Predstavništvo strane privredne komore je  dužno da Agenciji prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana nastale promene. Ako se ne podnese registraciona prijava za upis promene u roku od 15 dana od dana nastale promene, podnosilac prijave je obavezan da uz naknadu za upis promene podataka u Registar, uplati i naknadu za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu (visine naknada).

Postupak upisa promene podataka pokreće se podnošenjem registracione prijave za promenu podataka. Prijava za upis promene podataka u Registar je predložena i može se preuzeti sa internet strane Agencije. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora je propisana dokumentacija koja se podnosi uz prijavu promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis promene podataka u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

  • odluka i overen prevod od ovlašćenog sudskog tumača, odluke nadležnog organa strane privredne komore o promeni podataka;
  • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registar predstavništava stranih privrednih komora;
  • druga dokumenta u skladu sa zakonom.

Napomena:Ako se registracionom prijavom zahteva više promena podataka, naknada za upis promene se uvećava za 1.400,00 dinara po promeni.

Ako se prijava podnosi po isteku roka od 15 dana od dana nastale promene, dostavlja se i dokaz o uplati naknade za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu (visine naknada).

Podnosilac prijave je predsednik komore ili drugo lice ovlašćeno za zastupanje komore.Za upis određenih promena, pored napred navedene dokumentacije Registru se podnosi i:

Za promenu zastupnika:

  • fotokopija isprave o identitetu  zastupnika predstavništva, (fotokopija lične karte ili pasoša iz koje će se utvrditi i adresa novog zastupnika).