Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u sudsku arhivu i originalnu dokumentaciju u papirnoj formi, i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u dokumentaciju i izdavanje kopija dokumenata su mogući u svim slučajevima osim ako je javnost i dostupnost ograničena ili isključena posebnim zakonom.

Uvid u sudsku arhivu i originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija može se ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju, koji se bez naknade, dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko se podnosi zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • poslovno ime,
 • matični broj,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev za uvid može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok se u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) može pregledati i papirna i skenirana dokumentacija.

Napomena: Uvid u preuzetu dokumentaciju koja je u nadležnosti APR-a, a odnosi se na period pre 2005. godine, može se izvršiti samo u Arhivu APR-a u Rakovici.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je:

 • podneti zahtev u slobodnoj formi ili popuniti zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platiti naknadu od 30 dinara po strani dokumenta.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • poslovno ime,
 • matični broj,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

Naknade

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) i Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR („Sl. glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021 i 66/2021), utvrđene su naknade za izdavanje kopija akata.

Kopija iznosi 30,00 dinara po strani dokumenta.

Uplate naknade za kopije dokumentacije

Uplate naknada za kopije dokumentacije iz arhive APR vrše se na sledeći broj računa:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno uneti u uplatnicu).