Naziv pokazatelja

 Opis

1.

Opšti racio likvidnosti

Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala ukupnim obrtnim sredstvima

 2.

Racio tekuće likvidnosti

Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom, lako unovčivim hartijama od vrednosti i kratkoročnim potraživanjima

 3.

Racio novčane likvidnosti

Ukazuje na pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom i lako unovčivim hartijama od vrednosti

 4.

Trajnost otplate

Broj godišnjih cash flow-a odnosno oslobođenih novčanih sredstava potrebnih za povraćaj pozajmljenog kapitala

 5.

Prosečno vreme naplate potraživanja od kupaca

Prosečno vreme potrebno za naplatu potraživanja od kupaca, izražava se brojem dana

 6.

Prosečno vreme vezivanja zaliha

Prosečno vreme zadržavanja zaliha, odnosno efikasnost korišćenja zaliha, izražava se brojem dana

 7.

Prosečno vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima

Prosečno vreme potrebno za izmirivanje obaveza prema dobavljačima, izražava se brojem dana

 8.

Racio sopstvenog kapitala

Učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu, što je uslovljeno potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i stepenom opravdanosti korišćenja pozajmljenog kapitala

 9.

Stepen ukupne zaduženosti

Pokazuje sa koliko dinara pozajmljenog kapitala je pokriven svaki dinar sopstvenog kapitala

 10.

Pokriće stalnih sredstava sopstvenim kapitalom

Pokrivenost stalne imovine sopstvenim kapitalom

 11.

Pokriće stalnih sredstava dugoročnim izvorima finansiranja

Pokrivenost stalne imovine dugoročnim izvorima finansiranja

 12.

Stopa pokrića obrtne imovine neto obrtnim kapitalom

Pokazuje procentualno pokriće obrtne imovine neto obrtnim kapitalom, što ukazuje na sposobnost održavanja likvidnosti

 13.

Racio pokrića kamata

Odnos ostvarenog dobitka (gubitka) pre oporezivanja i plaćenih kamata s jedne strane i plaćenih kamata s druge strane, što ukazuje na rizik plaćanja kamata

 14.

Stopa poslovnog dobitka

Pokazuje koliko dinara poslovnog dobitka (gubitka) donosi dinar prihoda od prodaje   

 15.

Stopa neto dobitka

Pokazuje neto prinosnu snagu prihoda od prodaje odnosno koliko dinara neto dobitka (gubitka) donosi  dinar prihoda od prodaje   

 16.

Stopa prinosa na sopstveni kapital
(posle oporezivanja)

Pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog sopstvenog kapitala, posle oporezivanja

 17.

Stopa prinosa na ukupna sredstva
(posle oporezivanja)

Pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog ukupnog kapitala ili imovine (bez obzira na vlasničku strukturu kapitala), posle oporezivanja

 18.

Efekat finansijskog leveridža

Odnos stope prinosa na sopstveni kapital i stope prinosa na ukupna sredstva; veća stopa prinosa na sopstveni kapital od stope prinosa na ukupna sredstva pokazuje da je korišćenje pozajmljenog kapitala opravdano

 19.

Odnos troškova amortizacije i prihoda od prodaje

Upućuje na efikasnost korišćenja angažovanih sredstava; visoka vrednost ukazuje na agresivnu politiku investiranja, a niska na zastarelost sredstava i uzdržanost u investiranju