Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Dobrovolјna revizija

Pravna lica i preduzetnici koji nemaju obavezu revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) i koji su Agenciji već dostavili RGFI, a žele da radi javnog objavlјivanja dostave i dobrovolјnu reviziju, mogu to učiniti najkasnije do 1. jula 2024. godine. Navedeno se odnosi i na pravna lica sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, koji ovu vrstu zahteva mogu podneti u roku od šest meseca od datuma bilansa.

Dobrovolјnu reviziju je moguće dostaviti tek po javnom objavlјivanju RGFI kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije, putem zahteva „Dobrovolјna revizija“. Izuzetno, ukoliko se revizorski izveštaj odnosi na finansijski izveštaj različit po sadržini od RGFI koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, pravno lice odnosno preduzetnik je dužan uz tu dobrovolјnu reviziju dostavi zamenu finansijskog izveštaja, putem zahteva „Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja uz dobrovolјnu reviziju“.

Sadržina zahteva

Pravna lica i preduzetnici koji nemaju obavezu revizije, u okviru zahteva „Dobrovolјna revizija“ dostavlјaju sledeću dokumentaciju:

  • odluku o usvajanju RGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostaviti izjavu da nije doneta odluka o usvajanju RGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika;
  • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera;

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovoljno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavljena propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zahtev „Dobrovolјna revizijase dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije)u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje dobrovolјne revizije.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Dokumentacija koju obveznik dostavlјa uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli probleme problemi u vezi sa vidljivošću pojedinih strana dostavljenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavljaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacijaili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ako Dobrovolјna revizija bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje Dobrovolјne revizije potrebno je platiti naknaduu skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja dobrovolјne revizije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Dobrovolјna revizija ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, dokumentacija neće biti upisana u Registar i javno objavlјena.

Ispravna dokumentacija uz RGFI (dobrovolјna revizija i Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, odnosno Izjava da ista nije doneta) se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takva, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici mogu zahtevati zamenu dokumentacije. Zamenu RGFI, obveznik će moći da zahteva samo ako, kao i obveznici revizije, priloži nov revizorski izveštaj.

Ukoliko je dokumentacija uz RGFI (dobrovolјna revizija i Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, odnosno Izjava da ista nije doneta) nepotpuna (uklјučujući i situacije kada propisana naknada za obradu i javno objavlјivanje nije plaćena) ili je dobrovolјna revizija dostavlјena u papirnoj formi, ista se javno ne objavlјuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na isti način na koji se obvezniku dostavlјa obaveštenje o utvrđenim nedostacima. U navedenom slučaju, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu dobrovolјnu reviziju.