Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj

Pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) za 2023. godinu nakon dostavlјanja RGFI Agenciji, dužni su da najkasnije do 1. jula 2024. godine dostave i dokumentaciju iz člana 45. Zakona o računovodstvu koja se odnosi na taj izveštaj. Izuzetno, obveznici revizije koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dokumentaciju uz RGFI  dstavlјaju najkasnije u roku od šest meseci od datuma sastavlјanja finansijskog izveštaja. Po isteku zakonskog roka, dokumentaciju uz RGFI za 2023. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se RGFI odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost dostavlјanja iste.

Dokumentacija iz člana 45. Zakona se dostavlјa tek po javnom objavlјivanju RGFI kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije, putem zahteva „Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj“. Izuzetno, ukoliko je vršio korekcije u odnosu na RGFI koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, obveznik je dužan da, umesto pomenute dokumentacije koja se odnosi na javno objavlјeni RGFI, dostavi Korigovani RGFI zajedno sa dokumentacijom koja se odnosi na taj korigovani izveštaj (zahtev Korigovani redovan godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom).

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan RGFI, nakon isteka roka za dostavlјanje dokumentacije ne može putem odvojenih zahteva da dostavi najpre RGFI, a potom i Dokumentaciju iz člana 45. Zakona, već RGFI mora dostaviti istovremeno sa propisanom dokumentacijom, putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Pravna lica i preduzetnici koji nemaju obavezu revizije, a žele da uz RGFI dostave revizorski izveštaj o izvršenoj dobrovolјoj reviziji tog izveštaja (dobrovolјnu reviziju), to mogu učiniti na sličan način kao i obveznici revizije. Videti detalјnije.

Sadržina zahteva

Saglasno članu 45. Zakona, obveznici revizije uz RGFI za 2023. godinu, obavezno dostavlјaju sledeću dokumentaciju:

  • odluku o usvajanju RGFI, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika - potpisanu od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; umesto odluke, obveznici mogu dostaviti izjavu da nije doneta odluka o usvajanju RGFI, potpisanu od strane zakonskog zastupnika;
  • revizorski izveštaj – sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilaže RGFI koji je bio predmet revizije i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera; umesto revizorskog izveštaja, obveznik koji je istovremeno matično pravno lice može odlučiti da o obavlјenoj reviziji RGFI i konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) dostavi objedinjeni revizorski izveštaj, kad uz isti prilažu RGFI i KGFI koji su bili predmet revizije;
  • godišnji izveštaj o poslovanju - dostavlјaju velika i srednja pravna lica, sva javna društva, kao i mala i mikro pravna lica koja nisu dve godine uzastopno razvrstana kao takva; ukoliko obveznik koji je istovremeno matično pravno lice odluči da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikaže kao jedan izveštaj, u okviru zahteva je potrebno priložiti odluku nadležnog organa o tome, pri čemu je sa istom neophodno istovremeno podneti i Odluku o usvajanju RGFI, a moguće je dostaviti i taj objedinjeni izveštaj. U slučaju dostavlјanja odluke bez godišnjeg izveštaja o poslovanju, Agencija neće obraditi i javno objaviti zahtev „Dokumentacija uz RGFI“, sve dok obveznik ne dostavi dokumentaciju iz člana 45. Zakona uz KGFI.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovoljno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavljena propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zahtev “Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj“ se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije)u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Dokumentacija uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidljivošću pojedinih strana dostavljenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavljaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacijaili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Ako Dokumentacija uz RGFI bude dostavlјena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je ista dostavlјena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje Dokumentacije uz RGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja dokumentacije nakon isteka zakonskog roka, ukupna naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, dokumentacija neće biti upisana u Registar i javno objavlјena kao ispravna.

Ispravna dokumentacija uz RGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takva, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu RGFI i zamenu dokumentacije.

Ukoliko se javno objavi da je dokumentacija uz RGFI neispravna ili se objavi informacija da dokumentacija nije javno objavlјena usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj uz koji se dostavlјa dokumentacija odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), dostavi novu dokumentaciju uz RGFI.