Опште информације

Од 1. јануара 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем, а од 27. децембра 2023. године и подношење пријава промене података и брисање предузетника електронским путем.  

За еРегистрацију предузетника потребно је да подносилац поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији (Напомена: Имплементација потписа у cloud-у је у току),
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (Уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију. NEXU апликација је дизајнирана од стране Агенције за привредне регистре и може служити кориснику и за креирање свих будућих електронских докумената, фактура и сл. Њено преузимање са сајта АПР-а је бесплатно),
 • Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнада.

еРегистрација оснивања/промене/брисања предузетника се врши у апликацији Агенције за привредне регистре.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs.

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористити за еРегистрацију предузетника. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. За случај да сте заборавили лозинку, погледајте видео упутство заборављена лозинкаПријава АПР налогом биће омогућена до 31.12.2023. године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала eID.gov.rs.

еРегистрацију оснивања предузетника Вам може олакшати видео упутство или водич у сликама кроз еРегистрацију предузетника, као и наше упутство за кориснике у пдф формату.

еРегистрацију промене података код предузетника Вам може олакшати водич у сликама.

еРегистрацију брисања предузетника Вам може олакшати водич у сликама.

Плаћање накнаде за еРегистрацију предузетника врши се у систему Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Начин плаћања објашњен је у техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

Електронски потпис се користи за потписивање електронске регистрационе пријаве, али и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву. Потписивање докумената врши се путем апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети посредством следећег линка: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

У поступку еРегистрације сви документи који се прилажу морају бити у електронској форми, изузев личних идентификационих докумената.

Овде је потребно разликовати документе које предузетник (или његов пуномоћник) сâм изворно саставља у електронској форми (као што је нпр. адвокатско пуномоћје, прокура) и потписује својим кавлификованим електронским сертификатом, од докумената које издају трећа лица или државни органи и која морају бити оверена електронским печатом или потписом овлашћеног лица тог лица/органа који је документ издао.

Ако предузетник подноси електронску пријаву, а нека од докумената која је дужан да приложи не поседује у електронској форми (решења/дозволе/лиценце за обављање делатности), на располагању има могућност дигитализације, односно претварања једног документа из папирног у електронски облик (који се сматра копијом). Да би копија била верна оригиналу, односно да би електронски докуменат који се прилаже имао исту правну снагу као оригиналан папирни документ, потребно је да га овери (потпише) својим кавлификованим електронским потписом:

 1. лице које је документ издало (решења/дозволе/лиценце) или
 2. лице које је законом овлашћено за оверу преписа (јавни бележник – нотар) или
 3. адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије (уз услов да је тај адвокат истовремено и пуномоћник који подноси регистрациону пријаву).

Потписивање електронског документа може да се обави коришћењем одговарајућег програма (нпр. Adobe Acrobat Reader) или коришћењем бесплатне услуге за електронско потписивање докумената која се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре (https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje).

Решење регистратора у форми електронског документа

Решење регистратора у форми е-документа, потписано е-потписом регистратора, добија се на унету имејл адресу или се може преузети из саме апликације након е-регистрације.

Ни једна институција не сме да условљава спровођење одређене процедуре прилагањем решења у папирној форми уместо решења у електронској форми, али за случај да је неопходно поседовање решења у папирној форми, потребно је АПР-у поднети:

Питања у вези са еРегистрацијом оснивања/промене/брисања предузетника можете упутити и нашем инфо центру на број телефона 011 418 1000 или на имејл адресу info@apr.gov.rs. На располагању Вам је и техничка подршка АПР-а која пружа помоћ око апликације и њихова адреса је sd@apr.gov.rs.

Корисно је знати!

еРегистрација код предузетника је осмишљена тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву.  На овај начин се отклањају најчешћи недостаци у пријави који доводе до негативне одлуке регистратора.

Регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију (у погледу заузетости назива, пословног имена или у вези са унетом шифром делатности) тек након подношења е-регистрационе пријаве. Иако систем у великој мери сâм опомиње да је дошло до неисправног уноса, претходно наведене ставке не проверава, па се може десити да  успешно поднесете е-пријаву али да не добијете позитивну одлуку којом се она усваја (нпр. назив предузетника већ постоји у бази података АПР као такав). У систему су посебно означена поља која се обавезно попуњавају, као и дугме „i“ које пружа више информација. Подносилац сâм мора да води рачуна о правопису или начину уноса презимена на латиници која садрже слова Ч, Ћ, Ж, Ш и Ђ (нпр. PETROVIĆ и PETROVIC, ČAČIĆ и CACIC, ŠUŠA и SUSA, ĐURIĆ и DJURIĆ), пошто у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно е-пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео.

