Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavljeni finansijski izveštaj bio javno objavljen kao potpun i računski tačan.

Korigovani redovni godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Obveznik revizije koji je, nakon dostavlјanja redovnog godišnjeg finansisjkog izveštaja (RGFI), vršio korekcije u odnosu na isti, dužan je da  dostavi korigovani RGFI zajedno sa dokumentacijom iz člana 45. Zakona koja se odnosi na taj korigovani izveštaj - putem zahteva Korigovani redovan godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom. Navedeni zahtev obveznik treba da dostavi najkasnije  do 1. jula 2024. godine, a obveznik koji ima poslovnu godinu različitu od kalendarske, u roku od šest meseci od datuma bilansa. Po isteku zakonskog roka, korigovani RGFI sa dokumentacijom za 2023. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se RGFI odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike za poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost dostavlјanja iste.

Korigovani RGFI sa dokumentacijom je moguće dostaviti tek po javnom objavlјivanju ranije dostavlјenog RGFI kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije. Isti nije moguće dostaviti nakon javnog objavlјivanja dokumentacije uz RGFI propisane članom 45. Zakona kao ispravne, u kom slučaju obveznik može da dostavi zamenu RGFI.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Korigovani RGFI sa dokumentacijom“, obveznici revizije dostavlјaju RGFI izmenjene sadržine u obimu i na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu vrstu obveznika, kao što su to činili prilikom dostavlјanja finansijskog izveštaja čija se korekcija vrši. Uz isti, na propisanom obrascu, dostavlјaju i Statistički izveštaj koji mora biti računski i logički usaglašen sa korigovanim finansijskim izveštajem.

Osim navedenog, obveznici su dužni da dostave dokumentaciju iz člana 45. Zakona koja se odnosi na korigovani finansijski izveštaj i to:

  • Odluku o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, i koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima; Obveznici ne mogu umesto navedene Odluke da dostave izjavu da ista nije doneta;
  • Revizorski izveštaj koji se odnosi na korigovani RGFI - sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera (uz revizorski izveštaj se obavezno prilaže pomenuti RGFI);
  • Godišnji izveštaj o poslovanju uz korigovani finansijski izveštaj - dostavlјaju velika i srednja pravna lica, sva javna društva, kao i mala i mikro pravna lica koja nisu dve godine uzastopno razvrstana kao takva; ukoliko obveznik koji je istovremeno matično pravno lice odluči da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikaže kao jedan izveštaj, Agenciji je potrebno dostaviti odluku nadležnog organa o tome, pri čemu je sa istom neophodno istovremeno podneti i Odluku o usvajanju korigovanog RGFI, a moguće je dostaviti i taj objedinjeni izveštaj. U slučaju dostavljanja odluke bez godišnjeg izveštaja o poslovanju, Agencija neće obraditi i javno objaviti korigovani RGFI i dokumentaciju, sve dok obveznik ne dostavi taj izveštaj uz KGFI.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Napomene uz finansijski izveštaj i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovoljno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zahtev „Korigovani RGFI sa dokumentacijomse dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje Korigovanog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja sa dokumentacijom.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz korigovani finansijski izveštaj, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz RGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidljivošću pojedinih strana dostavljenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavljaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacijaili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje korigovanog RGFI sa dokumentacijom potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik treba da plati odgovara zbiru osnovnih naknada za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja čija se korekcija vrši i dokumentacije koja se dostavlјa uz taj izveštaj. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Korigovani RGFI sa dokumentacijom“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, korigovani RGFI i dokumentacija neće biti upisani u Registar, te finansijski izveštaj neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavljuje informaciju da izveštaj nije sastavljen na način propisan zakonom i da ne može biti javno objavljen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada korigovani RGFI bude dostavljen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavljen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlja i dopis o nemogućnosti obrade korigovanog RGFI.

Potpun i računski tačan korigovani RGFI i ispravna dokumentacija se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuju korigovan u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu RGFI i zamenu dokumentacije.

Ukoliko se javno objavi da je korigovani RGFI nepotpun i računski netačan, a dokumentacija neispravna ili se objavi informacija da korigovani RGFI sa dokumentacijom nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti korigovani RGFI sa dokumentacijom.