Kada je obveznik vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja ugovorom poverio pravnom licu, odnosno preduzetniku u smislu člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu, to lice mora biti upisano Registar pružalaca računovodstvenih usluga, da bi dostavlјeni finansijski izveštaj bio javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu (Zakon), pravna lica koja kontrolišu jedno ili više zavisnih pravnih lica (matična pravna lica) su dužna da najkasnije do 30. aprila 2024. godine dostave Agenciji za privredne registre (Agencija) konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine. Izuzetno, matična pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske taj izveštaj sastavlјaju sa stanjem na poslednji dan svoje poslovne godine, u kom slučaju isti treba da dostave najkasnije u roku od četiri meseca od datuma sastavlјanja. Po isteku zakonskog roka, KGFI za 2023. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se izveštaj odnosi (do kraja 2024. godine za obveznike za poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost njegovog dostavlјanja.

Od obaveze sastavlјanja, dostavlјanja i obelodanjivanja KGFI se izuzimaju:

 • male grupe, koje su najmanje dve uzastopne godine razvrstane u tu veličinu osim ako je barem jedan član grupe društvo od javnog interesa,
 • matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u nekoj drugoj, višoj ekonomskoj celini, pod uslovom da i njegovo matično pravno lice takođe ima sedište u Republici Srbiji, a pod uslovima navedenim u članu 32. st. 2. do 6. Zakona,
 • matično pravno lice koje ima samo zavisna pravna lica koja su, pojedinačno ili u konsolidovanom zbiru, sa stanovišta izrade KGFI materijalno beznačajna ili ako se sva njegova zavisna pravna lica mogu izuzeti od konsolidovanja, na osnovu stava 6. člana 32. Zakona.

Matična pravna lica KGFI mogu dostaviti putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Matična pravna lica su dužna da uz KGFI dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, što mogu učiniti na jedan od sledećih načina:

 • odvojeno od KGFI, u kom slučaju se KGFI dostavlјa putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju, nakon javnog objavlјivanja tog izveštaja kao potpunog i računski tačnog, putem zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI (do 31. jula za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).
 • istovremeno sa dostavlјanjem KGFI, putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“ u rokovima navedenim za dostavlјanje KGFI (do 30.4. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj);

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan KGFI do isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz KGFI, isti može dostaviti samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi.

Sadržina zahteva

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj se sastavlјa na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice i isti čine obrasci: 

 • Konsolidovani bilans stanja;
 • Konsolidovani bilans uspeha;
 • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu;
 • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine;
 • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz KGFI (u formi teksta).

Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da sam zahtev i svaki dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Napomene uz KGFI i dr.), budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. 

Samo izuzetno, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. supotpisnik je stranac koji nije u mogućnosti da dođe u Republiku Srbiju), prihvatiće se saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva kojim je dostavljen finansijski izveštaj, izdata u papirnom obliku. U tom slučaju, pored pomenute saglasnosti, u okviru zahteva neophodno je dostaviti obrazloženje supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog čega nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Podsećamo da u ovim situacijama, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu svojeručno potpisana od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

 • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
 • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko KGFI, odnosno zahtev nije potpisan od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijski izveštaj, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška za eServise - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, odnosno uputstvo za potpisivanje preko sertifikata u klaudu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje KGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja izveštaja nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje istog (3.000 RSD). Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adrese potpisnika zahteva lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, KGFI neće biti upisan u Registar i javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Ukoliko se u postupku obrade utvrdi da je u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja obeležen „pružalac računovodstvene usluge“, a pritom to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija ne izrađuje obaveštenje o nedostacima, već odmah po prijemu zahteva javno objavlјuje informaciju da izveštaj nije sastavlјen na način propisan Zakonom i da ne može biti javno objavlјen. Na isti način će se postupiti i u slučajevima kada KGFI bude dostavlјen u papirnom obliku, kada će Agencija samo javno objaviti informaciju da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu. U navedenim slučajevima obvezniku se dostavlјa i dopis o nemogućnosti obrade KGFI.

Potpun i računski tačan KGFI se upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga, obveznici treba u zakonskom roku da dostave dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, a u slučaju da su vršili korekcije u odnosu na javno objavlјeni KGFI, nakon njegovog javnog objavlјivanja kao potpunog i računski tačnog, uz pomenutu dokumentaciju dostavlјaju i korigovani KGFI putem zahteva korigovani KGFI sa dokumentacijom.

Ukoliko se KGFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje, činjenice da pružalac računovodstvene usluge obvezniku nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ili usled dostavlјanja u papirnoj formi, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2023. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), kreira i podnese nov zahtev putem kojeg će dostaviti KGFI za 2023. godinu.