Sve instrukcije u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje), kao i praćenje statusa naknade, nalaze se u posebnom informacionom sistemu Agencije na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja odnosno dokumentacije

Način plaćanja naknade

Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja, odnosno dokumetacije moguće je izvršiti na dva načina:

elektronski (Visa, MasterCard ili DinaCrad platnom karticom) putem posebne aplikacije Agencije za privredne registre (Agencije). U slučaju odabira ovog načina plaćanja pre potpisivanja i dostavljanja zahteva od strane zakonskog zastupnika, naknada za objavljivanje izveštaja, odnosno dokumentacije se automatski povezuje sa zahtevom i nije potrebno dostavljati dokaz o uplati naknade u delu „Dokumentacija“.

putem naloga za plaćanje ili naloga za prenos (Nalog za plaćanje), u kom slučaju korisnik obavezno postupa u skladu sa instrukcijama u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje) kako bi se uplata povezala sa zahtevom. Napominjemo, ako je uplata izvršena, a ista nije identifikovana u sistemu do momenta potpisivanja zahteva, potrebno je priložiti dokaz o uplati naknade u Poseban informacioni sistem Agencije, u delu „Dokumentacija“ kako bi se omogućilo potpisivanje tog zahteva, dok će u postupku obrade naknada biti povezana sa predmetom.

Uplate izvršene putem „Naloga za plaćanje“, u skladu sa instrukcijama, u sistemu se prikazuju tek sutradan, nakon što Uprava za trezor prenese novac na račun Agencije. U tom smislu, ako je uplata izvršena u kritičnom periodu (poslednjeg dana roka za dostavljanje izveštaja, odnosno dokumentacije), preporuka je da se skenirani dokaz o uplati priloži u delu „Dokumentacija“ na odgovarajuće mesto, kako bi zahtev bio predat u roku.

Visina naknada

Visine naknada za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, Izjava o neaktivnosti, dokumentacije iz člana 45. Zakona o računovodstvu (Zakon), kao i dobrovoljne revizije utvrđuju se u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (Odluka) i iste se nisu se menjale u odnosu na prethodnu godinu.

Stav Odluke

Opis

Visina naknade (u RSD)

 

1. Obrada i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja (RGFI), konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) i vanrednog finansijskog izveštaja (VFI)

1.1.

RGFI velikih i srednjih pravnih lica, osim velikih i srednjih drugih pravnih lica koji primenjuju Pravilnik koji uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima (Pravilnik)

3.500,00

 

RGFI velikih i srednjih preduzetnika

 

RGFI javnih društava bez obzira na veličinu

 

RGFI pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja KGFI

 

KGFI

 

1.2.

RGFI velikih i srednjih drugih pravnih lica koji primenjuju Pravilnik

1.400,00

 

RGFI malih pravnih lica 

 

RGFI malih preduzetnika

 

RGFI mikro pravnih lica osim drugih pravnih lica koji primenjuju Pravilnik

 

1.3.

RGFI mikro drugih pravnih lica koji primenjuju Pravilnik

550,00

 

RGFI mikro preduzetnika

 

1.4.

VFI

500,00

 

2. Obrada i javno objavljivanje Izjave o neaktivnosti

300,00

 

3. Obrada i javno objavljivanje dokumentacije uz RGFI, odnosno KGFI

3.1.

Dokumentacija uz RGFI velikih i srednjih pravnih lica

3.500,00

 

Dokumentacija uz RGFI javnih društava bez obzira na veličinu

 

Dokumentacija uz RGFI malih i mikro pravnih lica koja u skladu sa propisima dostavljaju godišnji izveštaj o poslovanju

 

Dokumentacija uz KGFI 

 

3.2.

Dokumentacija uz RGFI malih i mikro pravnih lica osim malih i mikro pravnih lica koja u skladu sa propisima dostavljaju godišnji izveštaj o poslovanju

2.500,00

 

Dokumentacija uz RGFI preduzetnika obveznika revizije bez obzira na veličinu

 

4.

Korigovani RGFI

naknada iz stava 1. + naknada iz stava 3. Odluke

 

Korigovani KGFI

 

5.

Dobrovoljna revizija

2.500,00

 

6.

KGFI veće grupe pravnih lica

3.500,00

 

7. Neblagovremeno dostavljanje finansijskog izveštaja, Izjave o neaktivnosti, dokumentacije uz finansijski izveštaj i KGFI i dokumentacije veće grupe pravnih lica

osnovna naknada
+ 3.000,00

 

Obrada i javno objavljivanje zamene finansijskih izveštaja, Statističkog izveštaja i dokumentacije

8.

Zamena RGFI za obveznike koji nemaju obavezu vršenja revizije

naknada iz stava 1. Odluke

 

Zamena VFI

 

9.

Zamena RGFI za obveznike revizije

naknada iz stava 1. + naknada z stava 3. Odluke

 

Zamena RGFI za obveznike koji su dostavili dobrovoljnu reviziju

 

Zamena KGFI

 

10.

Zamena SI, Zamena dokumentacije i Zamena posebnih podataka uz KGFI

1.000,00

 

Obveznik koji istovremeno dostavi finansijski izveštaj, dokumentaciju iz člana 45. Zakona, odnosno dobrovoljnu reviziju plaća objedinjenu naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i naknadu za obradu i javno objavljivanje dokumentacije/dobrovoljne revizije. Ukoliko su predmetni zahtevi dostavljeni posle isteka roka za dostavljanje dokumentacije/dobrovoljne revizije, naknada za neblagovremeno dostavljanje se uvećava samo za 3.000,00 RSD, zbog kašnjenja u dostavljanju finansijskog izveštaja.