Назив показатеља

 Опис

1.

Општи рацио ликвидности

Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала укупним обртним средствима

 2.

Рацио текуће ликвидности

Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином, лако уновчивим хартијама од вредности и краткорочним потраживањима

 3.

Рацио новчане ликвидности

Указује на покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином и лако уновчивим хартијама од вредности

 4.

Трајност отплате

Број годишњих cash flow-a односно ослобођених новчаних средстава потребних за повраћај позајмљеног капитала

 5.

Просечно време наплате потраживања од купаца

Просечно време потребно за наплату потраживања од купаца, изражава се бројем дана

 6.

Просечно време везивања залиха

Просечно време задржавања залиха, односно ефикасност коришћења залиха, изражава се бројем дана

 7.

Просечно време плаћања обавеза према добављачима

Просечно време потребно за измиривање обавеза према добављачима, изражава се бројем дана

 8.

Рацио сопственог капитала

Учешће сопственог у укупном капиталу, што је условљено потребом сопственог финансирања сталних средстава и степеном оправданости коришћења позајмљеног капитала

 9.

Степен укупне задужености

Показује са колико динара позајмљеног капитала је покривен сваки динар сопственог капитала

 10.

Покриће сталних средстава сопственим капиталом

Покривеност сталне имовине сопственим капиталом

 11.

Покриће сталних средстава дугорочним изворима финансирања

Покривеност сталне имовине дугорочним изворима финансирања

 12.

Стопа покрића обртне имовине нето обртним капиталом

Показује процентуално покриће обртне имовине нето обртним капиталом, што указује на способност одржавања ликвидности

 13.

Рацио покрића камата

Однос оствареног добитка (губитка) пре опорезивања и плаћених камата с једне стране и плаћених камата с друге стране, што указује на ризик плаћања камата

 14.

Стопа пословног добитка

Показује колико динара пословног добитка (губитка) доноси динар прихода од продаје   

 15.

Стопа нето добитка

Показује нето приносну снагу прихода од продаје односно колико динара нето добитка (губитка) доноси  динар прихода од продаје   

 16.

Стопа приноса на сопствени капитал
(после опорезивања)

Показује стопу укамаћења просечног сопственог капитала, после опорезивања

 17.

Стопа приноса на укупна средства
(после опорезивања)

Показује стопу укамаћења просечног укупног капитала или имовине (без обзира на власничку структуру капитала), после опорезивања

 18.

Ефекат финансијског левериџа

Однос стопе приноса на сопствени капитал и стопе приноса на укупна средства; већа стопа приноса на сопствени капитал од стопе приноса на укупна средства показује да је коришћење позајмљеног капитала оправдано

 19.

Однос трошкова амортизације и прихода од продаје

Упућује на ефикасност коришћења ангажованих средстава; висока вредност указује на агресивну политику инвестирања, а ниска на застарелост средстава и уздржаност у инвестирању