Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima.

Vrste zahteva u Posebnom informacionom sistemu Agencije

Saglasno Zakonu o računovodstvu (Zakon), pravna lica i preduzetnici su dužni da Agenciji dostavlјaju finansijske izveštaje i Statistički izveštaj, odnosno Izjavu o neaktivnosti, a obveznici revizije i dokumentaciju uz redovne, odnosno konsolidovane godišnje finansijske izveštaje. Izveštaji, odnosno dokumentacija se dostavlјaju isklјučivo putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajuće vrste zahteva. Zahtevi su grupisani prema vrstama finansijskih izveštaja, a kao posebna grupa definisani su posebni zahtevi obveznika, kao dopunski zahtevi kojima obveznik traži preduzimanje određenih aktivnosti u postupku javnog objavlјivanja finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije.

I REDOVAN GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, DOKUMENTACIJA I ZAMENE

Pravna lica i preduzetnici redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI), po pravilu, dostavlјaju samostalno, s tim da obveznici revizije taj izveštaj mogu dostaviti i zajedno sa dokumentacijom propisanom članom 45. Zakona, a ukoliko nisu obveznici revizije sa dobrovolјnom revizijom, odabirom jednog od sledećih zahteva:

Obveznici revizije dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, po pravilu, dostavlјaju odvojeno od RGFI, pri čemu uz dokumentaciju mogu dostaviti korigovani RGFI, ako su vršene korekcije u izveštaju koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, odabirom jednog od sledećih zahteva:

Pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici revizije, nakon objavlјivanja RGFI kao potpunog i računski tačnog, mogu dostaviti reviziju tog izveštaja odabirom zahteva:

Pravna lica i preduzetnici zamenu RGFI, odnosno Statističkog izveštaja ili dokumentacije mogu dostaviti odabirom jednog od sledećih zahteva:

II KONSOLIDOVANI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, DOKUMENTACIJA I ZAMENE

Matična pravna lica konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI), po pravilu, dostavlјaju samostalno, s tim da taj izveštaj mogu dostaviti i zajedno sa dokumentacijom propisanom članom 45. Zakona, odabirom jednog od sledećih zahteva:

Izuzeto posedovano matično pravno lice iz člana 32. stav 4. tačka 5. Zakona, dostavlјa KGFI veće grupe pravnih lica, odabirom zahteva:

Matična pravna lica dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, po pravilu, dostavlјaju odvojeno od KGFI, pri čemu uz dokumentaciju mogu dostaviti korigovani KGFI, ako su vršene korekcije u odnosu na izveštaj koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, odabirom jednog od sledećih zahteva:

Matična pravna lica zamenu KGFI, odnosno dokumentacije, mogu dostaviti odabirom jednog od sledećih zahteva:

III VANREDNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I ZAMENE

IV POSEBNI ZAHTEVI OBVEZNIKA

  • Poseban zahtev obveznika, putem kojeg je moguće zahtevati:
    - odustanak od podnetog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije;
    - izmenu podataka u finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji koja nije objavlјena;
    - izmenu korisničkog naloga;
    - promenu računovodstvene regulative.

Sadržina svakog zahteva (osim Posebnih zahteva obveznika) je određena vrstom zahteva koji se podnosi, grupom obveznika kojoj pravno lice, odnosno preduzetnik pripada, kao i njihovom veličinom, primenjenom računovodstvenom regulativom i obavezom revizije.

Svaki zahtev mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (kao i supotpisnika, u slučaju da je zakonski zastupnik ograničen supotpisom) i dostavlјen u elektronskom obliku. Samim potpisivanjem izveštaja ispravnim kvalifikovanim elektronskim potpisom, zahtev se smatra primlјenim u Agenciji i dobija delovodni broj (FIN broj) o čemu obveznik odmah dobija informaciju u PIS FI Agencije, kao i notifikaciju na imejl adrese potpisnika i lica koje je kreiralo korisnički nalog. Istovremeno, menja se i status u kojem se zahtev nalazi iz „Spreman za podnošenje“ u „Podnet“.

Nije moguće dostaviti zahtev putem PIS FI sistema Agencije, ukoliko je kvalifikovani elektronski potpis neispravan.