Upis promene podataka

Udruženje je dužno da Registru prijavi svaku promenu podataka i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Ako se propusti navedeni rok, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu promene-obavezni podaci podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka - odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom) i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u originalu odnosno overenom prepisu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za upis podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, pozove se na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni utvrđene nedostatke,
 • podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem,

plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. To znači da registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena,
 • dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i
 • plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave,

zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

 • ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi;
 • ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije;
 • ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Napomena: Za određene podatke o udruženju/savezu udruženja koji se upisuju u Registar, Zakonom o udruženjima je propisano da moraju biti predviđeni Osnivačkim aktom (vreme na koje se osniva udruženje) ili Statutom udruženja (naziv udruženja na jeziku nacionalne manjine, naziv udruženja u prevodu na jedan ili više stranih jezika, skraćeni naziv, obavljanje privredne delatnosti itd). U tom smislu, ako statutom nisu predviđeni, za upis ovih podataka je potrebno dostaviti izmene i dopune statuta. Ako su predviđeni statutom, dostavlja se zakonom propisana dokumentacija. Prečišćeni tekst statuta se registruje i objavljuje na internet strani Agencije uz rešenje o usvajanju prijave.

Vrste promena

Promena zastupnika:

 • uredno popunjena registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci + dodatak 03;
 • odluka nadležnog organa o promeni podataka - odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom) i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u originalu odnosno overenom prepisu,
 • overena fotokopija obe strane lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (ako se na samoj ličnoj karti ne vide podaci o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika, pored fotokopije obe strane lične karte koja se overava, obavezno se dostavlja i očitana lična karta koja se ne overava. Lica mlađa od 16 godina uz overenu fotokopiju obe strane lične karte dostavljaju potvrdu o prebivalištu);
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Promena adrese prebivališta/boravka zastupnika:

 • uredno popunjena registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci + dodatak 03;
 • odluka nadležnog organa o promeni podataka - odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom) i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u originalu odnosno overenom prepisu,
 • overena fotokopija obe strane lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (ako se na samoj ličnoj karti ne vide podaci o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika, pored fotokopije obe strane lične karte koja se overava, obavezno se dostavlja i očitana lična karta koja se ne overava. Lica mlađa od 16 godina uz overenu fotokopiju obe strane lične karte dostavljaju potvrdu o prebivalištu);
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Promena identifikacionog dokumenta zastupnika:

 • uredno popunjena registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci;
 • overena fotokopija obe strane lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (ako se na samoj ličnoj karti ne vide podaci o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika, pored fotokopije obe strane lične karte koja se overava, obavezno se dostavlja i očitana lična karta koja se ne overava. Lica mlađa od 16 godina uz overenu fotokopiju obe strane lične karte dostavljaju potvrdu o prebivalištu);
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Registracija promene sedišta

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 02),
 • odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni sedišta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Ukoliko se promenom sedišta, pored adrese (ulica i broj) menja i mesto sedišta (grad), potrebno je dostaviti odluku o izmenama i dopunama statuta, prečišćen tekst statuta sa novim mestom sedišta uz dokaz o uplati naknade za dodatnu promenu i dodatak 04 uz prijavu.

Ukoliko se promenom sedišta menja samo adresa (ulica i broj), a sedište (grad) ostaje isto, u tom slučaju je dovoljno izvršiti promenu adrese sedišta bez promene statuta, s obzirom na to da ulica i broj nisu obavezni elementi statuta.

