Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015), vođenje Registra  ponuđača povereno je Agenciji za privredne registre koja je osnovana Zakonom o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 55/04, 111/09 i 99/11).

Registar je počeo sa radom 1. septembra 2013. godine. 

Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o preduzetnicima i pravnim licima koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, što znači da u ovaj Registar može biti upisan, kao ponuđač, preduzetnik ili domaće pravno lice koje podnetom, propisanom, dokumentacijom dokaže:

  • da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Lice upisano u Registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač. 1) do 3),  Zakona o javnim nabavkama.

U Registar se upisuju sledeći podaci o ponuđaču:

  • matični/registarski broj;
  • poreski identifikacioni broj;
  • poslovno/registrovano ime i adresa sedišta;
  • lično ime i JMBG, odnosno broj pasoša i zemlja izdavanja, ime zakonskog zastupnika ponuđača ako je zakonski zastupnik fizičko lice, poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika ponuđača ako je zastupnik pravno lice.

U Registar se registruje upis ponuđača, promene podataka o ponuđaču, brisanje ponuđača i zabeležbe podataka o ponuđaču koje su od značaja za pravni promet, kao i  datum registracije ponuđača, datum promene podataka o ponuđaču i datum brisanja ponuđača iz Registra. Registar sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.