1. Od 2005. godine, APR je član Foruma evropskih privrednih registara (European Commerce Registers Forum - ECRF, www.ecrforum.org), najbrojnije evropske strukovne asocijacije institucija nadležnih za registraciju privrednih subjekata.

2007. - 2008. godine:

  • APR predsedavala Forumom i organizovala dve najznačajnije manifestacije Foruma u Beogradu:

          - III XBRL konferenciju (18. januar 2008) i         
          - XI Godišnju konferenciju (19 - 20. jun 2008)

  • u svojstvu predsednika Upravnog odbora Foruma, direktor APR Zvonko Obradović predstavio je rad Foruma na konferenciji posvećenoj projektu finansiranom od strane Evropske komisije - BRITE (Business Registers Interoperability throughout Europe) u Rimu - 17. aprila 2008., kao i na V Godišnjoj konferenciji najveće vanevropske strukovne asocijacije (Corporate Registers Forum - CRF) u Vankuveru, 31. mart - 4. april 2008.

2008. - 2009. godine:

  • APR - potpredsedavajući registar u Forumu
  • APR koordinirala i učestvovala u organizaciji XII Godišnje konferencije Foruma (Luksemburg, 11. - 12. jun 2009)
  • direktor APR obavljao funkciju potpredsednika Upravnog odbora Foruma.

2. Od 2008. godine, APR je član Evropskog privrednog registra (European Business Regeisters Forum – EBR, www.ebr.org), asocijacije potpisnika Sporazuma o razmeni podataka (Information Sharing Agreement – ISA), koji putem elektronske mreže, zasnovane na Internetu, razmenjuju zvanične podatke sadržane u privrednim registrima 24 evropske jurisdikcije (od kojih je 18 u članstvu Evropske unije). APR je 5. juna 2008. godine potpisala Sporazum ISA.

  • 1. jula 2009. godine APR se tehnički integrisala na EBR mrežu i tako postala zvanični provajder podataka sadržanih u Registru privrednih subjekata.
  • 28. oktobra 2010. godine održana Generalna skupština Evropskog privrednog registra u Beogradu.

3. Svetska banka (Doing Business) www.doingbusiness.org

  • Godišnji izveštaj „Poslovanje u 2006. godini”

Srbija proglašena svetskim TOP reformatorom za 2005, po brzini kojom je sprovedena uspešna reforma u oblasti otvaranja i zatvaranja firmi. Vreme registracije preduzeća skraćeno sa 51 na 10 dana, dok su troškovi registracije smanjeni sa 202 USA dolara na 41 EUR.

  • Godišnji izveštaj „Poslovanje u 2010. godini”

Srbija ostvarila skok za 35 mesta na listi od 183 rangirane zemlje, zbog uvođenja jednošalterskog sistema registracije u APR. Objedinjavanjem procedura za izdavanje rešenja o registraciji i dodeljivanje PIB skraćeno vreme registracije na 3 do 5 dana.

  • Godišnji izveštaj „Poslovanje u 2013. godini”

Na listi "Doing Business 2013" Srbija je ostvarila najveći napredak, za 49 mesta, u oblasti „Otpočinjanja poslovanja”. Po tom indikatoru Srbija je rangirana na 42. mestu, zahvaljujući sprovedenoj reformi kojom je ukinut minimalni osnivački kapital. Za otpočinjanje poslovanja neophodno je sprovesti 6 procedura, koje ukupno traju 12 dana, od čega postupak registracije u APR traje do 3 dana.

4. KOICA (Korejska agencija za međunarodnu saradnju) i APR u periodu 2008./2010. realizovali donaciju za unapređenje poslovnih procesa u APR, u vrednosti od 3,2 miliona dolara. Komponente donacije: uvođenje integrisanih registara, e - arhiva, izgradnja informacionog čvorišta za unutrašnje i spoljašnje korisnike (državne institucije i zainteresovane korisnike), uvođenje jednošalterskog sistema („One Stop Shop”).

5. Jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata („One Stop Shop”), počeo sa primenom 6. maja 2009. godine u APR. Obuhvata elektronsko povezivanje više državnih organa (APR, Poreske uprave, Republičkog Zavoda za zdravstveno osiguranje i Fonda penzijskog invalidskog osiguranja), odnosno pružanje usluge registracije privrednog subjekta i dobijanja PIB na jednom mestu - u APR, u roku ne dužem od 5 dana.

6. APR do 2009. godine vodila tri elektronska registra: Registar privrednih subjekata (u okviru koga su uspostavljene dve odvojene elektronske baze podataka - o privrednim društvima i preduzetnicima), Registar finansijskog lizinga i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

7. Registar javnih glasila počeo sa radom 14. oktobra, a od 22. oktobra 2009. godine uspostavljeni su Registar udruženja i Registar stranih udruženja.

8. Tri nova elektronska registra uspostavljena su 2010. godine: Registar turizma (od 1.01.2010), Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika (od 1.01.2010) i Registar stečajnih masa (od 23.01.2010). Preuzimanjem nadležnosti od NBS, finansijski izveštaji pravnih lica i preduzetnika, umesto na dva mesta, predaju se samo u APR koja obavlja prijem, obradu, registraciju i objavljivanje podataka iz finansijskih izveštaja, za poslednje tri godine. Skraćenje ove procedure donelo je uštedu privredi od 1 miliona evra. Zaključno sa 2010. godinom, APR je proširila broj elektronskih evidencija sa 3 na 9 registara.  