Најчешћа питања

1. Уз регистрацију прилажем и сагласност/уверење/дозволу надлежног органа. Да ли је потребно да овaj документ будe електронски потписан?

Уколико је за регистрацију одређене делатности обавезна сагласност/уверење/дозвола надлежног органа, овaj документ се прилажe у електронском облику приликом подношења е-пријаве и мора бити потписан е-потписом овлашћеног лица издаваоца сагласности/уверења/дозволе.

Ако се уз електронску пријаву прилаже и документ као што је сагласност, уверење, дозвола надлежног органа, овлашћење за прокуристу или други документ који је изворно настао у папирној форми, омогућено је да дигитализацију тог акта, односно конвертовање у форму електронског документа изврши адвокат (уз услов да је тај адвокат истовремено и подносилац саме пријаве) или нотар својим електронским потписом којим гарантује да је имао оригиналан документ, да га је скенирао и потписао електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом.

Електронска пријава брисања мора да садржи у прилогу пореска уверења која су потписана квалификованим електронским потписом издаваоца уверења, нотара или адвоката ако је он и подносилац пријаве. Уколико предузетник или његов пуномоћник који није адвокат изврши дигитализацију пријава ће бити одбачена.

Будући да Пореска управа још увек НЕ ИЗДАЈЕ доказ о престанку пореских обавеза у СВРХУ БРИСАЊА у складу са чланом 29. ЗПППА у форми електронског, у случају електронског подношења регистрационе пријаве брисања то уверење које је издато у писаној форми може да дигитализује (претвори у електронски документ) само јавни бележник или адвокат, под условом да је и подносилац пријаве.

Локална пореска администрација, са друге стране, доказ о престанку пореских обавеза издаје у форми електронског документа и он се може приложити на Порталу за електронску регистрацију, уколико је потписан квалификованим електронским сертификатом издаваоца уверења.

2. Ко може да понесе е-пријаву кроз систем за еРегистрацију оснивања/промене/брисања предузетника?

Е-пријаву може да поднесе физичко лице (будући предузетник) или лице које за подношење пријаве оснивања Агенцији пуномоћјем овласти будући предузетник (пуномоћник).

Е-пријаву промене може да поднесе предузетник, регистровани пословођа и лице које пуномоћјем овласти предузетник.

Е-пријаву брисања може поднети предузетник или лице које пуномоћјем овласти предузетник.

Подносилац пријаву потписује својим квалификованим електронским потписом, а уколико је подносилац пуномоћник, у прилогу мора бити достављено пуномоћје у форми електронског документа (потписано од стране предузетника његовим електронским потписом).

3. Да ли уз е-пријаву треба да приложим фотокопију личне карте у ПДФ формату?

Ако е-пријаву оснивања подноси предузетник није потребно приложити фотокопију личне карте јер идентитет подносиоца и физичког лица предузетника проверава систем валидацијом квалификованог електронског потписа.

Уколико е-пријаву оснивања подноси пуномоћник по основу пуномоћја  које  је дигитално потписао предузетник  није потребно доставити фотокопију личне карте.

Такође, уколико е-пријаву оснивања подноси пуномоћник по основу пуномоћја које је накнадно дигитализовано од стране нотара или адвоката (потписано у папирној форми од стране предузетника), потребно је приложити лични идентификациони документ предузетника.

4. Могу ли у неком тренутку регистрације да одустанем, изменим или допупним е-пријаву?

Корисник може након подношења пријаве, а до доношења одлуке надлежног регистратора да:

 • допуни захтев,
 • одустане од захтева.

Уколико подносилац након плаћања накнаде и подношења пријаве, увиди да је направио неку грешку, може до доношења одлуке регистратора да допуни захтев тако што ће на почетном екрану портала за подношење е-пријаве изабрати захтев који жели да допуни. Тада ће се у акционом менију активирати поља Преглед захтева, Допуна пријаве и Одустанак од пријаве. Детаљније информације о подношењу допуне и одустанка погледати у упутству за кориснике у пдф формату.

5. У ком року могу да поступим по одбаченој пријави?

Уколико је у поступку регистрације утврђено да нису били испуњени услови за регистрацију, регистратор доноси одлуку којом одбацује пријаву.

Подносилац има могућност  да:

 • поднесе нову пријаву којом ће да отклони утврђене недостатке и
 • плати половину прописане накнаде за регистрацију.

Рок за подношење нове пријаве уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена је 30 дана од дана објављивања одлуке регистратора.

6. Шта све треба унети у поље пословно име предузетника приликом попуњавања е-пријаве?

У систему за еРегистрацију предузетника приликом оснивања, у поље ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА треба унети:

 • лично име,
 • ознаку правне форме (ПРЕДУЗЕТНИК или ПР),
 • место седишта.