Izmene i dopune statuta:

Za prijavu podatka o izmenama i dopunama statuta:

 • uredno popunjena registraciona prijava promene podataka–obavezni podaci + dodatak 04;
 • zapisnik sa sednice skupštine, u originalu odnosno overenom prepisu;
 • odluka skupštine o izmenama i dopunama statuta, sa navedenim datumom donošenja, potpisana od strane predsedavajućeg skupštine i snabdevena pečatom udruženja;
 • prečišćeni tekst statuta (na internet strani Agencije se objavljuje i rešenje o registraciji izmena i dopuna statuta i prečišćen tekst statuta);
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Statusne promene:

 • Prijava upisa statusne promene pripajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave upisa zabeleške pripajanja udruženja (pripojioca), i prijave brisanja udruženja (pripojenika), s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja pripojioca o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju, ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave svih učesnika statusne promene.
 • Prijava upisa statusne promene spajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnetih prijava upisa osnivanja novog udruženja, i prijava brisanja udruženja koja se spajaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluke skupština udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o spajanju, ugovor o spajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave brisanja udruženja za udruženja koja statusnom promenom spajanja prestaju da postoje a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja uz prijave osnivanja novog udruženja.
 • Prijava upisa statusne promene podele udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave brisanja udruženja koje podelom prestaje i prijave upisa osnivanja novih udruženja koja podelom nastaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o podeli, ugovor o podeli, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijavu brisanja udruženja koje statusnom promenom podele prestaje da postoji, a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja se dostavlja uz prijave osnivanja novih udruženja.

Upis članstva udruženja u savezima i drugim asocijacijama; Upis podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja:

Uz prijavu za upis zabeleške podataka o članstvu udruženja u savezima i drugim asocijacijama kao i za upis zabeleške podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja vrši dostavljaju se statut ili odluke nadležnog organa odnosno drugi dokazi kojima se utvrđuju te činjenice.

Upis/brisanje privredne delatnosti udruženja:

 • Upis ili brisanje privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlјa i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata.
 • Pre podnošenja prijave Registru privrednih subjekata za upis privredne delatnosti udruženja, potrebno je da se privredna delatnost (šifra i odgovarajući opis) upiše u statut udruženja, odnosno da se ova promena sprovede kroz promenu statuta i prijavi Registru udruženja. Tek po dobijanju rešenja Registra udruženja podnosi se prijava Registru privrednih subjekata za registraciju privredne delatnosti udruženja.
 • Ukoliko se iz Registra privrednih subjekata briše prethodno registrovana privredna delatnost udruženja, ovo brisanje se prvo sprovodi u Registru privrednih subjekata, pa se tek nakon donošenja rešenja o brisanju privredne delatnosti udruženja iz Registra privrednih subjekata, podnosi prijava i dokumentacija Registru udruženja za registraciju izmena i dopuna statuta udruženja (iz koga se izostavlјa prethodno obrisana privredna delatnost).
 • Uz prijavu se podnosi i dokaz o uplati naknade za upis podataka u Registru privrednih subjekata u iznosu od 2.800,00 dinara, na račun broj 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu); primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Upis likvidacije udruženja/saveza udruženja u Registar

Postupak upisa likvidacije udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci i propisane dokumentacije i to od strane likvidacionog upravnika.

Pored registracione prijave preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i odgovarajući dodaci.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu promene podataka-obavezni podaci podnosi se:

 • Odluka Skupštine udruženja o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnika,
 • ako se za likvidacionog upravnika ne imenuje već upisani zastupnik: overena fotokopija isprave o identitetu zastupnika udruženja, ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu ili boravištu i potvrdu o prebivalištu ili boravištu,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

U toku likvidacionog postupka sve prijave promena vrši likvidacioni upravnik.

Upis stečajnog postupka udruženja/saveza udruženja

Postupa upisa stečaja pokreće se po prijemu rešenja o pokretanju stečajnog postupka od strane suda ili podnošenjem prijave od strane stečajnog upravnika.

Postupak upisa stečaja udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci i propisane dokumentacije i to od strane stečajnog upravnika.

Pored registracione prijave preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i odgovarajući dodaci.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu promene podataka-obavezni podaci podnosi se:

 • rešenje nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika - u originalu ili overenoj fotokopiji,
 • fotokopija lične karte stečajnog upravnika,
 • dodatak 12,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

U toku stečajnog postupka sve prijave promena vrši stečajni upravnik.