Pokretanje postupka registracije

Postupak registracije pokreće se podnošenjem regsitracione prijave Registru ponuđača Agecnije za privredne registre lično (adrese sedišta i organizacionih jedinica sa radnim vremenom su dostupne ovde) ili putem pošte na adrese Beograd, Brankova 25 i Beograd - Rakovica, Oslobođenja 1B, a može biti pokrenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Ako postupak pokreće stranka, prijava se podnosi na propisanom obrascu ili ako obrazac nije propisan - u formi podneska u kom se navode podaci o:

 • nazivu registra kome se prijava podnosi (Registar ponuđača),
 • predmetu i vrsti registracije,
 • podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa),
 • načinu dostavlјanja odluke registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR-a u Beogradu ili nekoj od organizacionih jedinica).

Registracione prijave nisu propisane, ali se na internet strani Agencije, u odelјku Obrasci, mogu pronaći ponuđeni obrasci koji olakšavaju registraciju. Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijave promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci) koja sadrži polјa za upis svih gore pobrojanih (1-4) obaveznih podataka, a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promena koje se prijavlјuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Nikada nemojte prilagati prazne dodatke za one promene koje ne želite da registrujete.

Navedene prijave se iz odelјka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

Ovlašćeni podnosilac

Kada se postupak pokreće po zahtevu stranke, podnosilac prijave mora biti ovlašćen za njeno podnošenje.

Podnosilac registracione prijave može biti:

 1. registrovani zastupnik pravnog lica ili preduzetnik (ili poslovođa preduzetnika ako je registrovan),
 2. novoimenovani zastupnik privrednog subjekta (ako se prijava odnosi na promenu zastupnika),
 3. lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem,
 4. lice koje preduzetnik ovlasti punomoćjem overenim od strane notara (osim ukoliko je punomoćnik advokat),
 5. zakonom ovlašćeno lice za registraciju podataka propisanih zakonom.

Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnika, koji je advokat, može menjati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnik advokat mora obavezno staviti svoj pečat na dostavlјenu registracionu prijavu.

Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

Napomena:

 • Ukoliko je zastupnik domaće privredno društvo (u skladu sa odredbom člana 31. ZPD), registracionu prijavu u ime privrednog društva zastupnika podnosi lice koje je ovlašćeno da ga zastupa ili lice koje posebnim punomoćjem ovlasti zastupnik privrednog društva, i u tom slučaju njegov potpis kao vlastodavca ne mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju lica koje daje ovlašćenje podnosiocu.
 • Ukoliko je zastupnik fizičko lice, punomoćje kojim on ovlašćuje neko lice za podnošenje registracione prijave ne mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju vlastodavca.
 • Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za pretragu podataka o podnetim prijavama možete pogledati ovde.

Osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Svaki privredni subjekt može da podnese zahtev za upis u registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje nepostojanje osnova za isklјučenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama.

Odredbama člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama propisano je da je naručilac dužan da isklјuči privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako:

Stav 1) privredni subjekt ne dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:

(1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

(2) krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja terorizma, krivično delo trgovine lјudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

Stav 2) privredni subjekt ne dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne;

Odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. 

Agencija za privredne registre ima pristup samo nekim službenim evidencijama, odnosno ima mogućnost da po službenoj dužnosti utvrdi odmah po prijemu prijave samo neke od činjenica od značaja za potrebe vođenja postupka registracije u Registru ponuđača. Više informacija o tome možete pronaći ovde.

Rok za odlučivanje registratora o prijavi (donošenje rešenja)

Rok za odlučivanje o prijavi  je pet radnih dana od dana prijema prijave u Agenciji za privredne registre.

Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.

POSEBAN ROK ZA ODLUČIVANјE PO PRIJAVI UPISA ILI PONOVNOG UPISA PONUĐAČA PRAVNOG LICA

Rok za odlučivanje po prijavi upisa ili ponovnog upisa ponuđača pravnog lica zavisi od toga da li je podnosilac uz prijavu priložio  potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište ponuđača pravnog lica, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen za krivična dela iz člana 111. Zakona ili je saglasan da činjenicu neosuđivanosti registrator sam utvrdi, tako što će se po službenoj dužnosti obratiti nadležnom sudu.

Rok za odlučivanje po tako podnetoj prijavi ponuđača pravnog lica (bez potvrde nadležnog osnovnog suda) zavisi od roka u kome će registratoru stići odgovor nadležnog osnovnog suda i može biti ZNATNO DUŽI od pet radnih dana od dana prijema prijave u Agenciji za privredne registre.

