Brojevi računa za uplatu naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru svih registara u njenoj nadležnosti su sledeći:

Registar Račun Poziv na broj
Privredna društva 840-29770845-52    Model 97: Generišite poziv na broj              
Preduzetnici
Turizam
Stečajne mase
Mediji
Finansijski lizing
Založna prava
Udruženja
Strana udruženja
Zadužbine i fondacije, predstavništva stranih zadužbina i fondacija
Sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta
Sudske zabrane
Komore
Ponuđači
Ugovori o finansiranju poljoprivredne proizvodnje
Građevinske dozvole 840-29770845-52 Sve instrukcije  u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje) dobijaju se u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika
Finansijski izveštaji (za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijske izveštaje)  840-29770845-52 Sve instrukcije  u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje), dobijaju se u posebnom informacionom sistemu Agencije 
Usluge iz Registra finansijskih izveštaja (davanje izvoda u formi propisanih finansijskih izveštaja - komplet ili delova, zatim podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu, skoringa kao i drugih usluga iz Registra) 840-29776845-94  Upisuje se broj iz Obaveštenja dobijen od strane APR 
Usluge isporuke podataka iz registara, po posebnom zahtevu korisnika 840-29776845-94  Upisuje se broj dobijen u profakturi APR 

 

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

  • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
  • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

  • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.