Једношалтерски систем регистрације

За регистрацију оснивања привредног субјекта (предузетника), потребно је приложити:

 • потписану јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС),
 • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша/стране личне карте, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
 • прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) и
 • доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Поступак оснивања привредних субјеката (предузетника) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

 • регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику,
 • порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа,
 • пријаву на паушално опорезивање или на исплату личне зараде или на ПДВ,
 • потврду о извршеној пријави (тзв. Образац М-А), коју додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања – ЦРОСО,
 • број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Размена података са Централним регистром обавезног социјалног осигурања и Пореском управом, приликом оснивања привредног субјекта је једнократан поступак, у току кога су подаци у потпуности унети у информациони систем ЦРОСО односно ПУ, те је једини начин накнадне измене података директно обраћање странке ЦРОСО или Централи ПУ. 

Накнада за оснивање

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

 • Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,
 • Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара..

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

еРегистрација оснивања предузетника

Од 1. јануара 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем.  

За еРегистрацију оснивања предузетника потребно је да пунолетно физичко лице поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица,
 • Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнада.

За више информација погледајте одељак еРегистрација оснивања предузетника.

Поступак уписа у Регистар

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем потписане регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје. Више о овлашћеном подносиоцу можете прочитати у одељку Општа упутства.

Документација потребна за регистрацију предузетника:

Пре подношења регистрационе пријаве оснивања проверите податке о адреси седишта у Адресном регистру Републичког геодетског завода или на Националној инфраструктури геопросторних података, и то пре свега да ли назив улице у којој се налази објекат у ком ће бити седиште постоји на територији одређеног насељеног места, будући да је регистратор дужан да користи податке о адресама из Регистра просторних јединица и Адресног регистра који води Републички геодетски завод.

Уколико у Адресном регистру не постоји одређени назив улице на територији одређеног насељеног места на начин који је наведен у пријави, регистратор ће донети одлуку о одбацивању регистрационе пријаве. За све недоумице око тачне адресе одређеног објекта у ком ће бити седиште привредног субјекта можете се обратити Републичком геодетском заводу на имејл: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Прокура

Прокура је пословно пуномоћје којим предузетник овлашћује једно или више физичких лица да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге правне радње.

Прокура је непреносива, може се опозвати, може бити појединачна или заједничка.

Предузетник издаје прокуру лично и не може пренети овлашћење за издавање прокуре на друго лице.

Ограничења прокуре су прописана законом тако да прокуриста не може без посебног овлашћења да закључује правне послове у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности, да преузима меничне обавезе и обавезе јемства, закључује уговоре о зајму и кредиту, заступа предузетника у судским поступцима или пред арбитражом.