Budući da registrator nema elektronski pristup evidencijama Osnovnih sudova, postupak pribavlјanja potvrde o neosuđivanosti se vodi u skladu sa Zakonom o opštem u pravnom postupku i u rokovima propisanim istim, te je i rok za odlučivanje registratora 30 dana od dana podnošenja prijave za upis, a ne 5 radnih dana kako je je propisano Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ukoliko stranka želi da sama pribavi i priloži potvrdu nadležnog Osnovnog suda o neosuđivanosti pravnog lica potrebno je da uz registracionu prijavu upisa priloži i izjavu.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavlјuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavlјuju se i registrovani podaci i dokumenta.

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za proveru odluke registratora i pretragu podataka o podnetim prijavama možete pogledati ovde.

Način odlučivanja registratora

Ukoliko registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1), 3) i 4) u smislu da:

 • nije nadležan za postupanje po prijavi, ili
 • da podatak ili dokument nije predmet registracije, ili
 • da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,

donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Reč je o situacijama u kojima tražena registracija ne može uopšte biti izvršena, pa je donošenjem ovakvog rešenja postupak okončan bez mogućnosti da podnosilac uz dostavlјanje neke dopunske dokumentacije utiče na drugačiji ishod postupka.

Ako registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi iz člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavlјivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem (pri čemu je bitno da nova prijava bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju),
 • dostavi eventualno nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije),
 • i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju), zadržava pravo plaćanja polovine naknade zasnovano podnošenjem prijave odbačene u skladu sa napred navedenim.

Ukoliko podnosilac odluči da koristi pravo na plaćanje polovine naknade, potrebno je da u novoj registracionoj prijavi na prvoj strani obavezno navede broj prethodno odbačene prijave. Na ovaj način podnosilac se poziva na pravo zasnovano podnošenjem prethodne prijave što je veoma bitno, jer u suprotnom registrator dostavlјenu prijavu može posmatrati kao potpuno nov zahtev, u kom slučaju će prijava najverovatnije biti odbačena (zbog nedovolјne naknade i/ili nedostajuće dokumentacije).

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora (rešenja)

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna u odelјku Pretraga podatka ponuđača (za izabranog ponuđač pogledati Odluke registratora).

Načini na koje se vrši dostavlјanje pisanog otpravka odluke registratora su sledeći:

 • poštanskom pošilјkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica,
 • poštanskom pošilјkom, na adresu sedišta pravnog lica (ako adresa za prijem pošte nije registrovana),
 • preuzimanjem u sedištu Agencije,
 • preuzimanjem u nekoj od organizacionih jedinica Agencije,
 • poštanskom pošilјkom na adresu podnosioca.

Žalba na odluku registratora

Na odluku registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja odluke.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registraciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravlјenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavlјena uz žalbu.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavlјena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijenu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana urednu žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlјa nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odluka o žalbi dostavlјa se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57, poziv na broj 50-016.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019,  98/2020, 144/2020 i 62/2021) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 490,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 570,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 290,00 dinara (tarifni broj 18).

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za proveru podataka o podnetim žalbama možete pogledati ovde.

Ispravka greške

Ispravka greške za ponuđače koji nisu registrovani u APR-u

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaklјučak.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Ispravka greške za ponuđače koji su registrovani u APR-u 

Ukoliko se radi o grešci kod pravnog lila ili preduzetnika registrovanog u jednom od registara koje vodi APR, zahtev za ispravku je potrebno podneti nadležnom statusnom registru (npr.Registru privrednih subjekata ili drugom nadležnom registru).

Zaštita podataka o ličnosti

Prilikom iniciranja postupka registracije, dešava se da podnosioci zahteva, uz dokumentaciju propisanu Zakonom i pripadajućim podzakonskim aktima, greškom podnesu i dokumente koji nisu potrebni za konkretni postupak.

S obzirom da Agencija, odnosno registar, nema mogućnost da predupredi ove situacije, a kako bi se izbeglo kršenje načela propisanih odredbom člana 5. stav 1. tačke 1) - 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podnosiocima prijave je omogućeno da se obrate službi Arhive Agencije kako bi preuzeli dokumentaciju koja sadrži osetljive podatke, a pri tome nije predstavljala osnov za donošenje odluke registratora, uz sastavljanje zapisnika o preduzetoj radnji.