Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknade za osnivanje privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta koji se registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara. Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za osnivanje jednočlanih i višečlanih DOO elektronskim putem iznosi 4.500,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

Naknade za promene podataka o privrednim društvima

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta). 
Promene koje nastaju danom registracije, kao što su promena člana i povećanje ili smanjenje kapitala ne podležu plaćanju naknade za neblagovremenost.

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za registraciju promene pravne forme je 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju statusne promene iznosi 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni.

Naknada za brisanje privrednih društava

Naknada za brisanje privrednog subjekta iznosi 3.000,00 dinara.

Naknade u vezi sa ograncima domaćih privrednih društava

Naknada za registraciju (upis) ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Ukoliko se uz upis ogranka zahteva registracija još nekih promena, naknada se računa tako što se za ogranak plaća naknada u visini od 2.800,00 dinara, a za svaku dodatnu promenu (koja nije upis ogranka) plaća se po 1.400,00 dinara po promeni. Npr. naknada za upis jednog ogranka i promenu sedišta iznosi ukupno 4.200,00 dinara (2.800,00 + 1.400,00); naknada za upis dva ogranka i promenu sedišta i direktora iznosi ukupno 8.400,00 dinara (2.800,00 + 2.800,00 + 1.400,00 + 1.400,00).

Naknada za promenu podataka o registrovanom ogranku iznosi 2.800,00 dinara. Dakle, ako se menja neki podatak o ogranku (naziv, mesto poslovanja, zastupnik ili pretežna delatnost) naknada iznosi 2.800,00 dinara bez obzira da li se menja jedan ili više podataka u okviru istog ogranka.

Ako se menjaju podaci u više registrovanih ogranaka, naknada iznosi 2.800,00 dinara uvećana za 1.400,00 dinara za svaki naredni ogranak (nevezano za broj podataka koji se menja u okviru svakog pojedinčanog ogranka).

Naknada za brisanje ogranka iznosi 2.800,00 dinara. Ako se briše više ogranaka, za svaki naredni plaća se dodatna naknada od 1.400,00 dinara po ogranku.

Ako se istom prijavom traži upis jednog i brisanje drugog ogranka naknada iznosi 4.200,00 dinara (2.800,00 + 1.400,00 dinara).

Važno je imati u vidu da se u svim navedenim slučajevima primenjuju pravila o neblagovremenosti prijave za registraciju, tako da ako je odluka koja predstavlјa osnov za upis, promenu ili brisanje ogranka starija od 15 dana u momentu podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i dokaz o uplati dodatne naknade za neblagovremenost u visini od 6.000,00 dinara.

Naknade za registraciju/objavljivanje dokumenata

Visine naknada za registraciju/objavljivanje dokumenata iznose:

 • za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje statuta 1.000,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara,
 • objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda su:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o privrednom društvu iznose:

 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju podataka o adresi za prijem elektronske pošte privrednog društva 2.800,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara,
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.800,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku,
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.