Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra ponuđača, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za upis ponuđača

Naknada za registraciju upisa ponuđača iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za ponovnu registraciju ponuđača, brisanog iz Registra na osnovu sopstvenog zahteva ili po službenoj dužnosti, iznosi 1.500,00 dinara.

Naknade za promene podataka o ponuđaču

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o ponuđaču iznosi 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 1.000,00 dinara uvećava se za 500,00 dinara po promeni.

Naknada za brisanje ponuđača

Naknada za brisanje ponuđača iz Registra iznosi 1.200,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 700,00 dinara - u pripremi;
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde da ponuđač nije registrovan u Registru, ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije, 400,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku;
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o ponuđaču iznose:

 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 1.000,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.