Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u  Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Pravna lica koja kontrolišu jedno ili više zavisnih pravnih lica (matična pravna lica) koja u rokovima predviđenim za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI), odnosno najkasnije do 30. aprila  2024. godine imaju pripremlјenu dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona o računovodstvu (Zakon), istu mogu da dostave i istovremeno sa KGFI, putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“. Navedeno se odnosi i na matična pravna lica sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koja ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od četiri meseca od datuma bilansa.

Ukoliko matično pravno lice nije dostavilo potpun i računski tačan KGFI do isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI (do 31. jula 2024. godine, odnosno u roku od sedam meseci od datuma bilansa za  obveznike revizije sa poslovnom godinom različitom od kalendarske), predmetni izveštaj kasnije može da dostavi samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi, i to putem pomenutog zahteva.

Matična pravna lica koja odluče da propisanu dokumentaciju podnesu odvojeno od KGFI (kako je to definisano Zakonom), KGFI dostavlјaju putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju putem zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj “ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI (do 31. jula za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“, KGFI se dostavlјa na obrascima koji su propisani podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice i isti čine sledeći obrasci: 

 • Konsolidovani bilans stanja;
 • Konsolidovani bilans uspeha;
 • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz KGFI (u formi teksta).

Sastavni deo zahteva je i dokumentacija koja se dostavlјa uz KGFI, saglasno članu 45. Zakona i to:

 • odluka o usvajanju KGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostavitiizjavu da nije doneta odluka o usvajanju KGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika;
 • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže KGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera; matično pravno lice koje je uz RGFI dostavilo objedinjeni revizorski izveštaj o obavlјenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) i KGFI, dužno je da taj izveštaj dostavi i uz KGFI;
 • godišnji izveštaj o poslovanju koji dostavlјaju sva matična pravna lica, nezavisno od veličine tog pravnog lica; matično pravno lice koje je uz RGFI dostavilo odluku nadležnog organa obveznika da se godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikažu kao jedan izveštaj, uz KGFI je dužno da dostavi taj objedinjeni izveštaj.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj, Napomene uz KGFI i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Sadržina zahteva

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

 • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
 • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija se dostavlјaju primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz KGFI, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz KGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje KGFI i dokumentacije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Pri utvrđivanju naknade koju treba uplatiti sabiraju se osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje KGFI i osnovna naknada za obradu i javno objavlјivanje dokumentacije koja se dostavlјa uz isti. Osim toga, u slučaju dostavlјanja KGFI i dokumentacije nakon zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje (3.000 RSD), nezavisno od toga da li je prekoračen samo rok za dostavlјanje KGFI ili i rok za dostavlјanje dokumentacije. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su  obezbeđene u  PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adrese potpisnika zahteva i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, KGFI i dokumentacija neće biti upisani u Registar i javno objavlјeni kao potpun i računski tačan izveštaj, odnosno ispravna dokumentacija.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavlјuje informaciju da izveštaj nije sastavlјen na način propisan Zakonom i da ne može biti javno objavlјen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada KGFI bude dostavlјen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlјa i dopis o nemogućnosti  obrade KGFI.

Potpun i računski tačan KGFI se, zajedno ispravnom dokumentacijom, upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, matična pravna lica mogu zahtevati zamenu KGFI i zamenu dokumentacije.

Usled istovremenog dostavlјanja KGFI i dokumentacije, finansijski izveštaj je potpun i računski tačan, samo ukoliko je i dokumentacija dostavlјena uz taj izveštaj ispravna. Takođe, ukoliko je finansijski izveštaj nepotpun i računski netačan, dokumentacija dostavlјena uz isti se javno objavlјuje kao neispravna.

Ukoliko se javno objavi da je KGFI  nepotpun i računski netačan, a dokumentacija neispravna ili se objavi informacija da izveštaj, odnosno dokumentacija nisu javno objavlјeni usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti KGFI istovremeno sa propisanom dokumentacijom. Izuzetno, u slučajevima kada je ponovno dostavlјanje izvršeno pre isteka zakonskog roka za dostavlјanje dokumentacije (31.7. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), KGFI se može dostaviti i odvojeno od propisane dokumentacije.