Брисање задруге из Регистра привредних субјеката може се извршити по три основа:

 • након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације,
 • након закључења стечајног поступка,
 • услед статусне промене која за последицу има престанак задруге.

Уколико се задруга брише након спроведеног поступка ликвидације, стечаја или статусне промене, има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета.

ЛИКВИДАЦИЈА Регистрациона пријава покретања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава покретања поступка ликвидације и објаве огласа (Обавезни подаци + додатак 21),
 • одлука о покретању поступка ликвидације,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).

Ликвидација се спроводи када задруга има довољно средстава за намирење свих својих обавеза (начин престанка солвентног привредног субјекта).

Покреће се одлуком скупштине задруге донетом двотрећинском већином. Скупштина задруге међутим, не може одлучити да задруга престане услед ликвидације ако се најмање пет задругара претходно изјасни писаним путем да задруга не престаје.

Поступак ликвидације задруге спроводи се према одредбама Закона о привредним друштвима. Ликвидација почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације на интернет страници АПР.

Оглас се објављује у трајању од 90 дана на интернет страни Регистра привредних субјеката, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази да се пријава за брисање задруге након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (тј. дана доношења решења регистатора о регистрацији покретања поступка ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима (в. ниже - регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја).

Поред објаве огласа о покретању ликвидације која има за циљ да непознати повериоци буду обавештени о овом поступку, ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању ликвидације, најкасније у року од 15 дана од дана покретања ликвидације.

Ликвидациони управник се именује одлуком о покретању ликвидације и његовим именовањем свим заступницима престаје право да заступају задругу. Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, директор задруге постаје ликвидациони управник и региструје се по службеној дужности.

За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко лице (укључујући ту и задругаре).

Ако задруга, у току трајања огласа о ликвидацији и током рока за пријаву потраживања, промени адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене.

Регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја

 • регистрациона пријава регистрације почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 28),
 • усвојени почетни, односно годишњи ликвидациони извештај,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву докумената (висине накнада).

Ликвидациони управник има обавезу да састави почетни ликвидациони извештај (најраније 90, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације), који затим подноси скупштини на усвајање (у истом року).

Одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја скупштина доноси најкасније у року од 30 дана од дана подношења на усвајање. Уз пријаву за регистрацију почетног односно годишњег ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку скупштине о његовом усвајању.

Усвојени почетни ликвидациони извештај обавезно садржи:

 • листу пријављених потраживања,
 • листу признатих потраживања,
 • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања,
 • податак да ли је имовина задруге довољна за намирење свих обавеза задруге, укључујући и оспорена потраживања,
 • неопходне радње за спровођење ликвидације,
 • време предвиђено за завршетак ликвидације,
 • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање задруге ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Ако ликвидација траје дуже од годину дана, односно ако у току поступка наступи крај пословне године, ликвидациони управник подноси скупштини на усвајање годишње ликвидационе извештаје, најкасније у року од три месеца по истеку сваке пословне године. Годишњи ликвидациони извештаји се региструју.

Регистрациона пријава обуставе поступка ликвидације

Одлуком скупштине задруге може се обуставити ликвидација и наставити са пословањем.

Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је задруга намирила у потпуности све повериоце, да није отказала уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације нити је отпочела са исплатом задругарима.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације је именовање директора и изјава ликвидационог управника да су намирени у потпуности сви повериоци задруге и да задруга није отпочела са исплатама задругарима.

Одлука о обустави ликвидације се региструје.

Регистрациона пријава брисања из Регистра након окончања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације (брисање),
 • одлука скупштине задруге о окончању поступка ликвидације,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе задруге по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против задруге не воде други поступци,
 • одлука скупштине задруге о подели ликвидационог остатка задруге (ако постоји),
 • одлука скупштине задруге о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • потврда да је привредни субјект брисан из регистра обвезника ПДВ или изјава ликвидационог управника да привредни субјект није регистровани обвезник ПДВ
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).

Напомена: документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

У последњој фази поступка ликвидације, након исплате поверилаца, ликвидациони управник саставља:

1) завршни ликвидациони биланс (ово је финансијски извештај који се региструје у Регистру финансијских извештаја и бонитета и не предаје се Регистру привредних субјеката уз регистрациону пријаву брисања!)

2) извештај о спроведеној ликвидацији,

3) писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима као и да су све обавезе задруге (пријављена потраживања и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против задруге не воде други поступци,

4) предлог одлуке о расподели ликвидационог остатка.

Ликвидација се окончава доношењем одлуке скупштине задруге о окончању ликвидације, с том што задруга не може донети ову одлуку пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу задруге и измирења свих тих обавеза.

Задруга је дужна да донесе и одлуку којим ће одредити име лица коме се пословне књиге и документа поверавају на чување (то може бити само домаће физичко или правно лице) или је може заменити изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица. При томе, Закон о задругама експлицитно предвиђа да по престанку задруге, по било ком основу, односно након брисања задруге из Регистра, законски заступник задруге или друго овлашћено лице, дужно је да књигу задругара преда надлежном архиву на територији на којој је основана задруга, у складу са одредбама закона којим се уређују обавезе органа, установа, предузећа и других правних лица у току чијег рада настаје регистратурски материјал и архивска грађа.

