Агенција за привредне регистре објављује Годишњи билтен финансијских извештаја, који садржи званичне збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији.

Годишњи билтен финансијских извештаја се израђује двојезично, на српском и енглеском језику, и састоји се из три поглавља:

  1. Поглавље 1 – Реални сектор
  2. Поглавље 2 – Финансијске институције
  3. Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Подаци у Билтену дати су на укупном нивоу, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима и то према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника. Подаци се дају за последње две извештајне године.

Годишњи билтен финансијских извештаја је по први пут израђен за 2014. годину, у складу са новим моделом финансијског извештавања, који је био у примени сходно Закону о рачуноводству из 2013. године којим је прописано одвојено достављање података за статистичке и друге потребе и достављање финансијских извештаја за јавно објављивање. Сходно томе, Годишњи билтен финансијских извештаја израђиван је наредних седам година, закључно са подацима за 2020. годину.

Доношењем новог Закона о рачуноводству 2019. године, чија је примена почела од финансијских извештаја за 2021. годину, модел финансијског извештавања је измењен прописивањем обавезе достављања финансијских и статистичких извештаја, који се истовремено користе за статистичке потребе и за потребе јавног објављивања, да би доношењем измена и допуна Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, који је ступио на снагу почев од финансијских извештаја за 2022. годину, било прописано формирање базе за статистичке потребе и извештавање на основу збирних података из те базе, чиме су створене претпоставке да се настави са издавањем Годишњег билтена финансијских извештаја, почев од извештаја за 2022. годину.

Годишњи билтен финансијских извештаја је доступан широком кругу корисника ради континуираног праћења података о пословању правних лица и предузетника у земљи и сагледавања укупних привредних кретања.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2023. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2023. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2022. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2022. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2022. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2020. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2020. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2020. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2020. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2019. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2019. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2018. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2018. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2017. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2017. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2017. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2017. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2016. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2016. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2015. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину