Povodom optužbi FK „Partizan” u vezi sa nedavnom registracijom promene zastupnika u Jugoslovenskom sportskom društvu „Partizan”, Agencija za privredne registre (APR) još jednom naglašava da su svi postupci registracije u ovom sportskom društvu sprovedeni u skladu sa nadležnostima Agencije i na osnovu propisa kojima su uređene sportske organizacije, postupak registracije i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, na potpuno transparentan način, što znači da je sva dokumentacija primljena u postupku registracije, kao i odluke registratora donete u tom postupku, javna i dostupna svakom zainteresovanom građaninu.

U konkretnom slučaju, registrator je, u okviru svojih ovlašćenja, odlučivao isključivo na osnovu podnetih registracionih prijava i dostavljene dokumentacije, odnosno na osnovu činjenica iz prijava, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, na osnovu kojih je doneo predmetnu odluku. Obaveštenje koje je Agenciji prethodno uputio FK „Partizan”, sa upozorenjem na nelegitimnost skupštine koju je održao deo delegata JSD „Partizan”, nije moglo da utiče na drugačiji tok postupka registracije, s obzirom da postupak utvrđivanja zakonitosti u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine sportskog društva i veštačenje pečata upotrebljenog u dokumentaciji predatoj APR-u, nisu u nadležnosti Agencije, već suda.

Zakonom o sportu jasno je propisano da se poništavanje registracije podatka o sportskom udruženju može tražiti od nadležnog suda, kao i da se na rešenje registratora može uložiti žalba. Dakle, to su jedina zakonska pravna sredstva koja članovima sportskog društva stoje na raspolaganju u borbi za ostvarivanje njihovih interesa. U skladu sa odredbama navedenog zakona, Agencija je 27.09.2022. godine registrovala i objavila zabeležbu o postojanju spora pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, po tužbi za utvrđivanje ništavosti odluke registratora od 13.09.2022. godine. Takođe, registrator je dana 29.09.2022. godine žalbu na rešenje registratora o registraciji promene zastupnika u JSD „Partizan” prosledio ministru nadležnom za poslove omladine i sporta, kao drugostepenom organu, čije su odluke za APR obavezujuće. Imajući u vidu navedeno, Agencija za privredne registre poziva javnost da sačeka ishod zakonom predviđenih postupaka.

Povodom odluke registratora o upisu novog lica odgovornog za zastupanje JSD „Partizan”, u javnosti su se čula različita tumačenja u vezi sa ulogom Agencije u ovom postupku. Mnoga od njih nisu doprinela istinitom informisanju javnosti, što svima koji komuniciraju javno u ovom slučaju treba da bude jedini i prevashodni cilj.

S tim u vezi naglašavamo da neosnovano povezivanje ranije zakazanog službenog putovanja direktora Agencije, koje je vremenski koincidiralo sa upisom novog zastupnika u JSD „Partizan”, predstavlja grub pokušaj dezinformisanja javnosti, koji oštro osuđujemo.

U cilju istinitog informisanja, Agencija koristi priliku da obavesti javnost da je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre, boravio u Skoplju u periodu od 15. do 16. septembra, u cilju prisustvovanja Ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana o reformama javne uprave, u okviru koje je prisustvovao svečanosti dodeljivanja „Nagrada za javnu upravu 2022” Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), za projekat koji su zajednički inicirali i uspostavili Agencija za privredne registre i Centralni registar Republike Severne Makedonije (CRRSM), koji je i uputio poziv za prisustvovanje ovoj ceremoniji direktoru Agencije 1. septembra, na osnovu koga je rešenje o službenom putovanju izdato direktoru APR-a 2. septembra 2022. godine.

Kada se ocene o radu i nadležnostima neke institucije - u ovom slučaju Agencije za privredne registre - iznose u javnosti, neophodno je da iste budu zasnovane na poznavanju zakonskih nadležnosti te institucije. To, ovom prilikom, nije bio slučaj, zbog čega je Agencija morala da se oglasi ovim saopštenjem.

15. septembar 2022. Studijska poseta Registru stvarnih vlasnika Republike Malte u cilju unapređenja domaće zakonske regulative i vođenja evidencije stvarnih vlasnika 28. oktobar 2022. Omogućeno elektronsko podnošenje registracione prijave za upis založnog prava putem aplikacije „eZaloga”