Naknade za davanje standardizovanih i specijalizovanih izveštaja o bonitetu iznose:

Vrsta izveštaja o bonitetu

Visina naknade
(u dinarima)

BON - 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta

5.000,00

BON - 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja

3.000,00

BON - 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu

4.000,00

Specijalizovani izveštaji o bonitetu

3.500,00

Naknade za davanje pojedinačnih, zbirnih i setova (kompleta) pokazatelja za ocenu boniteta za privredna društva i zadruge, ustanove i za preduzetnike u formi izveštaja iznose:

Vrsta izveštaja

Visina naknade 
(u dinarima)

Pojedinačni pokazatelj za ocenu boniteta

150,00

Zbirni pokazatelj za ocenu boniteta

300,00

Set (komplet) pokazatelja za ocenu boniteta po grupama - za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike

2.000,00

Za izveštaje o bonitetu, odnosno pokazatelje za ocenu boniteta koji se izdaju u papirnoj formi naknada se uvećava za 20%.

Za izveštaje o bonitetu, odnosno pokazatelje za ocenu boniteta koji se na zahtev korisnika izdaju istog dana (hitan zahtev) naknada se uvećava za 50%.