Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Matična pravna lica nakon dostavlјanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) Agenciji, dužna su da najkasnije do 31. jula 2024. godine dostave i dokumentaciju iz člana 45. Zakona o računovodstvu koja se odnosi na taj izveštaj. Izuzetno, obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dokumentaciju uz KGFI dostavlјaju najkasnije u roku od sedam meseci od datuma sastavlјanja finansijskog izveštaja. Po isteku zakonskog roka, dokumentaciju uz KGFI za 2023. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se KGFI odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike za poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost dostavlјanja iste.

Dokumentacija iz člana 45. Zakona se dostavlјa tek po javnom objavlјivanju KGFI kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije, putem zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“. Izuzetno, ukoliko je vršio korekcije u odnosu na KGFI koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, obveznik je dužan da, umesto pomenute dokumentacije koja se odnosi na javno objavlјeni KGFI, dostavi Korigovani KGFI zajedno sa dokumentacijom koja se odnosi na taj korigovani izveštaj (zahtev Korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom).

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan KGFI, nakon isteka roka za dostavlјanje dokumentacije ne može putem odvojenih zahteva da dostavi najpre KGFI, a potom i Dokumentaciju iz člana 45. Zakona, već KFI mora dostaviti istovremeno sa propisanom dokumentacijom, putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Sadržina zahteva

Saglasno članu 45. Zakona, matična pravna lica uz KGFI za 2023. godinu, obavezno dostavlјaju sledeću dokumentaciju:

  • odluku o usvajanju KGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostavitiizjavu da nije doneta odluka o usvajanju KGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika;
  • revizorski izvešta  – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže KGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera; matično pravno lice koje je uz RGFI dostavilo objedinjeni revizorski izveštaj o obavlјenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) i KGFI, dužno je da taj izveštaj dostavi i uz KGFI;
  • godišnji izveštaj o poslovanju - koji dostavlјaju sva matična pravna lica, nezavisno od veličine tog pravnog lica; matično pravno lice koje je uz RGFI dostavilo odluku nadležnog organa obveznika da se godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikažu kao jedan izveštaj, uz KGFI je dužno da dostavi taj objedinjeni izveštaj.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj) budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavljena propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavljanja

Zahtev “Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije),  u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Dokumentacija uz KGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ako Dokumentacija uz KGFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanjeDokumentacije uz KGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja dokumentacije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresе potpisnika zahteva i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, dokumentacija neće biti upisana u Registar i javno objavlјena kao ispravna.

Ispravna dokumentacija uz KGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takva, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu KGFI i zamenu dokumentacije.

Ukoliko se javno objavi da je dokumentacija uz KGFI neispravna ili se objavi informacija da dokumentacija nije javno objavlјena usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj uz koji se dostavlјa dokumentacija odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti dokumentaciju uz KGFI.