9. U toku 2011. godine, uspostavljena su četiri nova elektronska registra: Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja (od 1.02.2011), Registar zadužbina i fondacija  i predstavništava stranih zadužbina i fondacija (od 1.03.2011), Registar sudskih zabrana (od 17.09.2011) i Registar sportskih udruženja (od  23.09.2011).  

10. U toku 2013. godine uspostavljen je Registar komora (od 1.01.2013), Registar ponuđača (od 1.09.2013) i Registar faktoringa (od 22.10.2013. godine).   

11. Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje uspostavljen je 1. juna 2015. godine.

12. U 2016. godini uspostavljena je Centralna evidencija građevinskih dozvola (od 1.01.2016. godine) i Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica (od 1.06.2016. godine).

13. „Bela knjiga” Saveta stranih investitora u Srbiji (www.fic.org.rs), u izveštaju za 2009. godinu, iznosi procenu da je Agencija za privredne registre jedini deo reformisanog administrativnog sistema otpočinjanja delatnosti i primer uspešno sprovedene reforme.

14. Investment Compact (Pakt za stabilnost i OECD) dodelio najvišu ocenu Registru zaloge u APR, u okviru Indeksa investicionih reformi za 2009. godinu, u kome se ocenjuju investiciona klima i unapređenje razvoja privatnog sektora u jugoistočnoj Evropi.

15. Direktor Zvonko Obradović dobitnik je nagrade za Reformatora godine 2009, za izuzetan doprinos u unapređenju efikasnosti administracije i uslova za privređivanje u Srbiji koju dodeljuje NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj).

16. Internet prezentacija Agencije uvršten je na listu 50 najboljih domaćih veb sajtova u 2009. godini, prema izboru časopisa PC PRESS.

17. Sajt www.apr.gov.rs dobitnik je nagrade „E – trgovina  AWARD 2010”, za doprinos  u razvoju elektronskog poslovanja i elektronske uprave, kao i masovnijeg korišćenja Interneta u Srbiji. Sajt APR dnevno u proseku poseti 30.000 korisnika i jedna je od najčešće korišćenih veb prezentacija među državnim instutucijama.

18. APR proglašena državnom institucijom sa najboljim rejtingom prema oceni preduzetnika, anketiranih za potrebe CESID - ovog Istraživanja o društvenoj i poslovnoj klimi za razvoj preduzetništva 2009. godine.

19. U izveštaju kojim je Evropska komisija 12. oktobra 2011. godine dala preporuku na kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjeno je da je od 2005. godine oblast registracije preduzeća uspešno reformisana, a sa uvođenjem jednošalterskog sistema znatno unapređena, kao i da Agencija uspešno sprovodi svoje zadatke.

U izveštaju se pozitivno ocenjuju dosadašnji koraci u oblasti finansijskog izveštavanja i konstatuje da su Zakon o registraciji i Zakon o Agenciji u skladu sa tekovinama EU, a da će s novim Zakonom o privrednim društvima Srbija učiniti dodatna usklađivanja sa evropskim pravilima, u skladu s kojima je 2010.godine izmenjena i domaća klasifikacija delatnosti (EU NACE rev. 2). Analytical Report

20. Na poziv Savezne budžetske ustanove „Državna registraciona komora”, u Ministarstvu pravde Ruske Federacije, direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović potpisao je 27. septembra 2012. godine u Moskvi Sporazum o saradnji između APR-a i ove ustanove.

Osim razmene podataka o ograncima i predstavništvima stranih pravnih lica, registrovanih na teritoriji Ruske Federacije i Republike Srbije, saradnja obuhvata i razmenu informacija o procedurama za osnivanje, vođenje i ažuriranje podataka u državnim registarskim organima, automatizaciji baza podataka i unapređenju elektronskog poslovanja. Saradnja obuhvata i uporedno-pravnu analizu zakona u oblasti registracije privrednih subjekata Rusije i Srbije.

21. Direktor Zvonko Obradović dobitnik je republičke nagrade "Kapetan Miša Anastasijević", za doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji 2012. godine.

22. Od 2013. godine, APR je članica Međunarodnog udruženja privrednih administratora (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COMMERCIAL ADMINISTRATORS – IACA, www.iaca.org).

23. Prema kvartalnim istraživanjima stavova privrede, sprovedenim  2013, 2014. i 2015. godine, APR je najbolje ocenjena institucija u zemlji. Istraživanja obuhvataju period od oktobra 2012. do aprila 2015. godine, a realizovana su od strane NALED-a, USAID Srbija i IPSOS Stratedžik Marketinga.

24. Direktor Zvonko Obradović član je petočlanog upravnog odbora Evropskog foruma privrednih registara (European Commerce Registers’ Forum – ECRF). Biran je dva puta na mandat od dve godine (jun 2014 - jun 2016. i jun 2016 - jun 2018). 

25. Od 1. marta 2016. godine unapređen jednošalterski sistem registracije objedinjavanjem procedura APR i Poreske uprave u okviru Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (tzv. JRPPS obrazac). Vreme za registraciju osnivanja i izdavanje PIB-a skraćeno je na 24 časa.