Broj računa, model i poziv na broj

Uplata naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru ovog Registra vrši se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za osnivanje sportskog udruženja

Naknada za upis sportskog udruženja u Registar iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za upis društva/saveza u Registar iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za upis ogranka u Registar iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknade za promene podataka o sportskom udruženju/društvu/savezu

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar, brisanje podataka iz Registra kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet, iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za registraciju više podatka u Registar uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu podataka iznosi 6.000,00 dinara.

Naknada za registraciju statusne promene iznosi 5.500,00 dinara po sportskom  udruženju koje učestvuje u statusnoj promeni.

Naknada za upis pokretanja postupka stečaja iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za brisanje sportskog udruženja/društva/saveza

Naknada za upis pokretanja postupka likvidacije iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za brisanje udruženja/društva/saveza iz Registara iznosi 3.000,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima, 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi, 850,00 dinara - u pripremi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis u Registar, po strani dokumenta, 30,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da udruženje/društvo/savez u oblasti sporta nije registrovano u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podataka koji je u skladu sa zakonom predmet registracije, 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu, 1.500,00 dinara po udruženju/društvu/savezu,
 • za izdavanje potvrdeo podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima, 500,00 dinara.

Ostale naknade

Visine naknada za registraciju drugih podataka o sportskom udruženju/društvu/savezu iznose:

 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara,
 • za registraciju i objavlјivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavlјuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara,
 • za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu 120,00 dinara,
 • za idavanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavlјaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa koji obezbeđuje Agencija, 35,00 dinara po registrovanom subjektu.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.