Obim redovnog, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i obim vanrednog finansijskog izveštaja propisani su Zakonom o računovodstvu. Za razliku od konsolidovanog godišnjeg i vanrednog finansijskog izveštaja, kod kojih je obim finansijskog izveštaja uvek isti, nezavisno od vrste i karakteristika obveznika, obim redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja je opredelјen veličinom obveznika, a u slučaju drugih pravnih lica i primenjenom računovodstvenom regulativom, odnosno da li primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (Pravilnik MF) ili MSFI za MSP, odnosno MSFI.

I OBIM REDOVNOG GODIŠNјEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

 1. Pravna lica i preduzetnici razvrstani kao velika ili srednja pravna lica (osim velikih i srednjih drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik MF)kao i sva javna društva i matična pravna lica koja imaju obavezu sastavlјanja KGFI nezavisno od veličine, redovan godišnji finansijski izveštaj dostavlјaju na širem setu obrazaca:
 • Bilans stanja, 
 • Bilans uspeha, 
 • Izveštaj o ostalom rezultatu, 
 • Izveštaj o tokovima gotovine, 
 • Izveštaj o promenama na kapitalu, 
 • Napomene uz finansijski izveštaj (u formi teksta).

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim propisanim pozicijama (pun obim podataka).

 1. Sva pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala pravna lica, mikro pravna lica (osim mikro drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik MF i preduzetnika razvrstanih u tu veličinu) i druga pravna lica koja su razvrstana kao velika ili srednja pravna lica i primenjuju Pravilnik MF, redovan godišnji finansijski izveštaj dostavlјaju na užem setu obrazaca, zajedno sa Napomenama uz finansijski izveštaj
 • Bilans stanja, 
 • Bilans uspeha, 
 • Napomene uz finansijski izveštaj (u formi teksta). 

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim propisanim pozicijama, osim u slučaju mikro pravnih lica (osim preduzetnika i drugih pravnih lica) koja primenjuju Pravilnik MF koja podatke iskazuju na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima, a ne i na pozicijama označenim arapskim brojevima (skraćeni obim podataka).

 1. Preduzetnici, nezavisno od računovodstvene regulative i druga pravna lica koja primenjuju Pravilnik MF, kada su razvrstani kao mikro pravna lica dostavlјaju redovan godišnji finansijski izveštaj na užem setu obrazaca
 • Bilans stanja, 
 • Bilans uspeha.

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima), osim u slučaju preduzetnika koji primenjuju MSFI za MSP ili MSFI koji podatke iskazuju na svim pozicijama propisanim obrascima.

II OBIM KONSOLIDOVANOG GODIŠNјEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj se uvek sastavlјa na sledećim obrascima:

 • Konsolidovani Bilans stanja;
 • Konsolidovani Bilans uspeha;
 • Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu i
 • Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje.

III OBIM VANREDNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Vanredni finansijski izveštaj se sastavlјa na obrascima:

 • Bilans stanja i
 • Bilans uspeha.
U skladu sa podzakonskim aktima, finansijski podaci na propisanim obrascima iskazuju se u hilјadama dinara.