Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Opšta uputstva

U skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, na zahtev zainteresovanog lica Agencija izdaje:

 1. izvod iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta;
 2. potvrdu iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta);
 3. potvrdu iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se podnosi elektronski, u sistemu za centralizovano prijavlјivanje korisnika Agencije ili u pisanoj formi na ponuđenom obrascu.

Ukoliko se zahtev podnosi elektronski - preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika, naknada za izdavanje izvoda ili potvrde se plaća elektronski (isključivo karticom u sistemu za elektronska plaćanja Agencije za privredne registre).

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Dokument se izdaje u formi elektronskog dokumenta ili u pisanoj formi.

Zakonski rok za izdavanje izvoda ili potvrde u pisanoj formi je 2 dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Izvod ili dokument, koji se kupuje preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika u formi elektronskog dokumenta, možete preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

 • Naknada za izdavanje izvoda u formi elektronskog dokumenta je umanjena i iznosi 850,00 dinara.
 • Naknada za izdavanje izvoda u pisanoj formi iznosi 1.700,00 dinara.
 • Naknada za izdavanje potvrde o evidentiranim podacima iznosi 500,00 dinara po podatku (obračunava se prema broju promena stvarnog vlasnika kod registrovanog subjekta odnosno prema broju subjekata kod kojih je fizičko lice evidentirano kao stvarni vlasnik).

Zahtev za izdavanje izvoda ili potvrde može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac, odnosno lice koje on za to ovlasti.

Podnošenje zahteva za izdavanje izvoda ili potvrde u pisanoj formi

Zahtev u pisanoj formi se može:

 • predati lično u APR-u Brankova 25, Beograd – Savski venac ili Ulica Oslobođenja 1b, Beograd-Rakovica, ili u nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Izdavanje izvoda

Za izdavanje izvoda iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, potrebno je da:

 • popunite obrazac koji se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili dobiti uz naknadu od 120,00 dinara u Agenciji,
 • priložite dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.700,00 dinara. 

Izdavanje potvrda

Za izdavanje potvrde iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta) potrebno je da:

 • popunite obrazac koji se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili dobiti uz naknadu od 120,00 dinara u Agenciji,
 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.

Za izdavanje potvrde iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice), potrebno je da:

 • popunite obrazac koji se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili dobiti uz naknadu od 120,00 dinara u Agenciji,
 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.