Preduzetnici su dužni da, pre dostavlјanja izveštaja odnosno dokumentacije izvrše proveru ažurnosti podataka u Evidenciji obveznika. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, preduzetnik neće moći da izvrši obavezu dostavlјanja izveštaja, odnosno dokumentacije, u skladu sa propisima.

Prijava i odjava preduzetnika

Preduzetnici koji su tokom 2022. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, kao i novoosnovani preduzetnici koji na navedeni način vode poslovne knjige, dužni su da se, pre podnošenja finansijskog izveštaja, odnosno propisane dokumentacije, najpre prijave u Evidenciju obveznika.

Preduzetnici koji kontinuirano vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dostavili su finansijski izveštaj za prethodnu i/ili ranije godine) ne treba da se prijavlјuju u Evidenciju obveznika svake godine, tj. prijavlјivanjem preduzetnik postaje obveznik dostavlјanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjavi iz te evidencije.

Prijava/odjava preduzetnika iz Evidencije obveznika vrši se putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI) na način opisan Korisničkim uputstvom za prijavu/odjavu preduzetnika iz Evidencije obveznika.

Izuzetno, preduzetnici koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr.), a pri tome poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, prijavu u Evidenciju obveznika vrše na mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs uz navođenje osnovnih statusnih podataka (naziv i matični broj obveznika, JMBG zastupnika), kao i podataka o danu početka obavlјanja delatnosti i danu početka vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva. Pri tome, poželјno je da u prilogu dostave skenirano rešenje o upisu u nadležni registar.

Nakon prijavlјivanja u Evidenciju obveznika, preduzetniku se omogućava podnošenje finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije. Ovi obveznici nisu dužni da u obrascima izveštaja iskazuju podatke u koloni „prethodna godina“, a podatke u koloni „tekuća godina“ iskazuju od dana početka vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Ukoliko se preduzetnik greškom prijavi u Evidenciju obveznika, to će ispraviti ponovnim kucanjem matičnog broja i klikom na dugme „Odjavi“.