Udruženje je dužno da Registratoru prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Ako se propusti navedeni rok, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis promene u Registar udruženja podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka - odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom) i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u izvorniku odnosno overenom prepisu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registru (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Napomena: Za određene podatke o udruženju/savezu udruženja koji se upisuju u Registar, Zakonom o udruženjima je propisano da moraju biti predviđeni Osnivačkim aktom (vreme na koje se osniva udruženje) ili Statutom udruženja (naziv udruženja na jeziku nacionalne manjine, naziv udruženja u prevodu na jedan ili više stranih jezika, skraćeni naziv, obavljanje privredne delatnosti...). U tom smislu, ako statutom nisu predviđeni, za upis ovih podataka je potrebno dostaviti izmene i dopune statuta. Ako su predviđeni statutom, dostavlja se zakonom propisana dokumentacija. Prečišćeni tekst statuta se registruje i objavljuje na internet strani Agencije uz rešenje o usvajanju prijave.

Za upis određenih promena, pored napred navedene dokumentacije Registru se podnosi i:

Promena zastupnika:

 • Za promenu zastupnika: overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu ( Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“ broj 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava).

Promena adrese prebivališta/boravka zastupnika:

 • Za promenu adrese prebivališta/boravišta zastupnika podnosi se overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Sl.glasnik", br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)).

Promena identifikacionog dokumenta zastupnika:

 • Za promenu identifikacionog dokumenta zastupnika podnosi se overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Sl.glasnik", br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)).

Izmene i dopune statuta:

 • Za prijavu podatka o izmenama i dopunama statuta: odluka o izmenama i dopunama statuta i prečišćeni tekst statuta. Na internet strani Agencije se objavljuje i rešenje o registraciji izmena i dopuna statuta i prečišćen tekst statuta.

Statusne promene:

 • Prijava upisa statusne promene pripajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave upisa zabeleške pripajanja udruženja (pripojioca), i prijave brisanja udruženja (pripojenika), s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja pripojioca o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju, ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave svih učesnika statusne promene.
 • Prijava upisa statusne promene spajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnetih prijava upisa osnivanja novog udruženja, i prijava brisanja udruženja koja se spajaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluke skupština udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o spajanju, ugovor o spajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave brisanja udruženja za udruženja koja statusnom promenom spajanja prestaju da postoje a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja uz prijave osnivanja novog udruženja.
 • Prijava upisa statusne promene podele udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave brisanja udruženja koje podelom prestaje i prijave upisa osnivanja novih udruženja koja podelom nastaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o podeli, ugovor o podeli, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijavu brisanja udruženja koje statusnom promenom podele prestaje da postoji, a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja se dostavlja uz prijave osnivanja novih udruženja.

Upis članstva udruženja u savezima i drugim asocijacijama; Upis podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja:

Uz prijavu za upis zabeleške podataka o članstvu udruženja u savezima i drugim asocijacijama kao i za upis zabeleške podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja vrši dostavljaju se statut ili odluke nadležnog organa odnosno drugi dokazi kojima se utvrđuju te činjenice.

Upis privredne delatnosti:

 • Upis promene ili brisanje privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis promene ili brisanje privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata. Pre podnošenja prijave Registru privrednih subjekata potrebno je da se nova delatnost ili brisanje delatnosti sprovede kroz promenu statuta i prijavi Registru udruženja. Tek po dobijanju rešenja Registra udruženja podnosi se prijava Registru privrednih subjekata.
 • Uz prijavu se podnosi i dokaz o uplati naknade za upis podataka u Registru privrednih subjekata u iznosu od 2.800,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu); primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.800,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, to će se u Registar udruženja, na osnovu prijave i propisane dokumentacije, upisati u vidu zabeleške, podaci o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja.

Upis likvidacije udruženja/saveza udruženja u Registar

Postupak upisa likvidacije udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i to od strane likvidacionog upravnika i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis postupka likvidacije u Registar udruženja podnosi se:

 • Odluka Skupštine udruženja o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnik,
 • ako se za likvidacionog upravnika ne imenuje već upisani zastupnik: overena fotokopija isprave o identitetu zastupnika udruženja, ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu ili boravištu i potvrdu o prebivalištu ili boravištu,
 • dokaz o objavi odluke udruženja o prestanku udruženja u "Službenom glasniku Republike Srbije" - fotokopija strane iz "Službenog glasnika Republike Srbije" sa objavljenim tekstom odluke,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Napomena:Kako je Zakonom propisano da dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa objavom odluke udruženja o prestanku udruženja u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i da ovlašćenje za zastupanje udruženja prelazi na likvidacionog upravnika danom otvaranja postupka likvidacije, to je za upis postupka likvidacije u Registar potrebno dostaviti dokaz o objavi odluke o prestanku udruženja likvidacijom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U toku likvidacionog postupka sve prijave promena vrši likvidacioni upravnik.

Upis stečajnog postupka udruženja/saveza udruženja

Postupak upisa stečaja udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i to od strane stečajnog upravnika i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis postupka stečaja u Registar udruženja podnosi se:

 • rešenje nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika - u originalu ili overenoj fotokopiji,
 • fotokopija lične karte stečajnog upravnika,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

U toku stečajnog postupka sve prijave promena vrši stečajni upravnik.