Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге налази се у одељку Обрасци

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ ЗАЛОГЕ

Регистрациону пријаву за брисање регистроване залоге могу поднети:

 • заложни поверилац
 • залогодавац
 • заинтересовано лице

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

Поред заложног повериоца и залогодавца, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице која има одређени правни интерес да се из Регистра заложног права брише регистрована залога (нпр. дужник када дужник и залогодавац нису исто лице; лице које је купило предмет залоге у поступку вансудске или судске продаје, овлашћено је за подношење регистрационе пријаве за брисање регистроване залоге и друга заинтересована лица). Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ (може и у фотокопији) из кога јасно произилази то његово својство (нпр. када нови власник предмета залоге подноси пријаву, потребно је да достави правни основ на основу кога је стекао право својине на конкретном предмету и тиме својство заинтересованог лица за подношење пријаве), осим ако се то својство подносиоца може директно утврдити увидом у регистроване податке предметне залоге (нпр. дужник подноси пријаву, при чему дужник и залогодавац нису исто лице) или увидом у Регистар привредних субјеката (нпр. дошло је до статусне промене странке - подносиоца).

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико подносилац пријаве поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве означава број под којим је заложно право чије се брисање тражи регистровано у Регистру заложног права.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве, потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект заложног права страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект заложног права страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице -  прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат, и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС"”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (заложни поверилац лично, пуномоћник/заступник заложног повериоца, залогодавац лично, пуномоћник/заступник залогодавца, заинтересовано лице, пуномоћник/заступник заинтересованог лица). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву, неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Страна 3 - Правни основ брисања заложног права из Регистра заложног права

На страни 3 обавезно назначити поље испред одговарајућег правног основа брисања заложног права из Регистра заложног права.

Уколико је залогодавац/дужник исплатио заложном повериоцу дуг у целости, потребно је штиклирати поље испред „Исплата дуга”.  

Уколико се заложно право брише на основу брисовне изјаве заложног повериоца, потребно је штиклирати поље испред „Брисовна изјава”.

За потписивање брисовне изјаве пуномоћник мора бити изричито овлашћен (потребно је специјално пуномоћје).

Уколико је предмет залоге продат у судском или вансудском поступку, потребно је штиклирати поље испред „Продаја предмета залоге у судском или вансудском поступку”.

Уколико је уговор о залози раскинут (на пример споразумом о раскиду уговора, због замене средстава обезбеђења и сл.), потребно је штиклирати поље испред „Раскид уговора”.

Уколико је предмет залоге пропао, потребно је штиклирати поље испред „Пропаст предмета залоге”.

Уколико се ради о правном основу брисања заложног права који не спада ни у једну од напред наведених категорија, потребно је штиклирати поље испред „Други начини престанка”.

Основ брисања може бити:

 • отпуст дуга од стране заложног повериоца - одрицање заложног повериоца од свог права да од дужника тражи испуњење обавезе исплате дуга, са чиме је дужник сагласан,
 • конфузија/сједињење - обавеза дужника да заложном повериоцу исплати дуг престаје када једно исто лице постане и заложни поверилац и залогодавац/дужник,
 • консолидација - када заложни поверилац стекне право својине на предмету заложног права,
 • судска одлука којом је утврђено да је заложно право престало,
 • судска одлука којом је уговор о залози или уговор чије је потраживање обезбеђено заложним правом поништен или раскинут,
 • судска одлука којом се обуставља извршење и укидају спроведене извршне радње, уколико је у питању судско заложно право регистровано на основу записника о попису и процени покретних ствари,
 • одговарајућа одлука пореског органа - сагласност овлашћеног лица пореског органа за брисање заложног права и сл.

У пољу „Ближи опис” потребно је дати прецизније податке о основу престанка.

На пример: када је правни основ брисања заложног права судска одлука којом је уговор о залози поништен, потребно је у овом пољу навести назив суда који је донео пресуду, број и датум доношења пресуде, уз навођење ближих података о уговору о залози који је поништен, при чему се уз захтев обавезно подноси оригинални примерак правноснажне пресуде и сл.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

За брисање заложног права, у зависности од разлога за брисање, прилаже се различита документација:

Изјава или други акт којим заложни поверилац потврђује да му је дужник исплатио дуг, да је предмет залоге продат у поступку вансудског намирења или да је његово потраживање на други начин престало

На пример, потврда надлежне службе или изјава законског заступника заложног повериоца да је дуг измирен у целости и сл. Ако пријаву за брисање података о заложном праву подноси залогодавац, изјава мора бити оверена од стране органа надлежног за оверу потписа, уколико је заложни поверилац физичко лице.

Изјава заложног повериоца да се одриче заложног права

На пример, изјава законског заступника заложног повериоца којом се изричито одриче заложног права које је регистровано у његову корист и сл.

Ако изјаву даје треће лице које је поверилац овластио да предузима радње ради заштите и намирења обезбеђеног потраживања, уз изјаву се прилаже и посебно овлашћење повериоца за давање такве изјаве ако овакво овлашћење није садржано у уговору на основу ког је заложно право регистровано.

Правноснажна одлука суда, којом се утврђује да је уговор на основу ког је извршена регистрација података раскинут, односно поништен.

Ако пријаву за брисање података о заложном праву подноси залогодавац, изјава мора бити оверена од стране органа надлежног за оверу потписа, уколико је заложни поверилац физичко лице.

Документ из кога проистиче да је заложни поверилац стекао право својине на предмету заложног права

На пример, заложни поверилац стекне право својине на предмету залоге на  основу правноснажног решења о наслеђивању и сл.

Документ из кога проистиче да су се својство заложног повериоца и својство дужника стекли у истом лицу

На пример, када дође до статусне промене припајања привредног друштва - заложног дужника привредном друштву - заложном повериоцу и сл.

Документ из кога проистиче да је предмет залоге пропао

На пример, записник осигуравајућег друштва у коме се констатује да је настала тотална штета на возилу - предмету залоге и сл.

Одлука суда из које се може утврдити да је предмет залоге продат у поступку намирења и да је купац исплатио цену у целости

На пример, судска одлука донета у поступку стечаја над стечајним дужником - залогодавцем, којом се утврђује да је предмет залоге продат и налаже Агенцији за привредне регистре, Регистру заложног права да по правноснажности решења изврши брисање заложног права на предметним покретним стварима залогодавца, регистрованим као предмет залоге и сл.

Правноснажна одлука суда или другог државног органа, односно други одговарајући доказ да је заложно право престало, односно да је престало потраживање које је обезбеђено регистрованом залогом

На пример, правноснажна одлука суда из које проистиче да је је дуговање по обезбеђеном потраживању намирено.

Правноснажна одлука суда којом је поништен уговор на основу кога је извршена регистрација

На пример, правноснажна судска одлука којом је поништен уговор о залози или уговор који представља основни правни посао – на пример уговор о купопродаји и сл.

Други одговарајући документ у складу са законом

На пример, анексом уговора о залози заложни поверилац и дужник сагласили су се да изврше замену предмета залоге и заложног права као средства обезбеђења другим средством обезбеђења и сл.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача. Уз документ који је сачињен на страном језику, прилаже се и превод тог документа, који мора бити сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

НАКНАДА ЗА БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ ЗАЛОГЕ

Висина накнаде за брисање регистроване залоге прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за брисање регистроване залоге износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за брисање регистроване залоге, која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да, у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни се обавезно наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.