да би се утврдила надлежност органа задруге који доноси одлуку о стицању статуса задругара (ако важећа задружна правила нису већ регистрована)

д) доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

2.  Иступање задругара

Код подношења регистрационе пријаве иступања задругара (Обавезни подаци + додатак 12) потребно је да се достави и: 

а) иступна изјава, 

б) писани доказ надлежног органа задруге којим се констатује да је задруга примила иступну изјаву и да је задругару престао тај статус

в) доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

3.  Искључење задругара

Код подношења регистрационе пријаве искључења задругара (Обавезни подаци + додатак 12), потребно је да се достави:

а) образложена одлука надлежног органа о искључењу задругара, и

б) копија/извод из важећих задружних правила како би се утврдила надлежност органа који је одлуку донео (ако важећа задружна правила нису већ регистрована)

в) доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

4.  Смрт задругара

Код подношења регистрационе пријаве брисања преминулог задругара (Обавезни подаци + додатак 12) потребно је доставити извод из матичне књиге умрлих.

Код подношења регистрационе пријаве приступања наследника преминулог задругара потребно је доставити:

а) приступну изјаву,

б) одлуку надлежног органа задруге о стицању статуса задругара, 

ц) копију/извод из важећих задружних правила да би се утврдила надлежност органа (ако важећа задружна правила нису већ регистрована),

д) копију личне карте новог/их задругара,

ђ) доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Регистрациона пријава промене података о регистрованим лицима:

Подаци који се уписују у Регистар за домаће физичко лице су лично име и ЈМБГ, а за странца лично име, број пасоша и држава издавања, односно ако је странцу издата лична карта за странца - онда лично име и лични број странца. Лични број за странца може се у пријави уписати у поље за ЈМБГ.

За промену презимена физичког лица доставља се фотокопија личне карте или пасоша или друга документација у складу са законом (извод из матичне књиге венчаних).

Ако је лице које мења презиме истовремено и заступник задруге, потребно је да приложи и нови оверени потпис (ОП образац).

Пребивалиште физичких лица која се уписују у регистар (задругара, заступника, других чланова органа управе) није податак који се региструје, тако да предмет регистрације нису ни промене ових података.

Објава књиге задругара:

Књига задругара је обавезан документ само за оне задруге које послују са чланаринама. Закон је због уобичајено често променљивог састава и бројности чланства код ових типова задруге, предвидео да се региструју само оснивачи и промене оснивача, а не и свих задругара који касније приступају или иступају из задруге. Међутим, иако не региструју све промене задругара, задруге са чланаринама имају обавезу да једном годишње и то након одржане редовне годишње седнице скупштине, доставе регистру књигу задругара ради објаве на интернет страни, и из наведеног разлога, тј. ради могућности праћења промене чланства и код ове врсте задруга, потребно је приложити и овај документ, за који се издаје посебна потврда о објави.

Објава закључка са оценом и образложењем из коначног извештаја задружног ревизора:

 • регистрациона пријава за објављивање закључка са оценом и образложењем из коначног извештаја задружног ревизора (Обавезни подаци + додатак 27),
 • закључак са оценом и образложењем из коначног извештаја задружног ревизора,
 • доказ о уплати накнаде (висина накнаде).

Задруга је дужна да закључак из коначног извештаја задружног ревизора из става 4. члана 95. Закона о задругама са оценом и образложењем достави Регистру ради објављивања, за који се издаје посебна потврда о објави.

Регистрациона пријава уписа огранка:

Регистрациона пријава промене података о регистрованом огранку:

 • регистрациона пријава промене података о регистрованом огранку (Обавезни подаци + додатак 18),
 • одлука скупштине задруге о промени података о регистрованом огранку,
 • доказ о уплати накнаде за промену података (висина накнаде).

Регистрациона пријава брисања огранка:

Регистрациона пријава уплате односно уноса уписаног улога:

Уплата новчаног улога:

Унос неновчаних улога:

 • регистрациона пријава уноса уписаног неновчаног улога (Обавезни подаци + додатак 12),
 • споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога,
 • доказ о уплати накнаде (висина накнаде).

Регистрациона пријава статусне промене:

Одредбом члана 5. Закона о задругама предвиђено је да се задруга не може организовати као привредно друштво у смислу закона којим се уређују привредна друштва или као други облик организовања, нити се може припојити или спојити са привредним друштвом или другим правним лицем које није задруга, нити променити облик у привредно друштво или друго правно лице.

Имајући у виду поменуто ограничење, као и одредбу члана 13. о сходној примени одредби Закона о привредним друштвима на сва питања која Закон о задругама не уређује посебно, произилази да се статусне промене задруга спроводе сходном применом одредби којима је Закон о привредним друштвима уредио овај поступак.

Више о документацији и поступку за спровођење статусне промене можете погледати овде