Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Matična pravna lica koja su, nakon dostavlјanja konsolidovanog godišnjeg finansisjkog izveštaja (KGFI), vršila korekcije u odnosu na isti, dužna su da dostavi Korigovani KGFI zajedno sa dokumentacijom iz člana 45. Zakona koja se odnosi na taj korigovani izveštaj - putem zahteva Korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom. Navedeni zahtev obveznik treba da dostavi najkasnije do 31. jula 2024. godine, a za obveznika koji ima poslovnu godinu različitu od kalendarske, u roku od sedam meseci od datuma bilansa. Po isteku zakonskog roka, korigovani KGFI sa dokumentacijom za 2023. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se KGFI odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike za poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost dostavlјanja iste.

Korigovani KGFI sa dokumentacijom je moguće dostaviti tek po javnom objavlјivanju tog izveštaja kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije. Isti nije moguće dostaviti nakon javnog objavlјivanja dokumentacije uz KGFI propisane članom 45. Zakona kao ispravne, u kom slučaju obveznik može da dostavi zamenu KGFI.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Korigovani KGFI sa dokumentacijom“, korigovani KGFI se dostavlјa na obrascima koji su propisani podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice i isti čine sledeći obrasci: 

 • Konsolidovani bilans stanja;
 • Konsolidovani bilans uspeha;
 • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz korigovani KGFI (u formi teksta). 

Osim navedenog, obveznici su dužni da dostave dokumentaciju iz člana 45. Zakona koja se odnosi na korigovani finansijski izveštaj i to:

 • Odluku o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika, i koja mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje u skladu sa propisima. Obveznici ne mogu umesto navedene Odluke da dostave izjavu da ista nije doneta;
 • Revizorski izveštajkoji se odnosi na korigovani KGFI - sastavlјen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera (uz revizorski izveštaj se obavezno prilaže pomenuti KGFI); matično pravno lice koje je uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) dostavilo objedinjeni revizorski izveštaj o obavlјenoj reviziji RGFI i KGFI, dužno je da taj izveštaj dostavi i uz KGFI;
 • Godišnji izveštaj o poslovanju uz korigovani finansijski izveštaj koji dostavlјaju sva matična pravna lica, nezavisno od veličine tog pravnog lica.

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Izjavu zakonskog zastupnika da nije usvojen finansijski izveštaj, Napomene uz korigovani KGFI i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. U slučaju kada je dokument svojeručno potpisan od strane lica ovlašćenog za njegovo donošenje, dovolјno je da isti bude verifikovan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

 • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
 • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u videnciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Zahtev „Korigovani KGFI sa dokumentacijomse dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje Korigovanog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja sa dokumentacijom.

Ukoliko zahtev nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), isti se vraća obvezniku elektronskim putem radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz korigovani KGFI moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Osim toga, i dokumentacija uz KGFI mora biti potpisana od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje, kako je to napred opisano.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu . Na stranici „Usluge-Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje korigovanog KGFI sa dokumentacijom potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Naknada koju obveznik treba da plati odgovara zbiru osnovnih naknada za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja čija se korekcija vrši i dokumentacije koja se dostavlјa uz taj izveštaj. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Korigovani KGFI sa dokumentacijom“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, korigovani KGFI i dokumentacija neće biti upisani u Registar, te finansijski izveštaj neće biti javno objavlјen kao potpun i računski tačan, a dokumentacija kao ispravna.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavlјuje informaciju da izveštaj nije sastavlјen na način propisan Zakonom i da ne može biti javno objavlјen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada korigovani KGFI i dokumentacija bude dostavlјen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlјa i dopis o nemogućnosti obrade KGFI.

Potpun i računski tačan korigovani KGFI i ispravna dokumentacija se upisuju u Registar i javno objavlјuju na internet stranici Agencije kao takvi, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici revizije mogu zahtevati zamenu KGFI i zamenu dokumentacije.

Ukoliko se javno objavi da je korigovani KGFI nepotpun i računski netačan, a dokumentacija neispravna ili se objavi informacija da korigovani KGFI sa dokumentacijom nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj odnosi (do kraja 2023. godine za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti korigovani KGFI sa dokumentacijom.