O skoringu

Skoring je forma ocene boniteta koja jasno, pouzdano i ažurno daje celovitu sliku poslovanja privrednog društva. Omogućava brže, jednostavnije i efikasnije poslovno odlučivanje prilikom izbora poslovnog partnera, analize konkurencije i procene rizika poslovanja, a analitičarima predstavlja dragocenu podršku u postupku detaljne kvalitativne analize bazirane na specifičnostima privrednog društva.

Skoring je objektivizirana ocena boniteta utvrđena na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednjih pet, a najmanje tri godine. Pri izradi skoringa vrednuju se finansijske performanse društva iskazane i analizirane preko pokazatelja za ocenu boniteta, uz uvažavanje osnovnih tendencija u oblasti u kojoj ono obavlja delatnost. Pored toga, analizom se obuhvataju i drugi relevantni podaci od značaja za poslovanje privrednog društva, kao što su broj dana nelikvidnosti u poslednjih dvanaest meseci, podaci o zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka i sl.

Skoring se izdaje kao izveštaj u kome se daje ocena boniteta privrednog društva i skoring odnosno ocena boniteta oblasti i sektora kojima pripada njegova delatnost, čime je omogućeno jasno pozicioniranje društva u okruženju u kome posluje. Izveštaj sadrži i sistematizovani set podataka za poslednjih pet izveštajnih godina - osnovne statusne i finansijske podatke, pokazatelje za ocenu boniteta (na individualnom i zbirnom nivou), podatke o reviziji finansijskih izveštaja, podatke o danima nelikvidnosti i zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, kao i ostale značajne informacije (rang u oblasti, Z-score, drugi podaci o finansijskim izveštajima i reviziji i sl).

Privredna društva se na osnovu skoringa razvrstavaju u pet osnovnih i tri specifična nivoa ocene boniteta: odličan bonitet (AA), veoma dobar bonitet (BB+, BB, BB-), dobar bonitet (CC+, CC, CC-), prihvatljiv bonitet (DD+, DD, DD-) i veoma slab bonitet (EE). Za specifične grupe privrednih društava, usled određenih pravnih postupaka (stečaj, likvidacija, statusna promena), dugotrajne nelikvidnosti,  nedostatka podataka odnosno za novoosnovana društva, ocena boniteta se ne utvrđuje, a skoring se iskazuje oznakama statusa. 

Izdati skoring važi do okončanja preliminarne zbirne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za narednu godinu. Može prestati da važi i pre isteka tog roka u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, nastanka statusnih promena, u slučaju kada evidentirani dani nelikvidnosti privrednog društva ukazuju na potrebu izmene datog skoringa, zatim usled nedostavljanja ispravne dokumentacije, u skladu s propisima, uz finansijski izveštaj na osnovu kojeg je ocena utvrđena, kao i usled nastanka drugih bitnih okolnosti koje su od značaja za utvrđivanje skoringa.

Agencija objavljuje Evidenciju izdatih skoringa koja sadrži pregled svih izdatih skoringa i datum prestanka njihovog važenja.

Skoring se izdaje za privredna društva, s tim da se za društva nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, izdaje samo na njihov zahtev. Skoring se ne izdaje za ogranke stranih pravnih lica, kao ni za brisana privredna društva.

Način naručivanja

Skoring se izdaje svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, na srpskom i engleskom jeziku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Zahtev za izdavanje skoringa može se dostaviti: 

Po prijemu ispravno popunjenog zahteva, Agencija korisniku dostavlja obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade). Skoring se izdaje nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Skoring se izdaje redovnim postupkom i korisnik ne može dostaviti zahtev za hitno izdavanje (u toku dana kada je podnet).

Skoring se izdaje u elektronskoj formi, a na zahtev korisnika može se izdati u papirnoj formi, usled čega se naknada uvećava (20%). Skoring u papirnoj formi se dostavlja lično ili poštom.