Ова три податка ће систем сам преузети из већ попуњених података у заглављу. На пример, након унетих података о адреси седишта, апликација аутоматски из наведене адресе уписује место седишта предузетничке радње у пословно име.

Важне напомене:

Назив није обавезан па се поље ЖЕЉЕНИ НАЗИВ може оставити празно.

Ако подносилац одлучи да предузетничка радња има назив, мора да попуни поље НАЗИВ.

Назив не сме бити заузет или сличан већ регистрованом називу другог предузетника, што подносилац може утврдити пре подношења пријаве претрагом регистрованих предузетника и њихових назива у претрагама података.

Уколико је назив унет у е-пријаву, мора бити попуњено и поље ПРЕДМЕТ ПОСЛОВАЊА.

Предмет пословања мора упућивати обавезно на изабрану претежну делатност.

7. Да ли могу да наведем и друге делатности у пословном имену, осим претежне?

Ако поред претежне делатности желите да у пословном имену наведете и друге делатности које обављате, можете поред описа претежне делатности да додате и прецизан или мање прецизан опис тих других делатности.

8. Да ли могу да користим скраћенице у пословном имену као опис делатности, нпр. СЗР, СТР, СУР, односно да користим неодређене формулације као што су услужна радња, производна радња?

Не, опис делатности у пословном имену предузетника мора да упућује на претежну делатност у складу са Уредбом о класификацији делатности и не сме да изазива заблуду у погледу делатности предузетника. Такође, реч самостална у пословном имену предузетника је непотребна јер ортачке радње више нису превиђене законом, те је свака „радња“ самостална.

9. Како да пронађем у Уредби о класификацији делатности одговарајућу шифру делатности, јер желим да обављам више сличних или различитих делатности?

Предузетник може да региструје само једну претежну делатност. То не значи да не може да обавља и друге законом дозвољене делатности за чије обављање испуњава услове.  Уколико жели да укаже на те друге делатности, може то учинити тако што ће у пословном имену додати поред описа претежне делатности и речи које указују на те друге делатности које обавља. Дакле, потребно је претраживати Уредбу о класификацији делатности помоћу уопштених речи, (производња, трговина, дизајн) па у оквиру понуђених пронаћи ону која је приближна ономе чиме би се предузетник бавио. Можете сузити претрагу наводећи врсту производа који би сте производили. Препорука је да се не врши претрага уносом целе речи већ њеног дела (пласти, рачунар, опрем, инсталац).

10. Да ли, уколико обављам делатност на терену, односно делатност за коју није потребан простор, морам да региструјем седиште?

Седиште мора бити регистровано, и ако се делатност обавља на терену. За регистрацију шифре делатности Такси превоз, адреса седишта предузетника мора бити идентична адреси пребивалишта из личне карте.

11. Да ли могу да бирам датум почетка обављања делатности?

Није могуће бирати датум почетка обављања делатности, то је по правилу датум доношења одлуке регистратора о упису предузетника у регистар, али постоји могућност бирања опције да ће се датум почетка обављања делатности пријавити накнадно.

Могућност накнадне пријаве почетка обављања делатности се оставља подносиоцу за случај да није спреман да отпочне са радом одмах по доношењу решења о регистрацији. У сваком случају без обзира на регистрацију, уколико почетак обављања делатности није пријављен, предузетник неће бити задуживан обавезама јавних прихода.

12. Да ли пензионер може да оснује предузетничку радњу?

Може, али искључиво старосни пензионер. Пензионери који су у инвалидској пензији или остварују право из породичне пензије могу оснивањем радње изгубити накнаду коју остварују по неком од наведена два основа.

13. Да ли могу да имам две предузетничке радње?

Не. Систем ће сам упозорити подносиоца да је већ регистрован као предузетник, и неће моћи да поднесе пријаву.

14. Да ли приликом отварања рачуна у банци, морам да приложим решење о оснивању у папирној форми?

Предузетници, који су се електронски регистровали у АПР-у, нису дужни да решење о упису у регистар доставе банци у папирном облику, већ га могу доставити и у електронској форми, приликом подношења документације ради отварања пословног рачуна.

На основу Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна (Сл. гласник РС, бр. 55/2015, 82/2017 и 69/2018) банке могу да преузму у електронској форми податке од организације надлежне за вођење регистра привредних субјеката, и то директним захтевом упућеним Агенцији за привредне регистре или непосредним увидом у регистар привредних субјеката који води АПР на својој интернет страници.  

Банке могу све потребне податке и саме да преузму преко АПР- овог веб сервиса, у складу са Одлуком о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми о статусним и другим променама правних и физичких лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре.