Broj računa, model i poziv na broj

Uplata naknada koje pruža Agencija u okviru Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za osnivanje predstavništva stranih zadužbina/fondacija

Visina naknade za registraciju osnivanja predstavništva stranih zadužbina/fondacija iznosi 4.900,00 dinara.

Naknade za promene podataka o predstavništvu strane zadužbine/fondacije

Visina naknade za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o predstavništvu strane zadužbine/fondacije iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o predstavništvu strane zadužbine/fondacije iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknade za brisanje predstavništva strane zadužbine/fondacije

Visina naknade za  brisanje predstavništva strane zadužbine/fondacije iznosi 3.000,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi,
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, 30,00 dinara po strani dokumenta,
 • za izdavanje potvrde da predstavništvo strane zadužbine i fondacije nije registrovano u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Visina naknada za registraciju drugih podataka predstavništva strane zadužbine/fondacije iznose:

 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara.

Bez naknade

Podaci o kontakt telefonima, adresi za prijem elektronske pošte i internet adresi predstavništva strane zadužbine/fondacije, registruju se bez naknade.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.