Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Agencija nije preuzela arhivsku dokumentaciju Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Za podatke i dokumenta koja su upisana u Registar pre 01.03.2011. godine, i koja se nalaze u Ministarstvu, izvode  i potvrde će i dalje izdavati Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva. Za podatke i dokumenta koja su registrovana i nalaze se  u Agenciji, posle 01.03.2011. godine, potvrde će izdavati Agencija.

Izdavanje izvoda

Za dobijanje izvoda iz Registra zadužbina i fondacija potrebno je da:

Zahtev za izdavanje izvoda može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac odnosno lice koje on za to ovlasti.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Zakonski rok za izdavanje izvoda je 2 dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Agencija vam izvod može poslati i poštom na adresu navedenu u zahtevu.

Izdavanje potvrda

Za dobijanje potvrde iz Registra zadužbina i fondacija potrebno je da:

 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Svako zainteresovano lice može da podnese zahtev za izdavanje potvrde.

Rok za dobijanje potvrda je 2 radna dana od dana prijema zahteva, osim za potvrde o pravnom sledbeništvu za čiju izradu je potreban duži rok.

Agencija za privredne registre izdaje sledeće vrste potvrda:

 • potvrda da fondacija/zadužbina nije registrovana u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije.

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara.

 • potvrda o pravnom sledbeništvu.

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.600,00 dinara po fondaciji/zadužbini.

 • potvrda o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima.

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po podatku.

Izdavanje prepisa rešenja

Za izdavanje prepisa rešenja iz Registra zadužbina i fondacija potrebno je da:

Prepis se izdaje samo zastupniku zadužbine i fondacije odnosno licu koje je on ovlastio.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Ukoliko se zahtev predaje lično, prepis rešenja se odmah dobija u Agenciji odnosno njenim organizacionim jedinicima.

Kopije dokumenata i uvid u arhivu

Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u originalnu dokumentaciju u papirnoj formi i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija možete ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju koji se bez naknade dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko podnosite zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • naziv zadužbine i fondacije,
 • matični broj zadužbine i fondacije,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) možete pregledati i papirnu i skeniranu dokumentaciju.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je da:

 • podnesete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platite naknadu od 30 dinara po strani.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • naziv zadužbine i fondacije,
 • matični broj zadužbine i fondacije,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.