Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

IZDAVANJE IZVODA, POTVRDA, PREPISA REŠENJA I KOPIJA DOKUMENATA

Izvod po Sz. broju 

Izvod iz Registra je zvaničan dokument (javna isprava) Registra sudskih zabrana, koji sadrži sve podatake o određenoj privremenoj meri (zabrani otuđenja ili opterećenja određene pokretne ili nepokretne stvari, odnosno stvarnom pravu na nepokretnosti) koja je upisana u Registar.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci”, istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra sudskih zabrana.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra iznosi 1.900,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Izvod se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci” preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Potvrda

Potvrda je javna isprava kojom se potvrđuje da je određena pokretna stvar, nepokretnost ili stvarno pravo na nepokretnosti registrovano kao predmet zabrane otuđenja i/ili opterećenja, odnosno da je određeno lice registrovano kao izvršni dužnik, uz navođenje osnovnih podataka o privremenoj meri ili kojom se potvrđuje da određena pokretna stvar, nepokretnost ili stvarno pravo na nepokretnosti nije registrovano kao predmet zabrane otuđenja i/ili opterećenja, odnosno da određeno lice nije registrovano kao izvršni dužnik.

Potvrdom se potvrđuje i da je podatak ili dokument bio registrovan, odnosno da Registar sadrži određen dokument.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci” istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra sudskih zabrana.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje potvrda iz Registra iznosi:

  • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije, 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara;
  • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o privremenoj meri zabrane otuđenja i opterećenja na određenoj stvari, 1.100,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara;
  • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.100,00 dinara po upisu.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Potvrda se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci” preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Prepis rešenja

Zahtev za izdavanje prepisa rešenja iz Registra sudskih zabrana sačinjava se u slobodnoj formi i mogu ga podneti  ugovorne strane i druga lica koja imaju pravni interes.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje prepisa rešenja iznosi 1.900,00 dinara.

Prepis rešenja se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Izdavanje kopija dokumenata i uvid u arhivu

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija ili brisanje podataka iz Registra. Više informacija možete dobiti u odeljku „Arhiva”.