Када је реч о ликвидационом остатку, треба имати у виду да је овде реч о имовини која преостаје након исплате свих поверилаца, улога задругара и подмирења трошкова ликвидације. Закон је предвидео да се на имовину задруге у задружној својини која преостане после ликвидације сходно примењују одредбе закона којим се уређује стечај у делу који се односи на поступање са вишком деобне масе, одакле прозилази да овај вишак мора бити пренет републичком задружном савезу чија је задруга била чланица, односно задружном савезу основаном на територији на којој је било седиште те задруге и користи се за оснивање нове задруге, односно за развој задруге на територији на којој је било седиште те задруге.

Ако су све обавезе намирене и против задруге се не воде други поступци, ликвидација се може окончати доношењем горе поменутих докумената и на основу тога, задруга се брише из Регистра привредних субјеката чиме губи својство правног лица.

Још једном напомињемо да ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање задруге ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

СТЕЧАЈ

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају стекли су се услови да се регистрација података о привредним субјектима над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја
 • промена података у току стечаја
 • брисања привредног субјекта услед окончања стечаја

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд, односно за стечајне управнике поверенике Агенције за приватизацију или Агенције за осигурање депозита на основу пуномоћја која ове агенције достављају АПР.

У случају продаје стечајног дужника као правног лица и обуставе поступка стечаја, обавеза регистрације промене података о привредном субјекту по овом основу остаје на купцу стечајног дужника, односно пријаву треба да поднесе законски заступник продатог правног лица, у складу са упутством које можете прочитати у наставку.

Обустава стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица

У стечајном поступку може доћи и до обуставе стечајног поступка као последице продаје стечајног дужника као правног лица која за последицу нема брисање, већ спровођење промене података о стечајном дужнику у Регистру.

Уколико се у поступку стечаја стечајни дужник прода као правно лице, тада се стечајни поступак у односу на стечајног дужника обуставља, а наставља се према стечајној маси. Након обуставе стечајног поступка, привредни субјект који је био предмет продаје у стечајном поступку задржава свој правни субјективитет, а долази до промене оснивача, тј. власника правног лица, тако што се купац стечајног дужника уписује у Регистар Агенције за привредне регистре као његов члан. Специфичност код задруге састоји се у томе што би чак и у случају продаје задруге као правног лица једном купцу, то могло да буде само физичко лице и што би задруга свакако морала да испуни услов у погледу минималног броја задругара. Тако оформљена скупштина задруге, могла би да бира новог директора и друге органе задруге.
Уколико је купац задруге из стечаја правно лице, тада је неопходно да се изврши промена правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу.

Пријаву за регистрацију промене података у овом случају овлашћен је да поднесе нови заступник задруге – не и стечајни управник (најчешће су то следеће промене: пословно име, органи, задругари, обустава стечаја, па се у складу са тим и прилажу одговарајући додаци пријаве). Уз пријаву за регистрацију обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица прилажу се:

 • правноснажно решење о обустави стечајног поступка,
 • уговор о продаји стечајног дужника као правног лица,
 • доказ о идентитету новог члана/чланова (задругара),
 • приступне изјаве ако мора доћи до приступања нових задругара,
 • одговарајуће одлуке скупштине односно другог органа задруге о промени/именовању органа задруге или промени других статусних података.

ПРЕСТАНАК ЗАДРУГЕ УСЛЕД СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Задруга може престати и услед статусне промене припајањем другој задрузи или поделом на две или више нових задруга. Статуснe променe задругa су дозвољене ако у њима учествују или из њих настају искључиво задруге.На спровођење статусних промена задруга, сходно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима.

За престанак задруге услед статусне промене видети одељак Промене – Статусне промене.

ПРИНУДНА ЛИКВИДАЦИЈА

Закон о задругама предвидео је да се принудна ликвидација покреће:

1) на основу правноснажне одлуке суда или другог органа;

2) ако је против задруге изречена мера забране обављања делатности, због тога што не испуњава услове за обављање делатности, а у року одређеном у изреченој мери не испуни те услове, односно не промени делатност, нити отпочне поступак добровољне ликвидације;

3) ако се број задругара смањи испод законом прописаног минимума, а у року од шест месеци се број задругара не повећа и Регистру се не пријаве нови задругари;

4) ако се новчани део основног капитала смањи испод прописаног минимума, а у року од шест месеци се не повећа на минимум прописан овим законом;

5) ако није организована у складу са овим законом, задружним правилима и принципима.

У случају из тач. 1) и 2) регистратор који води Регистар покреће поступак принудне ликвидације по службеној дужности, а по пријему обавештења од органа који је донео правноснажну одлуку или обавештења од органа који је изрекао меру забране обављања делатности, да задруга није у остављеном року испунила потребне услове.

У случају из тачке 5) регистратор који води Регистар покреће поступак принудне ликвидације по службеној дужности, а на основу обавештења надлежног Ревизијског савеза. 

Напомињемо да се поступак принудне ликвидације задруга, сходно одредби члана 61. став 1. тачка 1. Закона о задругама спроводи у складу са законом којим је овај поступак уређен, а то је Закон о привредним друштвима